Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • ВА²,

  ВАВ, ВАВАЙ (чкад. п) bax вун; вавай хьайитӀа bax вун.

  Tam oxu »
 • ВА²

  nida vay! o! u! (təəccüb, heyrət, diksinmə və s. hissləri ifadə edir).

  Tam oxu »
 • ВА¹

  bağl. və; хуьрер ва шегьерар kəndlər və şəhərlər; * ва я və ya, ya da, yaxud; və yaxud, yaxud da.

  Tam oxu »
 • ВА-ЦӀУД

  beş-on, bir neçə, beş və ya on.

  Tam oxu »
 • ВАВ

  vav (ərəb əlifbasında “و” şəklində yazılan hərfin adı).

  Tam oxu »
 • ВАВДИ

  1. dan. səncə, sənə görə, sənin fikrincə, sən biləni; 2. (чкад. п.) bax вун.

  Tam oxu »
 • ВАГОН

  (-ди, -да, -ар) vaqon.

  Tam oxu »
 • ВАГЪАМ

  vağam (məh.), rütubətdən pozulmuş, tökülmək dərəcəsinə gəlmiş (ot, tütün və s. haqqında); вагъам авун bax вагъамарун

  Tam oxu »
 • ВАГЪАМ

  хьун f. vağam olmaq, vağamlanmaq.

  Tam oxu »
 • ВАГЪАМАРУН

  (-из, -на, -а) f. vağam etmək, vağamlamaq, həddindən artıq qurutmaq, tökülmək dərəcəsinə gətirmək.

  Tam oxu »
 • ВАГЪЗАЛ

  bax вокзал.

  Tam oxu »
 • ВАГЪУН

  bax вагон.

  Tam oxu »
 • ВАГЬ

  nida oho! aha! ba! bah! baho! (heyrət, təəccüb bildirir).

  Tam oxu »
 • ВАГЬА

  nida qaramalı dayandırmaq, istiqamətini dəyişmək və ya sürətini azaltmaq üçün çıxarılan səs.

  Tam oxu »
 • ВАГЬРАМ

  (-ди, -да, -ар) 1. dəyənək, paya, kötək (uzun); 2. məc. uzundraz adam, yekəpər adam.

  Tam oxu »
 • ВАГЬТЕДАЙ

  bax вягьтедай.

  Tam oxu »
 • ВАГЬШИ

  хьун f. vəhşi olmaq, vəhşiləşmək.

  Tam oxu »
 • ВАГЬШИ

  1. vəhşi; ibtidai; вагьши къебилаяр vəhşi qəbilələr, barbar qəbilələr; 2. çöldə yaşayan, ələ öyrənməmiş, vəhşi (quş, heyvan); вагьши гьайван vəhşi hey

  Tam oxu »
 • ВАГЬШИВАЛ

  vəhşilik; вагьшивал авун vəhşilik etmək.

  Tam oxu »
 • ВАГЬШИВАЛУН

  (-из, -на, -а) bax вагьшивал (вагьшивал авун).

  Tam oxu »
 • ВАГЬШИВИЛЕЛДИ

  bax вагьшидаказ.

  Tam oxu »
 • ВАГЬШИДАКАЗ

  zərf vəhşicə(sinə), amansızcasına, azğıncasına.

  Tam oxu »
 • ВАД

  1. say beş; вад лагьай sıra s. beşinci; 2. beş, əla (tələbələrin biliyinə verilən ən yüksək qiymət); * вад къан (йикъан) дуьнья beşgünlük dünya, fani

  Tam oxu »
 • ВАД-ВАД

  zərf beş-beş.

  Tam oxu »
 • ВАД-ЦӀУД

  beş-on; bir qədər; вад-цӀуд манат beş-on manat.

  Tam oxu »
 • ВАДАН

  beşlik; вадан кьул beşlik taxta; вадан масмар beşlik mıx.

  Tam oxu »
 • ВАДБУР

  beş dənə, beş cüt, beş dəst.

  Tam oxu »
 • ВАДВАЦРАН

  sif. beşaylıq; вадвацран аял beşaylıq uşaq.

  Tam oxu »
 • ВАДВИЛИН

  sif. 1. beşgöz(lü); вадвилин муьгъ beşgöz(lü) körpü; 2. beşotaqlı; вадвилин кӀвал beşotaqlı mənzil.

  Tam oxu »
 • ВАДГЬАВАДИН

  sif. beşmərtəbəli.

  Tam oxu »
 • ВАДЕ

  bax вяде.

  Tam oxu »
 • ВАДЙИКЪАН,

  ВАДКЪАН sif. beşgünlük.

  Tam oxu »
 • ВАДЙИСАН,

  ВАДСАН sif. beşillik.

  Tam oxu »
 • ВАДПИПӀЕН

  sif. 1. beşbucaqlı; 2. beşguşəli, beş tili (tini) olan; вадпипӀен гъед beşguşəli ulduz.

  Tam oxu »
 • ВАДРА

  beş dəfə, beş kərə; вадра муьжуьд – яхцӀур beş dəfə səkkiz – qırx.

  Tam oxu »
 • ВАДЧӀУРАН

  sif. beşyaşar, beşillik (heyvan haqqında); вадчӀуран кал beşyaşar inək.

  Tam oxu »
 • ВАЖИБ

  vacib, mühüm, zəruri, gərək; важиб хьун vacib olmaq, zəruri olmaq.

  Tam oxu »
 • ВАЖИБВАЛ

  vaciblik, lazımlıq, labüdlük.

  Tam oxu »
 • ВАЗ

  (гунуг. п.) bax вун; ада ваз эверзава o, səni çağırır; ваз гана sənə verdi; ваз чида sən bilərsən; * ваз чиз bax вун

  Tam oxu »
 • ВАЗА

  güldan.

  Tam oxu »
 • ВАЗНИ

  1. sənə də; 2. səni də.

  Tam oxu »
 • ВАЙ³

  (чкад.п.) bax вун.

  Tam oxu »
 • ВАЙ²

  nida vay (kədər, ağrı, qorxu, həyəcan və s. hissləri ifadə edir); зи бала вай! vay, balam, vay!; * вай(ни) гьал авун a) ağır (çətin) vəziyyətə salmaq,

  Tam oxu »
 • ВАЙ¹

  bağl. ya, ya da; вай къе хьуй, вай пака ya bu gün olsun, ya da sabah.

  Tam oxu »
 • ВАЙ-ГЬАРАЙ

  vay-şivən, ah-fəğan, fəryad, qışqırıq; вай-гьарай кутун vay-şivən salmaq (qoparmaq), qışqırıq salmaq, fəryad etmək, şivən qoparmaq

  Tam oxu »
 • ВАЙЗ

  bax вяз.

  Tam oxu »
 • ВАЙЗАР

  dan. xeyir dua, uğurlama; öyüd, nəsihət, vəz.

  Tam oxu »
 • ВАК¹,

  ВАКАЙ, ВАКДИ (чкад. п.) bax вун.

  Tam oxu »
 • ВАК²

  (вакӀа, вакӀа, вакӀар) 1. donuz; вакӀан donuz -i [-ı]; вакӀан як donuz əti; 2. məc. pinti, səliqəsiz, çirkin, idbar; qanmaz, anlamaz, kobud adam; * ва

  Tam oxu »
 • ВАКА,

  ВАКАН dial. bax вак (вакӀа, вакӀан).

  Tam oxu »