Толковый словарь философских терминов

 • MÖVCUDLUQ

  \– bir-birilə əlaqədə və qarşılıqlı təsir halında dəyişən şeylərin bütün rəngarəngliyi.

  Полностью »
 • MUHAL

  \ – İmkansız: Məntiq və metafizikada ziddiyyəti içinə alan şeydir.

  Полностью »
 • MUXTARİYYƏT

  \ – bir adamın, bir cəmiyyətin özünün qoyacağı qaydalara özünün tabe olacağı. muxtariyyət : is. \ Daxili qanunvericilik və idarəetmə işlərində sər

  Полностью »
 • MUTLAK

  \: Qeydə şərtə bağlı olmayan, sərhədsiz sonsuz, dəyişməz və müstəqil olan.

  Полностью »
 • MÜCƏRRƏD

  \ – mücərrədlik ilə əldə edilmiş bir düşüncə. Mücərrəd anlamlar ehtiva edən məfhum.

  Полностью »
 • MÜCƏRRƏDLİK

  \ – həqiqəti nəzəri dərk etməyin elmi cəhətdən müəyyənləşdirilmiş müşahidə və eksperiment faktları ilə bağlı olmayan mücərrəd məntiqi mühakimələrə

  Полностью »
 • MÜDDƏT

  \ – öz bütünü daxilində alınmış, məhdud bir zaman parçası, axıb gedən zaman dilimində bir parça.

  Полностью »
 • MÜHARİBƏ

  \dövlətlərin və bu dövlətlər daxilində siniflərin siyasətinin zorakılıqla davam etdirilməsindən ibarət olan ictimai-siyasi hadisə

  Полностью »
 • MÜHƏRRİK

  \ – Hareket etdiren, Kımıldatan: Aristotelə görə Tanrı və ya aləmdə hər cür dəyişmənin, meydana gələn xəstəliyi olan lakin özü heç bir dəyişiklik ta

  Полностью »
 • MÜQAYİSƏ

  \- obyektlər arasındakı oxşarlıq və ya fərq əlamətini \ müəyyən etmək məqsədi ilə onların bir-birilə tutuşdurulması, fərqləndirilməsi

  Полностью »
 • MÜQƏDDƏM

  \ – məntiqdə nəticənin çıxardığı prinsip və yaxud prinsiplər.

  Полностью »
 • MÜQƏDDƏS

  \ – Tanrıya həsr edilmiş olan, Tanrıya aid olan, bütün var olanların, yer üzünə bağlı olanın üstündə yüksələn, on-dan tamamilə başqa olan

  Полностью »
 • MÜQƏDDİMƏLƏR

  \– məntiqdə, əqli nəticələrdə yeni mühakimənin \ alındığı mühakimələr.

  Полностью »
 • MÜLAHİZƏ

  \ – müasir formal məntiqdə müəyyən dildə verilən təklif; onun həqiqiliyinə \ və ya modallığına \ verilən qiymətlərlə əlaqədər nəzərdən keçirilir

  Полностью »
 • MÜLKİYYƏT

  \ – hər hansı obyektlərin subyektə məxsus olması.

  Полностью »
 • MÜMKÜN

  \ – nə zəruri, nə də imkansız olan, yəni nə olmayan nə də mütləq olan.

  Полностью »
 • MÜMTƏNİ

  \ Yoxluğu müqabilində varlığı düşünülməyəndir. Allahın yoxluğunun düşünülməməsi, dörd sayının tək olmasının iddia edilə bilməməsi kimi

  Полностью »
 • MÜNASİBƏT

  \ bütün hadisələrin qarşılıqlı əlaqə anı.

  Полностью »
 • MÜNTƏHİ

  Sülukunda sona çatmış şəxsdir. müntəhi sona çatan, bitən, kamilliyə çatmış.

  Полностью »
 • MÜSTEFAD

  \ – Kazanılmış-Müktesep: Bir şəxs və ya növdə əvvəlcədən var olmayıb, sonradan kəşf edilən.

  Полностью »
 • MÜSTƏFAD

  Şərq peripatetiklərinin ―əqllər‖ nəzəriyyəsinə görə, müstəfad əql qazanılmış olub, şəxsin özünə aid deyil

  Полностью »
 • MÜSTƏĞNİ

  Zəngin olmaq, ehtiyacı olmamaq.

  Полностью »
 • MÜŞAHİDƏ

  \ – bir obyekt, yaxud bir hadisənin xüsusiyyətlərini bilmək şərtilə diqqətli və planlı olaraq araşdırılıb tədqiq edilməsi

  Полностью »
 • MÜŞTƏRƏKLİK

  \ – ortaq olmanın təyinatı. Ortaqlaşa həyata keçirilən maddi və mənəvi dəyərlərə əsaslanan ictimai kontakt

  Полностью »
 • MÜTƏMADİ

  \ – öz daxilində daimi olaraq davam edən, gedən zaman.

