Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • VÜCUD

  i. 1. body; 2. person, man*; 3. being, creature; ~a gəlmək to come* into being / existence, to spring* up, to appear; ~a gətirmək to create (d

  Tam oxu »
 • VÜCUDLU

  s. slender, slim; impressive, imposing

  Tam oxu »
 • VÜCUDSUZ

  s. plain, ugly; ill-proportioned

  Tam oxu »
 • VÜQAR

  i. pride; milli ~ national pride; ailənin ~ı pride of the family; bir kəsin ~ına toxunmaq to hurt smb

  Tam oxu »
 • VÜQARLA

  z. proudly; in a proud manner; ~ demək to say* proudly

  Tam oxu »
 • VÜQARLILIQ

  i. pride; haughtiness

  Tam oxu »
 • VÜQARSIZ

  s. prideless, (i.s.) without selfrespect / esteem

  Tam oxu »
 • VÜQARSIZLIQ

  i. the quality of being prideless / without self-respect

  Tam oxu »
 • VÜSAL

  i. şair. meeting, joining; ~a çatmaq / yetişmək to meet* one’s darling; to join in marriage with one’s darling

  Tam oxu »
 • VÜSƏT

  i. scope, range; geniş ~ wide scope; ~ vermək to give* scope / range; inqilabi hərəkatın ~i scope / range of the revolutionary movement

  Tam oxu »
 • VÜSƏTLİ

  s. bax geniş I

  Tam oxu »
 • VÜSƏTLİLİK

  i. bax genişlilik

  Tam oxu »
 • Y

  Y, y the 31st letter of the Azerbaijani alphabet

  Tam oxu »
 • YA

  I. bağ. or; bir ~ iki one or two; cümə ~ şənbə (on) Friday or Saturday II. nid. oh; hi; Ya rəbbi(m)! Oh! My God!

  Tam oxu »
 • YA ... YA

  ya... ya (da) bağ. either ... or; Ya o gedəcək, ya (da) mən Either he will go or I’ll do

  Tam oxu »
 • YA ... YA DA

  ya... ya (da) bağ. either ... or; Ya o gedəcək, ya (da) mən Either he will go or I’ll do

  Tam oxu »
 • YABA

  i. fork; (ot yığmaq üçün ikidişli) pitchfork

  Tam oxu »
 • YABALAMAQ

  f. 1. to fork (d.); yeri ~ to fork over the soil; 2. to pitchfork (d.); otu ~ to pitchfork the hay

  Tam oxu »
 • YABALANMAQ

  f. to be* forked; (ot) to be* pitchforked

  Tam oxu »
 • YABALAŞMAQ

  f. to fight* using a fork / a pitchfork, to beat* each other with a fork / a pitchfork; ◊ Şərti şumda kəsək xırmanda yabalaşmayaq at

  Tam oxu »
 • YABALATDIRMAQ

  f. bax yabalatmaq

  Tam oxu »
 • YABALATMAQ

  f. to ask / to cause smb. to fork (d.); (otu) to ask / to cause smb. to pitchfork (d.)

  Tam oxu »
 • YABANÇI

  I. i. stranger, alien; foreigner II. s. strange; alien, foreign ~ adam a strange man, a foreigner; ~ olmaq to be* strange / alien; ~ elementlər alien

  Tam oxu »
 • YABANÇILIQ

  i. estrangement; alienation

  Tam oxu »
 • YABANI

  s. wild; ~ bitkilər wild plants

  Tam oxu »
 • YABANILAŞMAQ

  f. to get* / to grow* wild

  Tam oxu »
 • YABAŞƏKİLLİ

  s. forked, forky; bifurcate; fork-shaped

  Tam oxu »
 • YABI

  i. d.d. old hack, jade

  Tam oxu »
 • YABILAŞMAQ

  f. to get* / to grow* an old hack / a jade

  Tam oxu »
 • YABILIQ

  i. the state of being a jade

  Tam oxu »
 • YAD

  I. i. memory, remembrance; ~ etmək, ~a salmaq 1) to remember, to recall, to bring* back, to call to memory; 2) to visit (d

  Tam oxu »
 • YADDAQALAN

  s. memorable, mentionable; ~ gün a memorable day

  Tam oxu »
 • YADDANÇIXMAZ

  s. unforgettable; ~ gün unforgettable day; ~ illər unforgettable years; ~ əhvalat unforgettable occurence

  Tam oxu »
 • YADDAŞ

  i. memory; yaxşı ~ good / retentive memory; pis ~ bad / poor memory ~ını itirmək to lose* one’s memory; ~ında saxlamaq to bear* / to keep* / to have*

  Tam oxu »
 • YADDAŞÇİÇƏYİ

  i. bot. forget-me-not

  Tam oxu »
 • YADDAŞLI

  s. (i.s.) with good / retentive memory, (i.s.) having a good / a retentive memory

  Tam oxu »
 • YADDAŞLILIQ

  i. the state or quality of having good / retentive memory

  Tam oxu »
 • YADDAŞSIZ

  s. forgetful, absent-minded; ~ adam a forgetful / an absent-minded man*

  Tam oxu »
 • YADDAŞSIZLIQ

  i. 1. forgetfulness, absent-mindedness; ~dan əziyyət çəkmək to suffer from forgetfulness; 2. tib. amnesia

  Tam oxu »
 • YADDİQATLI

  s. bax yeddiqat

  Tam oxu »
 • YADELLİ

  I. i. stranger, foreigner II. s. strange, alien, foreign; şair. outlandish; ~ istismarçılar foreign oppressors; ~ işğalçılar alien / foreign conqueror

  Tam oxu »
 • YADIRĞAMAQ

  f. 1. to get* out of the habit (of), to break* oneself of the habit (of); to give* up, to stop (+ger

  Tam oxu »
 • YADIRĞATDIRMAQ

  f. bax yadırğatmaq

  Tam oxu »
 • YADIRĞATMAQ

  f. 1. to ask / to cause smb. to get out of the habit (of); 2. to ask / to cause smb. to forget (how+to inf

  Tam oxu »
 • YADİGAR

  i. souvenir, keepsake; memory; əsrlərin ~ı the memory of centuries; bir kəsə nəyi isə ~ olaraq vermək to give* smth

  Tam oxu »
 • YADLAŞDIRMAQ

  f. to estrange (d.), to alienate (d.); özünü ~ to estrange oneself; ailəsini ~ to alienate one’s family; Sizin hərəkətiniz sizi qardaşınıza yadlaşdırd

  Tam oxu »
 • YADLAŞMAQ

  f. to be* / to get* estranged, to become* estranged / alienated

  Tam oxu »
 • YADLIQ

  i. estrangement, alienation

  Tam oxu »
 • YAĞ

  I. i. 1. butter; (bitki / mineral yağ) oil; kərə ~ı unsalted fresh butter; duzlu ~ salted butter; bitki ~ı vegetable oil / ghee; gül ~ı attar of roses

  Tam oxu »
 • YAĞ-ÇÖRƏK

  i. (slice of) bread and butter; open sandwich

  Tam oxu »