Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti

 • NIĞIRTI

  кил. nıqqıltı.

  Tam oxu »
 • NIX

  сущ. рах. терсвал, инадвал, гафунилай элкъуьн тавун; nıx demək терсвал авун, гафунал акъвазун, гафунилай элкъуьн тавун; nıx dayanmaq садлагьана (тӀамп

  Tam oxu »
 • NIQQILDAMAQ

  гл. суза авун, цӀурун, угь-цӀугь авун, шикаят авун (азардикай, тӀалдикай).

  Tam oxu »
 • NIQQILTI

  сущ. суза, цӀур, угь-цӀугь, цӀурдай ван (азардикай, тӀалдикай).

  Tam oxu »
 • NIRÇ

  təql. цӀыцӀ (рах.), “ваъ” лагьай манада мез илисна явашдаказ тӀцӀ-тӀцӀ хьтин ван акъудун.

  Tam oxu »
 • NIRÇILDAMAQ

  гл. цӀыцӀ авун, “ваъ” лагьай манада мез илисна тӀцӀ-тӀцӀ авун.

  Tam oxu »
 • NIRX

  сущ. нирх, къимет; nırx kəsmək къимет атӀун; ** köhnə bazara (şəhərə) təzə nırx qoymaq куьгьне къайдаяр чӀурна, цӀийивилер туькӀуьриз кӀанзавай касдин

  Tam oxu »
 • NIRILDAMAQ

  гл. кӀевиз гьараюн, къив ягъун, гьараюн.

  Tam oxu »
 • NITIQ

  прил. нунуш, нерай рахадай (кас).

  Tam oxu »
 • NİCAT

  [ər.] сущ. хилас; хилас хьунухь, азад хьунухь, хиласвал; nicat tapmaq хилас хьун, азад хьун, хкатун; nicat vermək хилас авун, азад авун, хкудун; nicat

  Tam oxu »
 • NİCATVERİCİ

  прил. хилас ийидай, хкуддай, азад ийидай.

  Tam oxu »
 • NİDA

  [ər.] сущ. 1. нида, ван; 2. пер. талаш, гьисс, гъалаба; 3. грам. междометие, нида; nida işarəsi нида ишара, эверунин лишан (!)

  Tam oxu »
 • NİFAQ

  [ər.] сущ. араяр чӀур хьун (акьун), акьунар, акъаж-акъаж, акъажун, чуьруькар; сад-садаз акси къве дестедиз пай хьун, кьве патахъ ччара хьун; nifaq düş

  Tam oxu »
 • NİFRƏT

  [ər.] сущ. нифрет (1. садаз (ва я са гьерекатдиз) къарши такӀанвилин, икрагьвилин, наразивилин, киндин гьисс; nifrət etmək (bəsləmək) нифрет авун, зег

  Tam oxu »
 • NİFRƏTAMİZ

  [ər. nifrət və fars. ...amiz] прил. нифрет арадал гъидай, нифретдиз себеб жедай (мес. амал); // нифрет къалурдай, нифретдивди ацӀай, нифрет квай (авай

  Tam oxu »
 • NİFRƏTƏŞAYAN

  [ər. nifrət və fars. ...şayan] прил. нифретдиз лайих, анжах нифретдиз себеб жедай; пис, усал, алчах (мес

  Tam oxu »
 • NİFRƏTLƏNDİRİCİ

  прил. нифрет (нифретдин гьисс) арадал гъидай, нифретиз тадай; пис, усал, алчах (мес. амал).

  Tam oxu »
 • NİFRƏTLƏNDİRMƏK

  гл. нифрет арадал гъун, нифретиз тун, икрагьиз тун.

  Tam oxu »
 • NİFRƏTLƏNMƏK

  гл. нифрет авун, зегьле фин, хуш татун, хъел атун, нифретун.

  Tam oxu »
 • NİFRƏTLİ

  прил. нифрет авай (квай), нифрет арадал гъидай, такӀан.

  Tam oxu »
 • NİFRİN

  [ər.] сущ. лянет, къаргъиш; nifrin etmək (yağdırmaq) лянет авун, лянетун, къаргъишун.

  Tam oxu »
 • NİGAH

  [fars.] сущ. клас. килигун, назар; nigah etmək (qılmaq) вил вегьин, килигун.

  Tam oxu »
 • NİGAHBAN

  [fars.] сущ. клас. килигдайди, къаравул.

  Tam oxu »
 • NİGAR

  [fars.] сущ. нигар (асул мана “шикил, суьрет” яз шиирра “гуьзел (руш, дишегьли)” манада).

