Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • АМ

  (ада, ада; абур) 1. əvəz. o; ам атана o gəldi; ада къачуна o aldı; 2. o; ам жедай кар туш o mümkün iş deyil; 3

  Tam oxu »
 • АМ-АМ

  1. təql. ham-ham (hürərkən itin çıxardığı səs); ам-ам авун havlamaq, hürmək (it); 2. uş. dil. it, köpək; ам-ам къвезва köpək gəlir

  Tam oxu »
 • АМ-ИМ

  (ада-ида, абур-ибур) o-bu, hər kəs, adamlar; адавай-идавай жузун ondan-bundan soruşmaq; адан-идан гафуниз килигун onun-bunun sözünə baxmaq

  Tam oxu »
 • АМА

  bax ам.

  Tam oxu »
 • АМА

  1. qalıb, qalıbdır, qalmışdır; var, hələ də var; къе ама, пака амач. Ata. sözü bu gün var, sabah yox; 2

  Tam oxu »
 • АМАДАГ

  (-ди, -да, -ар) 1. köhn. ortaq torpaq becərən kəndli; 2. dan. dost, aşna; rəfiq, yoldaş.

  Tam oxu »
 • АМАДАГВАЛ

  1. ortaqlıq, şəriklik; 2. dostluq, yoldaşlıq; * амадагвал авун a) birlikdə (ortaq) becərmək; b) dostluq etmək, dost olmaq

  Tam oxu »
 • АМАДАГВИЛЕЛДИ

  zərf 1. ortaq, birlikdə, şərikli; 2. dost kimi, dostcasına, mehribancasına.

  Tam oxu »
 • АМАДАЙНИ

  daha da; гар амадайни къати хьана külək daha da gücləndi.

  Tam oxu »
 • АМАЗ

  qalmış; qurtarmamış, bitməmiş; var ikən, qalmışkən; вахт амаз ахлад vaxt var ikən çıx get.

  Tam oxu »
 • АМАЗ-АМАЗ

  zərf qaldığı (bitmədiyi, tükənmədiyi) halda.

  Tam oxu »
 • АМАЙ

  1. qalan, yerdə qalan; 2. başqa, digər, sair, qeyri; амай крар зи хиве qalan işlər mənim boynuma; * куьгьнедай амай qədimdən qalma; тӀимил амай bax тӀ

  Tam oxu »
 • АМАЙ-АМАЧИР(ДИ)

  olan-qalan (işlədildikdən, sərf olunduqdan sonra qalan); yerdə nə qalıbsa, hamısı.

  Tam oxu »
 • АМАЙДАЛАЙНИ

  bax амадайни.

  Tam oxu »
 • АМАЙДИ

  1. qalan, qalıq, artıq; qalanı, yerdə qalanı; 2. sağ, diri (kimsə); кьейиди кьена фена, амайдан язух хьана

  Tam oxu »
 • АМАЛ

  1. əməl; rəftar, hərəkət, iş; хъсан амал yaxşı əməl; 2. əməl, icra, yerinə yetirmə; амал авун əməl etmək, yerinə yetirmək, icra etmək, riayət etmək; 3

  Tam oxu »
 • АМАЛДАР

  bic, hiyləgər, kələkbaz, fəndgir; əməlbaz, çoxbilmiş; амалдар сикӀрен кьуд кӀвачни ракьара гьатда. Ata

  Tam oxu »
 • АМАЛДАРВАЛ

  biclik, hiyləgərlik, kələkbazlıq, fəndgirlik; əməlbazlıq.

  Tam oxu »
 • АМАЛДАРВИЛЕЛДИ

  bax амалдардаказ.

  Tam oxu »
 • АМАЛДАРДАКАЗ

  zərf hiyləgərcəsinə; kələkbazlıqla.

  Tam oxu »
 • АМАЛУН

  (-из, -на, -а) bax амал (амал авун).

