Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti

 • İRAD²

  [ər.] сущ. ирад, айиб, синих, нукьсан; irad eləmək (tutmaq, saymaq) ирад авун (кьун), нукьсан кьун, айибар (кимивилер, нукьсанар) лугьун

  Tam oxu »
 • İRAD¹

  [ər.] сущ. лугьун, рахун, луькӀуьнун; // irad eləmək (etmək) лугьун.

  Tam oxu »
 • İRADCIL

  прил. ирад кьадай, ирад (нукьсан) кьунал рикӀ алай (мес. кас).

  Tam oxu »
 • İRADÇI

  прил. ирад кьадай, гьар са затӀуникай нукьсан (айиб) жугъуриз алахъдай.

  Tam oxu »
 • İRADÇILIQ

  сущ. гьар са затӀуникай нукьсан (айиб) жугъуриз алахъун.

  Tam oxu »
 • İRADƏ

  [ər.] сущ. 1. сяйи, жегьт, гъейрат; руьгь (пер.); iradə zəifliyi руьгьдин ажузвал (зайифвал); 2. мурад, кӀани затӀ (кар), тӀалаб; ният, къаст; iradəsi

  Tam oxu »
 • İRADƏLİ

  [ər.] сущ. къастунал кӀеви, мягькем характер авай.

  Tam oxu »
 • İRADƏSİZ

  сущ. къастунал кӀеви тушир, вичин ихтияр вичив гвачир, къетӀивал авачир, буш къилихдин, руьгьдиз ажуз (зайиф)

  Tam oxu »
 • İRADƏSİZLİK

  сущ. руьгьдиз ажуз касдин гьал; руьгьдиз ажузвал (зайифвал), характердин зайифвал, къетӀивал тахьун.

  Tam oxu »
 • İRADƏT

  [ər.] клас. мурад, кӀанивал, рикӀяй тир разивал; öz iradəti ilə вичин разивилелди.

  Tam oxu »
 • İRADSIZ

  прил. са нукьсанни (айибни, синихни) квачир (мес. кар, кас).

  Tam oxu »
 • İRADSIZLIQ

  сущ. нукьсан (айиб, синих) тахьун.

  Tam oxu »
 • İRAQ

  1. нареч. яргъал; яргъаз; iraq durmaq яргъал акъвазун; iraq düşmək яргъаз хьун, яргъаз акъатун, къакъатун, яргъа хьун; iraq eləmək яргъаз авун, яргъаз

  Tam oxu »
 • İRAQLAŞDIRMAQ

  гл. яргъа(з) авун, яргъазун; яргъаз къакъудун.

  Tam oxu »
 • İRAQLAŞMAQ

  прил. яргъа(з) хьун; яргъаз къекъечӀун.

  Tam oxu »
 • İRAQLIQ

  сущ. яргъалвал, яргъа (аваз) хьунухь, яргъал алаз хьунухь.

  Tam oxu »
 • İRANLI

  прил., сущ. иранви.

  Tam oxu »
 • İRANŞÜNAÇ

  [fars.] сущ. ираншуьнас (ирандин чӀалар ва культура чирдай специалист, алим).

  Tam oxu »
 • İRANŞÜNASLIQ

  сущ. ираншуьнасвал (Ирандин чӀалар ва культура чирдай илимрин кӀватӀал; Ирандин филология).

  Tam oxu »
 • İRBİS

  сущ. зоол. лекьенрин дестедикай вагьши гьайван.

  Tam oxu »
 • İRÇAL

  рах. кил. riçal.

  Tam oxu »
 • İRÇƏ

  сущ. нугъ. кӀалуб; zərgər irçəyi заргардин кӀалуб.

  Tam oxu »
 • İRDƏLƏMƏK

  гл. нугъ. михьун, арутун (мес. техил).

