Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti

 • İL

  сущ. 1. йис (12 вацран вахт, 365-366 югъ); 2. гз. вахт, девир; uşaqlıq illəri аялвилин йисар; 3. астр

  Tam oxu »
 • İL-MÜDAM

  нареч. гьамиша, мидаим, даим.

  Tam oxu »
 • İLAC

  клас. кил. əlac.

  Tam oxu »
 • İLACSIZLIQ

  кил. əlacsızlıq.

  Tam oxu »
 • İLAHƏ

  [ər.] сущ. дишегьли аллагь (антик мифологияда); // ашкъидин пери.

  Tam oxu »
 • İLAHİ

  [ər.] прил. дин. 1. Аллагьдиз махсус, Аллагьдиз талукь; Аллагь патай ганвай; 2. сущ. Аллагь; 3. пер. бедендин тушир, руьгьдин; 4

  Tam oxu »
 • İLAHİ

  межд. илагьи, я Аллагь, ай Аллагь.

  Tam oxu »
 • İLAHİLƏŞDİRMƏK

  гл. Аллагьдай кьун; Аллагь хьиз къалурун; Аллагь хьиз хкажун, кьакьанарун, Аллагьдиз хьиз сажда авун

  Tam oxu »
 • İLAHİLİK

  сущ. 1. илагьивал, мукъаддасвал, кьакьанвал; 2. пер. акьалтӀай иервал, гуьзелвал.

  Tam oxu »
 • İLAHİYYAT

  [ər.] сущ. илагьият (диндикай бягьс ийизвай схоластикадин илим); диндин илимар.

  Tam oxu »
 • İLAHİYYATÇI

  сущ. илагьиятчи, илагьиятдалди машгъул тир кас, илагьиятдин алим.

  Tam oxu »
 • İLAXIR

  [ər.] (куьрелди i.a.) ва маса(д), ва маса(д)бур, ва мс(б).

  Tam oxu »
 • İLAN

  сущ. 1. гъуьлягъ, мурдар; // гъуьлягъин (мес. агъу); 2. пер. рикӀе кин авай, хаин, мецел агъу алай, мез туькьуьл кас; 3

  Tam oxu »
 • İLAN-ÇAYAN

  сущ. гъуьлягъ, кьачӀараг хьтин ядай (кӀасдай) гьайванар (санал).

  Tam oxu »
 • İLAN-ÇAYANLI

  прил. гъуьлягъ, кьачӀараг хьтин гьайванар гзаф авай (чка).

  Tam oxu »
 • İLAN-QURBAĞA

  1. гъуьлягъ, къиб ва мс. жуьреба-жуьре галчӀур жедай гьайванар; гьашаратар; 2. прил. пер. рах. пис, усалдаказ кхьенвай, кӀелиз мумкин тушир, гъавурда

  Tam oxu »
 • İLANBALIĞI

  сущ. зоол. гъуьлягъдиз ухшар гъед.

  Tam oxu »
 • İLANCIQ¹

  сущ. гъвечӀи гъуьлягъ, гъуьлягъдин шараг.

  Tam oxu »
 • İLANCIQ²

  сущ. рах. кӀарабдин верем (кӀвачиз, гъилиз хер хьиз акъатдай).

  Tam oxu »
 • İLANLI

  прил. гъуьлягъар авай, гъуьлягъар яшамиш жедай (мес. чка).

  Tam oxu »
 • İLANLIQ

  сущ. гъуьлягъар гзаф авай чка.

  Tam oxu »
 • İLANOTU

  сущ. бот. жалгъа-жалгъа тан авай, кьурагьвилиз давамлу са векь (гьайванриз ем хьиз гудай).

  Tam oxu »
 • İLANOYNADAN

  сущ. гъуьлягъар вердишарна къугъурардай кас.

  Tam oxu »
 • İLANSAYAĞI

  кил. ilanvari.

  Tam oxu »
 • İLANÜZÜMÜ

  сущ. бот. яру емишар гъидай чӀурара жедай са кул ва адан емиш.

  Tam oxu »
 • İLANVARİ

  прил. гъуьлягъ хьтин, гъуьлягъдиз ухшар; къекъвеяр авай, кутӀам (мес. рехъ).

