Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • АЦАГЪАНАР

  armud növü.

  Tam oxu »
 • АЦАДАЙ

  f.sif. sağmal, sağılan, süd verən; * ацадай кал sağmal inək (uzun müddət biri üçün gəlir, qazanc mənbəyi olan adam və s

  Tam oxu »
 • АЦАДАРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. yıxmaq, dağıtmaq, uçurtmaq; bax уьцӀуьрун; 2. (zorla) içəri salmaq, daxil etmək, yeritmək

  Tam oxu »
 • АЦАЗ

  “ацун”-un murad forması; bax ацун.

  Tam oxu »
 • АЦАЛДУН

  (-из, -на, ацалд) f. 1. bir yerə çoxlu şey gətirmək, daşımaq, yığmaq, tökmək, doldurmaq; 2. görüşə sövq etmək, görüşmələrinə vasitəçi olmaq, görüşdürm

  Tam oxu »
 • АЦАЛТУН

  (-из, -на, ацалт) f. 1. çatmaq, payına düşmək, qismət olmaq; 2. üz-üzə gəlmək, bir-birinə rast gəlmək, rastlaşmaq, üzləşmək; 3

  Tam oxu »
 • АЦАТУН

  (-из, -на, ацат) f. 1. cızıq-cızıq etmək, cızmalamaq (karandaşla, qələmlə və s.); 2. dan. üst-başını toza, torpağa batırmaq; * гъил ацатна чуьхуьн əll

  Tam oxu »
 • АЦАХЬУН

  (-из, -на, ацахь) f. 1. uçulmaq, yıxılmaq, dağılmaq; 2. məc. çilənmək, saçılmaq, səpilmək, dağılmaq, yayılmaq, səpələnmək (işıq, nur və s

  Tam oxu »
 • АЦАЮН

  (-йиз, -йна, -я); уф ацаюн а) piləmək, püfləmək (nəfəsli musiqi alətini üfləmək); b) içəri hava üfürmək, hava ilə doldurmaq (motalı, hava balonunu va

  Tam oxu »
 • АЦУЗ

  “ацун” un əmr form.; bax ацун.

  Tam oxu »
 • АЦУКЬАРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. müxt. mən.: oturtmaq; əyləşdirmək; 2. yerləşdirmək, sakin etmək, məskun etmək; 3

  Tam oxu »
 • АЦУКЬУН

  (-из, -на, ацукь) f. 1. müxt. mən.: oturmaq; əyləşmək; ша ацукь buyurun, əyləşin; 2. yerləşmək, yurd salmaq, məskən salmaq, sakin olmaq, yaşamaq; 3

  Tam oxu »
 • АЦУКЬУН-КЪАРАГЪУН

  1. duruş-oturuş, hal və hərəkət, hərəkət tərzi; əda; 2. oturub-durma, yaxınlıq, yaxın münasibət, yaxın əlaqə, dostluq (yoldaşlıq) münasibəti; 3

  Tam oxu »
 • АЦУН

  (-аз, -ана, -уз) f. 1. sağmaq; кал ацун inəyi sağmaq; 2. məc. birinin pulunu, malını tədricən əlindən almaq, birindən daim pul və s

  Tam oxu »
 • АЦӀАЙ

  1. dolu; ацӀай къажгъан dolu qazan; 2. kök, dolğun, ətli-canlı; ацӀай дишегьли dolu qadın; 3. dolğun; gur, güclü, qüvvətli; ацӀай ван dolğun səs; 4

  Tam oxu »
 • АЦӀАЙ

  1. dolu; ацӀай къажгъан dolu qazan; 2. kök, dolğun, ətli-canlı; ацӀай дишегьли dolu qadın; 3. dolğun; gur, güclü, qüvvətli; ацӀай ван dolğun səs; 4

  Tam oxu »
 • АЦӀАНА

  1. keçm. zam.: bax ацӀун; 2. “ацӀун”-dan f.bağl. dolub, dolaraq; 3. zərf dolu; bol; машин ацӀана фена maşın dolu getdi; ацӀана ава (ацӀанва) doludur,

  Tam oxu »
 • АЦӀАНА

  1. keçm. zam.: bax ацӀун; 2. “ацӀун”-dan f.bağl. dolub, dolaraq; 3. zərf dolu; bol; машин ацӀана фена maşın dolu getdi; ацӀана ава (ацӀанва) doludur,

  Tam oxu »
 • АЦӀРАНЦӀ

  zingilti (vurulan itin çıxardığı səs); ацӀранцӀ авун zingildəmək, zingilti səsi çıxarmaq (it haqqında)

  Tam oxu »
 • АЦӀРАНЦӀ

  zingilti (vurulan itin çıxardığı səs); ацӀранцӀ авун zingildəmək, zingilti səsi çıxarmaq (it haqqında)

  Tam oxu »
 • АЦӀРАНЦӀУН

  (-из, -на, -а) bax ацӀранцӀ (ацӀранцӀ авун).

