Cins

1. Növləri birləşdirən qrup. 2. Müəyyən hal şəkilçisini xarakterizə edən leksik-qrammatik ad kateqoriyası, uzlaşma xüsu- siyyətləri və onların kişi, qadın və orta cinsi müəyyən etmə əlamətləri vardır.
Buraxılma və əlavə
Cümlə səviyyəsində tərcümə

Значение слова в других словарях