Azərbaycanca-rusca lüğət

 • AX

  межд. 1. ах 2. ой. Ax, lap yadımdan çıxmışdı ой, совсем было не забыл

  Tam oxu »
 • AX-TÜF

  сущ. разг. харканье. ax-tüf eləmək отхаркивать, харкать. Qan ax-tüf eləmək харкать кровью

  Tam oxu »
 • AX-UF

  сущ. хныканье, нытьё; ax-uf eləmək (etmək) изнывать, охать, хныкать

  Tam oxu »
 • AX-VAY

  сущ. см. ah-vay

  Tam oxu »
 • AXACAQ

  сущ. 1. русло. Çayın axacağı русло реки 2. проток. Arterial axacaq мед. артериальный проток

  Tam oxu »
 • AXAR

  I прил. 1. текучий. Axar su текучая вода 2. проточный. Axar göl проточное озеро 3. строит. сливной. Axar taxtası сливная доска II сущ

  Tam oxu »
 • AXAR-BAXAR

  сущ. раздолье, ширь, простор; открытое, свободное пространство

  Tam oxu »
 • AXAR-BAXARLI

  прил. раздольный, широкий, просторный

  Tam oxu »
 • AXARLI

  прил. 1. сточный 2. поточный. Axarlı üsul поточный метод 3. плавный, обтекаемый. Axarlı forma обтекаемая форма, axarlı qanadlar обтекаемые крылья

  Tam oxu »
 • AXARLIQ

  сущ. 1. текучесть 2. обтекаемость 3. плавность

  Tam oxu »
 • AXARSIZ

  прил. бессточный. Axarsız sahələr бессточные области, axarsız hövzə бессточный бассейн

  Tam oxu »
 • AXÇA

  сущ. чешуя, чешуйка: 1. мелкие пластинки, расположенные по поверхности (напр. тела животного) 2. диал

  Tam oxu »
 • AXÇALI

  прил. чешуйчатый. Axçalı ilan чешуйчатая змея, axçalı palma чешуйчатая пальма

  Tam oxu »
 • AXDIRMA

  сущ. от глаг. axdırmaq, сплав

  Tam oxu »
 • AXDIRMAQ

  глаг. nəyi сплавлять, сплавить (по течению речи)

  Tam oxu »
 • AXI

  част. 1. ведь. Axı sən səhərdən acsan ведь ты голодный с самого утра 2. же. Nə üçün axı? почему же, зачем же? nə olub axı? что же случилось?; axı bu n

  Tam oxu »
 • AXICI

  прил. 1. текучий 2. плавный

  Tam oxu »
 • AXICILIQ

  сущ. 1. текучесть. Axıcılıq həddi предел текучести 2. плавность

  Tam oxu »
 • AXIDICI

  прил. 1. сливной. Axıdıcı boru сливная труба 2. сточный. Axıdıcı arxlar сточные канавы

  Tam oxu »
 • AXIDILMA

  сущ. от глаг. axıdılmaq, сплав (по течению)

  Tam oxu »
 • AXIDILMAQ

  глаг. сплавляться, быть сплавленным по течению

  Tam oxu »
 • AXIM

  I сущ. 1. течение (в знач. направления). Suyun axımı направление течения воды 2. сток. Axım sahəsi геол

  Tam oxu »
 • AXIN

  I сущ. 1. течение (движущаяся масса воды, воздуха и т.п.). Havanın axını течение воздуха, axın təbəqəsi слой течения 2

  Tam oxu »
 • AXIN-AXIN

  нареч. непрерывным потоком, массами

  Tam oxu »
 • AXINLA

  нареч. см. axın-axın

  Tam oxu »
 • AXINÖLÇƏN

  сущ. гидр. вертушка (прибор, измеряющий скорость и силу течения)

  Tam oxu »
 • AXINTI

  сущ. 1. нанос. Çay axıntısı речной нанос 2. сток 3. утечка

  Tam oxu »
 • AXINTILI

  прил. сточный. Axıntılı su hovuzu сточный водный бассейн

  Tam oxu »
 • AXIR

  I сущ. 1. конец (предел, последняя грань чего-л.). Noyabrın axırı конец ноября, ilin axırı конец года, iş gününün axırı конец рабочего дня, axıra qədə

  Tam oxu »
 • AXIR-AXIRDA

  нареч. под конец, в самом конце

  Tam oxu »
 • AXIR-ƏVVƏL

  нареч. рано или поздно, обязательно

  Tam oxu »
 • AXIR-ƏZZƏL

  см. axır-əvvəl

  Tam oxu »
 • AXIR-UXUR

  сущ. простореч. остатки

  Tam oxu »
 • AXIRDA

  нареч. 1. в конце; после всех, после всего. Axırda durmaq стоять в конце, axırda ələvə etdi в конце он добавил 2

  Tam oxu »
 • AXIRI

  нареч. наконец, в итоге

  Tam oxu »
 • AXIRINCI

  прил. 1. последний: 1) конечный. Axırıncı zəng последний звонок, axırıncı imtahan последний экзамен, axırıncı dəqiqə последняя минута, axırıncı dəfə (

  Tam oxu »
 • AXIRSIZ

  прил. 1. бесконечный 2. безрезультатный 3. бесперспективный

  Tam oxu »
 • AXIRSIZLIQ

  сущ. 1. бесконечность 2. безрезультатность 3. бесперспективность

  Tam oxu »
 • AXIRZAMAN

  сущ. устар. светопреставление

  Tam oxu »
 • AXIŞ

  сущ. особенность течения; течение

  Tam oxu »
 • AXIŞLI

  прил. см. axıcı

  Tam oxu »
 • AXIŞMA

  сущ. от глаг. axışmaq

  Tam oxu »
 • AXIŞMAQ

  глаг. стекаться, стечься: 1. стекая, соединяться, сливаться (о потоках, жидкости). Sellər axışıb çaya tökülür потоки стекаются в реку 2

  Tam oxu »
 • AXITDIRMA

  сущ. от глаг. axıtdırmaq

  Tam oxu »
 • AXITDIRMAQ

  глаг. понуд. 1. заставить кого сплавить что-л. по течению 2. заставить кого лить, пролить что-л

  Tam oxu »
 • AXITMA

  I сущ. от глаг. axıtmaq II прил. сплавной. Axıtma donanması сплавной флот, axıtma təsərrüfatı сплавное хозяйство

  Tam oxu »
 • AXITMAQ

  глаг. nəyi: 1. проливать, пролить. Suyu axıtmaq проливать воду 2. сплавлять по реке, пускать по течению что-л

  Tam oxu »
 • AXIZDIRILMA

  сущ. от глаг. axızdırılmaq

  Tam oxu »
 • AXIZDIRILMAQ

  глаг. 1. сплавляться, быть сплавленным 2. медленно пропускаться по капле через что-то (через край, через трубу и т

  Tam oxu »
 • AXIZDIRMA

  сущ. от глаг. axızdırmaq

  Tam oxu »