  Tam oxu »
 • АМАН

  (-ди, -да) 1. aman, qüvvət, güc, taqət; аман атӀун a) amanı kəsilmək, taqətdən düşmək, əldən düşmək, üzülmək, yorulmaq; b) amanını kəsmək, taqətdən sa

  Tam oxu »
 • АМАН-МИНЕТ

  (-ди, -да, -ар) yalvar-yaxar, yalvarma, yalvarış; xahiş, rica; аман-минет авун yalvar-yaxar etmək (eləmək), çox yalvarmaq; xahiş etmək, rica etmək

  Tam oxu »
 • АМАНАТ

  əmanət; аманатдиз хиянатвал ийимир. Ata. sözü əmanətə xəyanət olmaz.

  Tam oxu »
 • АМАНЕВИ

  dan. 1. kim-kimsə(nə), yaxın adam, dost-aşna, qohum-əqrəba, qohum; 2. arxa, himayədar, kömək; güvənc, güvəniləcək (adam); 3

  Tam oxu »
 • АМАНЕЙХЬ

  nida oho, ox, uxay.

  Tam oxu »
 • АМАРАТ

  xəzinə.

  Tam oxu »
 • АМБА

  dial. çox, çoxlu, xeyli; амба яшар хьун yaşa dolmaq, qocalmağa başlamaq, ahıllaşmaq.

  Tam oxu »
 • АМБАР

  bax анбар.

  Tam oxu »
 • АМБЕР

  bax анбер.

  Tam oxu »
 • АМБИЛ

  ambil (xışa qoşulmuş öküzlərin birinci cütü).

  Tam oxu »
 • АМБУЛАТОРИЯ

  ambulatoriya, müalicəxana.

  Tam oxu »
 • АМИЛАН

  köhn.. cəhənnəm.

  Tam oxu »
 • АМИН

  din. amin; * амин лугьун amin demək, təsdiq etmək, «bəli-bəli» demək.

  Tam oxu »
 • АМЛЕ

  dial. 1. bax ими; 2. bax мирес.

  Tam oxu »
 • АММА

  bağl. amma, ancaq, lakin.

  Tam oxu »
 • АМНИ

  1. o da; амни атурай o da gəlsin; 2. onu da; амни гъваш onu da gətir; 3. o və; амни вун o və sən; 4. onu və

  Tam oxu »
 • АМНИСТИЯ

  amnistiya; bax менефис.

  Tam oxu »
 • АМП

  hürüş, hürmə, it səsi; амп авун bax ампун.

  Tam oxu »
 • АМПА

  1. başçı, idarə edən (mənfi mənada); 2. keç. hampa (kənd varlısına, dövlətliyə verilən ad); 3. çox iri it cinsi; * ампа хьтин məc

  Tam oxu »
 • АМПУЛА

  ampula (dərman saxlanan qapalı kiçik şüşə qab).

  Tam oxu »
 • АМПУН

  (-из, -на, амп ая) f. 1. havlamaq, hürmək (it); кицӀиз амукьдайди ампун я. Ata. sözü itə hürmək qalar; 2

  Tam oxu »
 • АМРАМ

  təql. ham(m), ham-ham (hürərkən itin çıxardığı səs).

  Tam oxu »
 • АМУКЬАЯР

  (-йри, -йра) 1. artıq qalan, əlavə qalan, qalıq, tör-töküntü; çöküntü; 2. məc. tör-töküntü (keçmişin mənfi qalıqları); geridə qalanlar

  Tam oxu »
 • АМУКЬНА

  1. bağl. hətta; qaldı (ki); nəinki; 2. keçm. zam.: bax амукьун.

  Tam oxu »
 • АМУКЬУН

  (-из, -на, амукь) f. 1. müxt. mən.: qalmaq; вири фена, зун амукьна hamı getdi, mən qaldım; ахпа лагьай кар амукьда

  Tam oxu »
 • АН

  bax а³.

  Tam oxu »
 • АНА

  zərf orada, o yerdə; анани orada da.

  Tam oxu »
 • АНАГ

  1. əvəz. ora, o yer; 2. анагар c. oralar, o yerlər.

  Tam oxu »
 • АНАГЪ

  bax анай.

  Tam oxu »