  Tam oxu »
 • АЦӀРАНЦӀУН

  (-из, -на, -а) bax ацӀранцӀ (ацӀранцӀ авун).

  Tam oxu »
 • АЦӀУГЪУН

  bax атӀугъун.

  Tam oxu »
 • АЦӀУГЪУН

  bax атӀугъун.

  Tam oxu »
 • АЦӀУН

  (-уз, -ана, -уцӀ) f. 1. dolmaq; квар ацӀана səhəng doldu (su ilə); 2. məc. kökəlmək, ətə-cana gəlmək; 3

  Tam oxu »
 • АЦӀУН

  (-уз, -ана, -уцӀ) f. 1. dolmaq; квар ацӀана səhəng doldu (su ilə); 2. məc. kökəlmək, ətə-cana gəlmək; 3

  Tam oxu »
 • АЦӀУНАР

  dial. ayaqaçdı, ayaqaçma.

  Tam oxu »
 • АЦӀУНАР

  dial. ayaqaçdı, ayaqaçma.

  Tam oxu »
 • АЦӀУРУН

  (-из, -на, -а) f. müxt. mən.: doldurmaq; тфенг ацӀурун tüfəngi doldurmaq; къалиян ацӀурун qəlyanı doldurmaq; анкет ацӀурун anketi doldurmaq; * гъана а

  Tam oxu »
 • АЦӀУРУН

  (-из, -на, -а) f. müxt. mən.: doldurmaq; тфенг ацӀурун tüfəngi doldurmaq; къалиян ацӀурун qəlyanı doldurmaq; анкет ацӀурун anketi doldurmaq; * гъана а

  Tam oxu »
 • АЦӀУЦӀ

  “ацӀун” un əmr form.; bax ацӀун.

  Tam oxu »
 • АЦӀУЦӀ

  “ацӀун” un əmr form.; bax ацӀун.

  Tam oxu »
 • АЦӀУЦӀА

  çörək növü.

  Tam oxu »
 • АЦӀУЦӀА

  çörək növü.

  Tam oxu »
 • АЧАГЬАН

  (-ди, -да, -ар) dişləni kirşənin sürgəclərinə bənd edən başı qarmaqlı uzun çubuqlardan hər biri.

  Tam oxu »
 • АЧКАР

  1. zool. qırqovul (quş); 2. ачкардин qırqovul -i [-ı]; ачкардин верч qırqovul toyuğu, boz (qırqovulun dişisi)

  Tam oxu »
 • АЧУХ

  1. açıq; ачух фикир məc. açıq fikir; 2. bax ахъа.

  Tam oxu »
 • АЧУХВАЛ

  1. açıqlıq; aydınlıq; 2. bax ахъавал.

  Tam oxu »
 • АЧУХДАКАЗ

  zərf açıqca, açıqcasına; фикир ачухдаказ лугьун fikrini açıqca söyləmək.

  Tam oxu »
 • АЧУХДИЗ

  bax ачухдаказ.

  Tam oxu »
 • АШ

  (-ди, -да, -ар) aş, plov; чӀахар аш yarma aşı; дуьгуьд аш düyü aşı; аш авун патал гафар ваъ, дуьгуьни чӀем герек я

  Tam oxu »
 • АШЕР

  şəhvani, ehtiraslı, nəfsli, şəhvətli, həvəsli (cinsi əlaqəyə); şəhvətpərəst, qızğın, nəfskar, şəhvət düşkünü

  Tam oxu »
 • АШЕРВАЛ

  şəhvaniyyət, şəhvətpərəstlik, nəfskarlıq, şəhvət düşgünlüyü; şəhvət, şəhvani ehtiras, cinsi əlaqə meyli

  Tam oxu »
 • АШКАРА

  1. aşkar, açıq, aydın, məlum; ашкара месэла aşkar məsələ; 2. zərf aşkara, açıqdan-açığa, açıq-aydın; açıq, aydın, aşkar, gizlətmədən

  Tam oxu »
 • АШКЪ

  bax ашкъи.

  Tam oxu »
 • АШКЪИ

  1. eşq; həvəs, meyl, istək; 2. sevgi, məhəbbət, sevda; ашкъидин цӀай məc. eşq odu, məhəbbət alovu; 3

  Tam oxu »
 • АШКЪИДАЛДИ

  bax ашкъидивди.

  Tam oxu »
 • АШКЪИДИВДИ

  zərf həvəslə, ürəkdən, qəlbdən.

  Tam oxu »
 • АШНА

  (-ди, -да, -яр) 1. aşna, oynaş; ашнадал умуд хьайиди гъуьл авачиз амукьда. Ata. sözü. oynaşa ümid olan ərsiz qalar; 2

  Tam oxu »
 • АШНАВАЛ

  aşnalıq; tanışlıq.

  Tam oxu »