EMBRİOLÓGİYA

[ yun. embryon – rüşeym və logos – anlayış, elm] Biologiyanın rüşeymlərin (embrionların) inkişafından bəhs edən şöbəsi.
Canlıların embrional inkişafından bəhs edən elmə embriologiya deyilir. M.Axundov.

EMBLÉM
EMBRİOLOJİ́

Значение слова в других словарях