  Полностью »
 • MÜTƏSƏVVİF

  Təsəvvüflə məşğul olan.

  Полностью »
 • MÜTLƏQ

  \ – öz başına var olan, heç bir şeylə bağlı olmayan, müstəqil, şərtsiz. Heç bir şeylə məhdudlaşdırılmayan

  Полностью »
 • MÜTLƏQ

  \ – ―özü onun özü üçün kafi olan‖ digər heç bir şeydən asılı olmayan, bütün mövcudiyyatı özündə əks etdirən və onu yaradan əbədi, sonsuz, şərts

  Полностью »
 • MÜTLƏQİYYƏT

  \ – ideyaları, normaları. Terminləri doqmatik bir formada saf olaraq qoyan görüş. Saf dəyərlərin, saf doğrularım ortaya çıxdığını müdafiə edən görü

  Полностью »
 • NAFİ

  Olmaq – boş olmaq, mənasız gəlmək.

  Полностью »
 • NAİTİVİZM

  İdrakın mistik-dini xarakteri haqqında idealist təlim; təlimdə həqiqət realist-məntiqi yolda və ya diskursiv qay-dada deyil, guya qəflətən heç bir haz

  Полностью »
 • NAMUS

  Fərd tərəfindən özünün ictimai əhəmiyyətini, dəyərini dərk etməsini və bu dəyərin cəmiyyət tərəfindən qəbul edilməsi anlarını özünə daxil edən əxla

  Полностью »
 • NATURA

  \ – 1.Hər bir var olan şeyin sırf özünü təşkil edən şey yaxud struktur. 2.Insanın əsasını qoyduğu sistemlər, formalarla \ əksliklər içərisində öz-öz

  Полностью »
 • NATURALİZM

  \ – hər şeyi təbiətə əsaslandıraraq tədqiq edən dünyagörüşü. Təbiətə verilən anlam baxımından fərqli anlamlar verir

  Полностью »
 • NATÜRİZM

  \ – Təbiətpərəstlik: Dinin başlan-ğıcında Günəş, Ay, Ulduzlar və Od kimi təbii varlıqlarla Fırtına kimi təbiət hadisələrindən eşidilən qorxu və gözlə

  Полностью »
 • NECƏLİK

  \

  Полностью »
 • NEÇƏLİK

  \ – ölçülə bilən, azalıb çoxala bilən böyüklük, necə, nə qədər, nə böyüklükdə– kimi sualların qarşılığı

  Полностью »
 • NEQATİV

  \ – pozitiv olmayan, pozitivin əksi, neqativ enerji, neqativ rəy və s.

  Полностью »
 • NEMƏT

  \– müsbət sərvəti ifadə etmək üçün fəlsəfədə işlədilən ən geniş anlayış.

  Полностью »
 • NEOPOZİTİVİZM

  XX əsr fəlsəfəsinin cərəyanlarından biri, poztivizmin müasir forması.

  Полностью »
 • NƏFS

  i Natika: Düşünən və düşündüyünu söyləyən nəfs,ruh.

  Полностью »
 • NƏFY

  \ – irəli sürülən bir tezisi tanımamaq.

  Полностью »
 • NƏHV

  Ərəb dilinin qrammatikasına verilən addır.

  Полностью »
 • NƏSİL

  \ – ümumi olaraq eyni illərdə doğulan və eyni zəmanənin şərtlərini və beləcə bir-birinə bənzəyən sıxıntıları, taleləri yaşamış, oxşar tapşırıqlarla m

  Полностью »
 • NƏSİL

  Sosial həyatın ən mühüm anlayışlarından biridir. Nəsil öz mənşəyini vahid bir əcdaddan götürən qan qohumlarının ittifaqıdır

  Полностью »
 • NƏTİCƏ

  \- verilən səbəblərdən çıxarılan hökmlər. Əgər səbəblər doğrudursa nəticələri də çox zaman doğru olur

  Полностью »
 • NƏZARƏT

  bu termin sufi terminologiyasında orijinal adı ilə ―mürakəbə‖ adlanır. Nəzarət Allah-təaladan qullara istiqamət-lənən bir hal olduğu kimi, qulun da ö

  Полностью »
 • NƏZƏRİ

  \ – nəzəriyyə ilə bağlı olan, teorik düşünmə ilə biliyə yönələn şey.

  Полностью »
 • NƏZƏRİYYƏ

  \ – gerçəkliyin bu və ya digər ―fraqmenti, parçası‖ haqqında səhih, dürüst birliyin ümumi-ləşdirilmiş sistemi; həmin parçanı təşkil edən obyektləri

  Полностью »
 • NİFRƏT

  \ – nəyəsə istiqamətlənmiş hiss. Kiminsə pisliyini istəməyə istiqamətlənmiş hiss. Yox etmə istəyinə varan bir xatırlama

  Полностью »