HESABİ ƏRƏB

Düz iş görən, haqlı; doğru, düzgün. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Qul deyərlər qulun boynun burarlar,

Qullar qabağında gedən tirəm mən.

Hesabiyə dağ da olsam əyilləm,

Bədhesaba yaman kinligirəm mən.

                          (“Koroğlunun Ərzurum səfəri”)

HECASINLAYIN
HEŞ