  Tam oxu »
 • İLANYEYƏN

  сущ. зоол. лекьерин хзандикай гъуьлягъар недай са къуш.

  Tam oxu »
 • İLANYOLU

  прил. къекъвеяр авай, кутӀам (рехъ).

  Tam oxu »
 • İLAŞIRI

  нареч. йис арадай, гьар йис алатайла.

  Tam oxu »
 • İLAVƏ

  кил. əlavə.

  Tam oxu »
 • İLBƏİL

  нареч. йисан-йисан, йисалай-(йи)суз, йис алатирдавай.

  Tam oxu »
 • İLBİZ

  сущ. зоол. 1. шкьуьнт, бенбецӀ; // шкьуьнтдин, бенбецӀдин (мес. хъипрепӀ); 2. пер. чинеба, гъилин кӀаникай кар аквадай кас

  Tam oxu »
 • İLBİZLİK

  сущ. 1. шкьуьнтар гзаф авай чка; 2. шкьуьнтвал, чинеба, гъилин кӀаникай кар акун.

  Tam oxu »
 • İLDƏN-İLƏ

  нареч. йис-сандивай, къвердавай, йисан-йисан.

  Tam oxu »
 • İLDIRIM

  сущ. цӀайлапан; ildırım çaxmaq цӀайлапан ягъун; ildırım vurmaq цӀайлапанди ягъун; // цӀайлапандин; ** ildırım kimi цӀайлапан хьиз, гзаф фад, гзаф йиги

  Tam oxu »
 • İLDIRIMLI

  прил. 1. гзаф цӀайлапанар ядай (мес. дагъ); 2. пер. цӀай авай, экв гудай, цӀарцӀар гудай, хци, шеври (мес

  Tam oxu »
 • İLDIZ

  кил. ulduz.

  Tam oxu »
 • İLDÖNÜMÜ

  сущ. йис тамам хьун, йис атӀун (са вакъиадилай кьулухъ); йис тамам хьайи югъ.

  Tam oxu »
 • İLƏ

  (ixtisarı ...la, ...lə) къушм. 1. -ал(ди), -уналди, -далди, -унив, -ув(ди), -ив(ди), -униз, -див; -дихъ; barmağı ilə göstərmək тупӀув(ди) къалурун; əl

  Tam oxu »
 • İLƏN

  кил. ilə.

  Tam oxu »
 • İLƏRİ

  кил. irəli.

  Tam oxu »
 • İLGƏK

  сущ. 1. дуьгме твадай тӀеквен (пенжекдин ва мс.); ханжакӀ (кавалдин ва мс.); 2. хтручӀ, гьалкъа (хучарин, тапракдин ва мс

  Tam oxu »
 • İLGƏKLƏMƏK

  гл. 1. тӀеквен акъудун (дуьгме твадай); 2. тӀвал ягъун; ханжакӀ авун; 3. хтручӀ кутун, гьалкъа авун; 4

  Tam oxu »
 • İLGƏKLİ

  прил. 1. тӀеквенар авай (дуьгме тун патал); 2. гьалкъа хьиз тӀвал гайи (мес. цӀил).

  Tam oxu »
 • İLGƏKŞƏKİLLİ

  прил. хтручӀ хьтин, ханжакӀ хьтин, кваг хьтин.

  Tam oxu »
 • İLGƏKVARİ

  кил. ilgəkşəkilli.

  Tam oxu »
 • İLĞAR

  сущ. къадим. садлагьана гьужумун, вегьин; ilğar etmək гьужум авун, гьепӀесун (садлагьана, хабарни авачиз)

  Tam oxu »
 • İLĞIM

  сущ. нугъ. касуьс, липир (яд авачир, кьуру чуьлда чиле гьатнавай бугь яргъалай яд хьиз акун).

  Tam oxu »
 • İLHAM

  [ər.] сущ. илгьам (1. руьгь хкаж хьун, руьгь акатун; ашкъи, гьевес; ilham almaq илгьам къачун, руьгь хкаж хьун, руьгь акатун, ашкъидиз атун, гуж къачу

  Tam oxu »
 • İLHAMÇI

  сущ. илгьам гудайди, руьгь кутадайди, къуват гудайди, ашкъидиз гъидайди.

  Tam oxu »