Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • АВ¹

  hav, havlama; ulama; ав-ав авун hav-hav etmək, havlamaq, hürmək (it); ав ягъун a) ulamaq, ulaşmaq (it, canavar və s

  Tam oxu »
 • АВ²

  dial. bəli, hə, elədir (təsdiq ifadəsi).

  Tam oxu »
 • АВА

  1. var, vardır; мез ава – кьил хуьдай, мез ава – кьил хадай. Ata. sözü dil var bal gətirər, dil var bəla gətirər; 2

  Tam oxu »
 • АВАГЪАЙ

  1. donu açılmış, yumşalmış; авагъай чил a) donu açılmış, qarı ərimiş torpaq; b) məc. oyanmış torpaq; 2

  Tam oxu »
 • АВАГЪАРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. donunu açmaq, yumşaltmaq; 2. məc. huşa gətirmək, ayıltmaq.

  Tam oxu »
 • АВАГЪУН

  (-из, -на, авагъ) f. 1. donu açılmaq, yumşalmaq; чилер авагънава a) torpağın donu açılmışdır; b) məc

  Tam oxu »
 • АВАДАН

  1. məhsuldar, məhsullu, bərəkətli; авадан чил məhsuldar torpaq; авадан йис məhsullu il; 2. abad, abadan (bax абад); авадан хуьр гумадилай чир жеда

  Tam oxu »
 • АВАДАНВАЛ

  1. bərəkətlilik, məhsuldarlıq; 2. abadanlıq, səliqəlilik, gözəllik.

  Tam oxu »
 • АВАДАРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. diyirlə(t)mək, yumbalatmaq, gillətmək; yuvarla(t)maq, dığırla(t)maq; 2. axıtmaq, tökmək; 3

  Tam oxu »
 • АВАЗ

  tərkib daxilində: ilə, -la, -lə; -ca, -cə; -da,-də; геле аваз фин izi ilə getmək; * аваз хьун olmaq; mövcud olmaq, var olmaq

  Tam oxu »
 • АВАЗ-АВАЗ

  zərf ola-ola, olduğu halda.

  Tam oxu »
 • АВАЙ

  1. idi, var idi; 2. -lı, -li, -lu, -lü; алакьун авай bacarıqlı, qabiliyyətli; 3. olan, var olan, mövcud olan; malik olan; пул авай pulu olan, pullu; ц

  Tam oxu »
 • АВАЙ-АВАЧИР

  1. olan-olmaz, hər nə var, mövcud; 2. tək, yeganə.

  Tam oxu »
 • АВАЙВАЛ

  1. düz, doğru, gerçək; olduğu kimi; 2. həqiqət, bir şeyin əsli, mahiyyəti, künhü; 3. zənginlik; var, dövlət, sərvət, mal, maddi vəsait, pul bolluğu; *

  Tam oxu »
 • АВАЛ

  köhn. başlanğıc, əvvəl, ibtida.

  Tam oxu »
 • АВАЛНА

  1. başlayaraq, etibarən; 2. keçm. zam. bax авалун.

  Tam oxu »
 • АВАЛУН

  (-из, -на, -а) f. 1. başlamaq; ibtida etmək (qılmaq); 2. başlanmaq.

  Tam oxu »
 • АВАМ

  1. avam; biliksiz, oxumamış; 2. savadsız, geridə qalmış, cahil adam.

  Tam oxu »
 • АВАМВАЛ

  avamlıq, savadsızlıq, cahillik, cəhalət.

  Tam oxu »
 • АВАМВИЛЕЛДИ

  bax авамдаказ.

  Tam oxu »
 • АВАМДАКАЗ

  zərf avamcasına, cahilcəsinə.

  Tam oxu »
 • АВАНС

  beh, avans.

  Tam oxu »
 • АВАР

  avar (xalq); авар чӀал avar dili.

  Tam oxu »
 • АВАРАН

  1. layiqli, abırlı, yaxşı, fərli, əməlli-başlı; münasib, əlverişli; 2. məc. yaxşı, bacarıqlı, qabiliyyətli, təpərli

  Tam oxu »
 • АВАРИ

  (-ди, -да, -яр) balaq, camış balası; kəlçə.

  Tam oxu »
 • АВАТУЛ

  dial. bax падеж.

  Tam oxu »
 • АВАТУН

  (-из, -на, ават) f. 1. müxt. mən.: düşmək; цавай пуд ич аватна göydən üç alma düşdü (nağılların sonu); 2

  Tam oxu »
 • АВАХЬУН

  (-из, -на, авахь) f. 1. axmaq; вацӀ авахьзава çay axır; 2. tökülmək; düşmək; пешер авахьзава yarpaqlar tökülür; 3

  Tam oxu »
 • АВАЧ

  yox, yoxdur (“ава” ziddi); кӀвале касни авач evdə heç kəs yoxdur; * гаф авач bax гаф; фаркь авач fərqi yoxdur, təfavütü yoxdur, birdir, fərq etməz

  Tam oxu »
 • АВАЧИР

  1. -sız, -siz, -suz, -süz; иеси авачир sahibsiz, yiyəsiz; 2. olmayan, mövcud olmayan; балкӀан авачир чкада ламни балкӀан я

  Tam oxu »
 • АВАЧИРВАЛ

  1. yoxluq, olmama, bir şeyin olmaması; 2. ehtiyac, yoxsulluq, kasıblıq; * кар-кеспи авачирвал bax кар-кеспи; кар-чӀал авачирвиляй bax кар-чӀал

  Tam oxu »
 • АВАШ

  bax авач.

  Tam oxu »
 • АВГУСТ

  avqust; августдин avqust -i [-ı].

  Tam oxu »
 • АВИЛЯЙ

  bax гьавиляй.

  Tam oxu »
 • АВСИЯТ

  (-ди, -да, -ар) əlaqə, ünsiyyət, rabitə; yaxınlıq, bağlılıq, ülfət.

  Tam oxu »
 • АВТОБАЗА

  avtomobil bazası.

  Tam oxu »
 • АВТОБИОГРАФИЯ

  avtobioqrafiya, tərcümeyi-hal.

  Tam oxu »
 • АВТОБУС

  avtobus (çoxyerli minik avtomobili).

  Tam oxu »
 • АВТОГЪЕЛ

  avtoxizək.

  Tam oxu »
 • АВТОЛ

  tex. kim. avtol (neftdən alınan sürtkü yağı).

  Tam oxu »
 • АВТОМАТ

  avtomat (1. avtomatik işləyən maşın, mexanizm və s.; 2. avtomatik silah).

  Tam oxu »
 • АВТОНОМИЯ

  muxtariyyət.

  Tam oxu »
 • АВТОР

  (-ди, -да, -ар) müəllif.

  Tam oxu »
 • АВТОРВАЛ

  müəlliflik.

  Tam oxu »
 • АВТОРУЧКА

  avtoqələm (avtomat qələm).

  Tam oxu »
 • АВТОТУЬКВЕН

  avtodükan.

  Tam oxu »
 • АВТӀА

  bax атӀа.

  Tam oxu »
 • АВТӀАМ

  bax атӀам.

  Tam oxu »
 • АВУДУН

  (-из, -на, авуд) f. 1. düşürtmək, endirmək, düşürmək; 2. salmaq, düşürmək; * ахварай авудун bax ахвар¹; виляй авудун bax вил¹; рикӀ авудун bax рикӀ; с

  Tam oxu »
 • АВУКЬУН

  bax ава.

  Tam oxu »