  Tam oxu »
 • İRƏLİ

  нареч. 1. вилик; виликди, вили-вилик; irəli sürmək вилик гьалун; 2. вилик, эвел; фад; beş il bundan irəli вад йис идалай вилик; irəli düşmək вилик ака

  Tam oxu »
 • İRƏLİ-GERİ

  нареч. 1. вилик-кьулухъ; 2. эвел-эхир; ** irəlisini-gerisini düşünmək (işin və s.-nin) вилик-кьулухъ фагьумун (са кардин ва мс

  Tam oxu »
 • İRƏLİCƏ

  нареч. вилик; кӀвенкӀве, сифте.

  Tam oxu »
 • İRƏLİCƏDƏN

  нареч. виликамаз, эвелдай.

  Tam oxu »
 • İRƏLİDƏKİ

  нареч. 1. вилик квай; 2. къвезвай, нубатдин.

  Tam oxu »
 • İRƏLİDƏN

  нареч. 1. виликай, вилик патай; 2. виликамаз (мес. хабар гун).

  Tam oxu »
 • İRƏLİKİ

  прил. виликан, (идалай) эвел хьайи, эвелан; (хьана) алатай.

  Tam oxu »
 • İRƏLİLƏMƏK

  гл. 1. вилик гьерекат авун, вилик фин, фин; 2. вилик фин, инкишаф авун, агалкьунар къазанмишун.

  Tam oxu »
 • İRƏLİLƏTMƏK

  гл. 1. вилик авун, алай чкадилай са кьадар вилик атӀумарун, вилик чӀугун, вилик ялун (мес. диван); 2

  Tam oxu »
 • İRƏLİLƏYİŞ

  суш. вилик финиф; инкишаф авун, агалкьунар.

  Tam oxu »
 • İRƏLİLİK

  сущ. вилик хьунухь, вилик финиф, виликвал (са кардал); кӀвенкӀвечивал.

  Tam oxu »
 • İRƏM

  [ər.] сущ. ирем (фолькл. “женнет” манада).

  Tam oxu »
 • İRƏMƏ

  сущ. чилелай тӀимил кьакьан чка; тик чка, ппел (гъвечӀи).

  Tam oxu »
 • İRƏŞ

  нугъ. кил. anac 1).

  Tam oxu »
 • İRƏŞMƏ,

  İRƏŞT сущ. шуькӀуь еб (балкӀандин кьилик кутундай).

  Tam oxu »
 • İRFAN

  [ər.] сущ. 1. чирвал, билиг, малумат; кӀелунин нетижада гьасил хьайи камилвал; хабардар хьунухь, ччир хьунухь; 2

  Tam oxu »
 • İRFİDƏ

  сущ. акьалай ттинидин кӀвалакӀар тӀанурдиз ягъун патал алат.

  Tam oxu »
 • İRGƏNCİ

  прил. такӀан.

  Tam oxu »
 • İRİ

  прил. 1. ири, еке; iri alma ири ич; iri balıq ири гъед; 2. чӀехи; гегьенш, генг (мес. зал, гьаят); 3

  Tam oxu »
 • İRİ-XIRDA

  прил. ири-куьлуь, гьар жуьредин.

  Tam oxu »
 • İRİBAŞ(LI)

  прил. кьил еке, еке (ири) кьил квай.

  Tam oxu »
 • İRİBAŞLILIQ

  сущ. еке кьил квай касдин ва я гьайвандин гьал; кьил еке хьун.

  Tam oxu »
 • İRİBƏDƏNLİ

  прил. еке жендек алай, жендек (беден) еке.

  Tam oxu »
 • İRİBURUN(LU)

  прил. нер еке, еке нер квай.

  Tam oxu »
 • İRİBUYNUZLU

  прил. крчар еке, еке крчар алай (мес. гамиш).

  Tam oxu »
 • İRİCƏ

  прил. гзаф еке, са кьадар еке (мес. къван, ттар).

  Tam oxu »
 • İRİÇİÇƏK(Lİ)

  прил. ири цуьквер алай.

  Tam oxu »