CİNS

is. [ ər. ]
1. Orqanizmin doğub-törəmə prosesilə bilavasitə və ya bilvasitə bağlı olan və orqanizmlərin çoxunda kişi, ya qadın fərdlərini ayırd etməyə imkan verən əlamətlərin məcmusu, habelə canlı vücudların iki kateqoriyasından (kişi və qadın, erkək və dişi) biri. Kişi cinsi. Qadın cinsi.
// Müəyyən cinsə mənsubiyyət; qadın, ya kişi, erkək, ya kişi.
Cins cinsini həmişə cəlb eylər; Yoxdu bu işdə söhbəti digər. S.Ə.Şirvani.

2. Nəslən keçən müəyyən əlamət və xüsusiyyətlərə malik ev heyvanları və ya başqa heyvanlar qrupu. Qarabağ cinsindən olan at. İt cinsi. Seleksiya nəticəsində yeni qoyun cinsləri almaq.
// Sif. mənasında. Yaxşı cinsdən olan, əsilli. – Cins madyan balanı döşündə saxlar. ( Ata. sözü ).
[Həsən xan Alıya:] Eşitmişəm, sənin yaxşı cins atların var. Koroğlu”.

3. Soy, nəsil, mənşə, əsil-nəsəb.
□ Bəşər cinsi – insan, adam.
[Dərviş:] İns və cinsdən ayrı düşüb, heyvanlara qarışmaqdan qayət usanmışdım. A.Divanbəyoğlu.
[Hacı Rəsul:] Belə də səs, belə də məlahət olarmı! Düşünürsən ki, bəşər cinsi deyil, nədi, özü də kəndistan yerində. Mir Cəlal.

4. Növ, çeşid.
Ənva cins və nəslə mənsub qədəhlər qalxdı, araq boğazları qıcıqlayaraq keçib getdi. Çəmənzəminli.

Синонимы

  • CİNS 1. CİNS Bir də ərəb cinsindən on iki ağ at apar (M.Rahim); DÖL [Müsyö Jordan:] ..Qarabağın əlyetməz dölündən köhlən at altında gəlib sizə qonaq olan x
  • CİNS soy-əsil — nəsil — tayfa
  • CİNS növ — çeşid
  • CİNS damazlıq — döllük
CİNLİ-CİNLİ
CİNS₂

Значение слова в других словарях