  Tam oxu »
 • NİGARAN

  [fars.] прил., нареч. нарагьат, регьятсуз; nigaran olmaq (qalmaq) нарагьат хьун, регьятсуз хьун, талаш кваз амукьун

  Tam oxu »
 • NİGARANÇILIQ

  сущ. нарагьатвал, регьятсуз тир гьал (везият).

  Tam oxu »
 • NİGARANLIQ

  кил. nigarançılıq.

  Tam oxu »
 • NİHAN

  [fars.] прил. клас. чинебан, винел акъат тийир; чинеба хвенвай (мес. дерт); nihan etmək (eyləmək) чинеба хуьн, чуьнуьхун, винел акъуд тавун; nihan olm

  Tam oxu »
 • NİHİLİST

  [lat. nihil-heç nə] нигилист (нигилизмдин терефдар).

  Tam oxu »
 • NİHİLİZM

  [lat.] нигилизм (1. ХIХ лагьай виш йисан 60-йисара урус халкьдин, прогрессив, вилик фенвай демократвилин фикирдал алайбрун са рехъ яз, и ксари дворянр

  Tam oxu »
 • NİJAD

  [fars.] сущ. куьгьн. несил, сихил, несеб.

  Tam oxu »
 • NİKAH

  [ər.] сущ. некягь, кебин; nikah etmək (oxutmaq) некягь авун (некягьдин дуьа кӀелиз тун), кебин атӀуз тун; nikah kəsmək кебин атӀун

  Tam oxu »
 • NİKAHLANMAQ

  гл. некягь авун (авунваз хьун), кебин атӀанваз хьун.

  Tam oxu »
 • NİKAHLI

  прил. некягь авай (авунвай), некягьдик квай.

  Tam oxu »
 • NİKAHSIZ

  прил. некягь авачир, некягьдик квачир.

  Tam oxu »
 • NİKBƏT

  [ər.] сущ. нигбет, кьисметсузвал, бедбахтвал; nikbət tutmaq нигбетди кьун, кьилел къада-бала атун, бедбахтвилер атун

  Tam oxu »
 • NİKBİN

  [fars.] прил. никбин, яшайишдал рази, шад, умудлу, гележегдал чӀалахъ тир, гележег хъсандиз аквадай, оптимист (“bədbin” акси)

  Tam oxu »
 • NİKBİNCƏSİNƏ

  нареч. никбин яз, дамагъ-чагъ яз, гележегдал чӀалахъ яз.

  Tam oxu »
 • NİKBİNLİK

  сущ. никбинвал, яшайишда анжах хъсан жигьетар акун, агалкьунрал (гележегдал) чӀалахъ хьун; шад ва гумрагь дуьньякьатӀунар; оптимизм

  Tam oxu »
 • NİKEL

  [alm. Nickel] 1. никель (гимиш хьтин лацу ранг алай, цӀарцӀар гудай, геж цӀрадай металл-химиядин элемент); 2

  Tam oxu »
 • NİKELÇİ

  сущ. никелчи, никель ядай устӀар.

  Tam oxu »
 • NİKELLƏMƏK

  гл. никель ягъун, никель чӀугун.

  Tam oxu »
 • NİKELLƏNMƏK

  məch. никел янваз (чӀугунваз) хьун.

  Tam oxu »
 • NİKELLƏNMİŞ

  прил. никель янвай, винел никель чӀугур.

  Tam oxu »
 • NİKELLİ

  прил. никель алай, никель янвай, винел никель чӀугур.

  Tam oxu »
 • NİKOTİN

  [xüs. is.-dən.] никотин (туьтуьндик квай бейгьуш ийидай затӀ; тенбекдин зегьер).

  Tam oxu »
 • NİQAB

  [ər.] сущ. 1. дуьгуьр, ччин кӀевдай затӀ; 2. виликра женгчийри чеб чир тахьун ва я ччинихъ зарар галукь тавун патал ччинал гьалсдай кьеркь, мархъун

  Tam oxu »
 • NİQABLI

  прил. 1. дуьгуьр алай, ччина дуьгуьр авай; 2. кьеркь алай, мархъун алай (кил. niqab 2).

  Tam oxu »
 • NİLUFƏR

  [fars.] сущ. бот. лилия цуькведин це экъечӀдай са жуьре.

  Tam oxu »
 • NİMCAN

  [fars.] сущ. куьгьн. гзаф зайиф, ччан алачир хьтин.

  Tam oxu »