Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • ЗА

  (акт.п., чкад. п.) mən; mənə; за къачуна mən aldım; за акьуна mənə dəydi; bax зун.

  Tam oxu »
 • ЗАВ,

  ЗАВАЙ, ЗАВДИ (чкад. п.) bax зун; зав вугумир mənə vermə; завай кӀан жемир məndən istəmə; завай къачуз хьанач mən ala bilmədim; завди рахамир mənimlə d

  Tam oxu »
 • ЗАВАЛ

  1. zaval, təbii fəlakət, afət, ziyan, zərər; 2. yox olma (etmə), tələf olma (etmə), məhv olma (etmə); məhv; * завал авач zaval yoxdur, xətər yoxdur, q

  Tam oxu »
 • ЗАВОД

  (-ди, -да, -ар) zavod; заводдин zavod -i [-ı].

  Tam oxu »
 • ЗАВУЧ

  tədris hissə müdiri.

  Tam oxu »
 • ЗАГРАНГ

  təql. zanq, zanqazaranq; zanqıltı; загранг авун zanqıldamaq, zanqıltı səsi vermək.

  Tam oxu »
 • ЗАГЪ

  bax цагъ.

  Tam oxu »
 • ЗАГЬИД

  1. allah adamı, mömin, abid, zahid; 2. məc. cəmiyyətdən, insanlardan qaçaraq qapalı həyat keçirən adam; 3

  Tam oxu »
 • ЗАГЬИДВАЛ

  zahidlik.

  Tam oxu »
 • ЗАГЬИР

  1. zahir; açıq, aşkar, aydın; 2. xarici görünüş, görkəm, üz tərəf; * загьир авун zahir etmək, aşkara çıxarmaq, üzə çıxarmaq, biruzə vermək, bildirmək;

  Tam oxu »
 • ЗАЗ

  (гунуг. п.) mən; mənə; bax зун; заз кӀандач mən istəmirəm; заз гана mənə verdi.

  Tam oxu »
 • ЗАЗНИ

  1. mən də; зазни акуна mən də gördüm; 2. mənə də; зазни це mənə də ver; 3. məni də; зазни эвера məni də çağır; 4

  Tam oxu »
 • ЗАЙ

  (чкад. п.) bax зун; харжи зай акъатна xərc məndən çıxdı.

  Tam oxu »
 • ЗАЙИ

  zay, korlanmış, pozulmuş, zaye (ər.); * зайи авун zay (zaye) eləmək (etmək), xarab etmək, korlamaq; зайи хьун zay (zaye) olmaq, xarab olmaq, korlanmaq

  Tam oxu »
 • ЗАЙИФ

  хьун f. 1. zəifləmək; gücdən düşmək, əldən düşmək; 2. gücü (təsiri, şiddəti, gərginliyi) azalmaq.

  Tam oxu »
 • ЗАЙИФ

  1. zəif; зайиф гар zəif külək; 2. gücsüz; əldən düşmüş, taqətsiz; зайиф кас zəif adam; 3. arıq, cansız, sağlam olmayan; зайиф аял zəif uşaq; * зайиф а

  Tam oxu »
 • ЗАЙИФАРУН

  (-из, -на, -а) f. zəiflətmək, zəifləşdirmək; gücdən salmaq, əldən salmaq, üzmək.

  Tam oxu »
 • ЗАЙИФВАЛ

  1. zəiflik, gücsüzlük; taqətsizlik, cansızlıq; 2. acizlik, iradəsizlik, qətiyyətsizlik.

  Tam oxu »
 • ЗАЙИФДИ

  is. zəif, gücsüz (adam).

  Tam oxu »
 • ЗАЙНИ

  1. məndən də; 2. məndən və.

  Tam oxu »
 • ЗАЙЯ

  bax зайи.

  Tam oxu »
 • ЗАК,

  ЗАКАЙ, ЗАКДИ (чкад. п.) bax зун; зак кямир mənə dəymə; закай кичӀе жемир məndən qorxma.

  Tam oxu »
 • ЗАКАТ

  köhn. din. zəkat (vergi növü).

  Tam oxu »
 • ЗАКОН

  1. qanun; 2. qayda.

  Tam oxu »
 • ЗАКЬУМ

  1. zəqqum (zəqqum ağacının çox acı meyvəsi); закьумдин тар a) zəqqum ağacı; ağı ağacı; b) din. guya cəhənnəmdə olub, acı meyvəsi cəhənnəm əhlinə yedir

  Tam oxu »
 • ЗАКӀАЛ

  1. üzük, nişan üzüyü, qaşsız üzük, halqa; 2. məc. nazik, incə; закӀал юкь incə bel; * закӀал тӀуб bax тӀуб

  Tam oxu »
 • ЗАКӀАМ

  (-ди, -да, -ар) baldır; закӀамдин baldır -i [-ı].

  Tam oxu »
 • ЗАКӀАТӀ

  dəhrə; bax дегьре.

  Tam oxu »
 • ЗАЛ²,

  ЗАЛАЙ, ЗАЛДИ (чкад. п.) bax зун; тахсир зал алач günah məndə deyil; залай алат məndən əl çək.

  Tam oxu »
 • ЗАЛ¹

  (-ди, -да, -ар) zal; salon; залдин zal -i [-ı].

  Tam oxu »
 • ЗАЛАН

  1. müxt. mən. ağır: залан къван ağır daş; залан хер ağır (qorxulu) yara; 2. əziyyətli, çətin, əzablı, məşəqqətli; zəhmətli, zor; залан йисар ağır illə

  Tam oxu »
 • ЗАЛАН

  хьун f. 1. müxt. mən. ağırlaşmaq; 2. çəkisi çoxalmaq, çəkisi artmaq; мефт авай кӀараб залан жеда. Ata

  Tam oxu »
 • ЗАЛАН-ЗАЛАНДАКАЗ

  artıraraq, əlavə edərək, çəkisini çoxaldaraq.

  Tam oxu »
 • ЗАЛАН-КЬЕЗИЛ

  ağır-yüngül, ev şeyləri, müxəlləfat, şey-şüy mənasında.

  Tam oxu »
 • ЗАЛАНАРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. müxt. mən.: ağırlaşdırmaq; пар заланарун yükü ağırlaşdırmaq; 2. məc. daha da çətinləşdirmək, daha da zorlaşdırmaq, mürəkkəbləşdir

  Tam oxu »
 • ЗАЛАНВАЛ

  ağırlıq (1.çəki; къванцин заланвал daşın ağırlığı; 2. məc. pozuqluq, boğunuqluq, kəsiflik (havada); 3

  Tam oxu »
 • ЗАЛАНДАКАЗ

  zərf 1. ağır; ağır-ağır, yavaş-yavaş, tədriclə, tələsmədən; 2. məc. könülsüz, həvəssiz, ürəksiz, istəməyə-istəməyə

  Tam oxu »
 • ЗАЛАНДИЗ

  bax заландаказ.

  Tam oxu »
 • ЗАЛАНЗ

  bax заландаказ.

  Tam oxu »
 • ЗАЛАНЗ-ЗАЛАНЗ

  zərf 1. ağır-ağır, yavaş-yavaş, asta-asta, tədriclə, tələsmədən; 2. bax залан-заландаказ.

  Tam oxu »
 • ЗАЛЗАЛА

  bax зурзалаг.

  Tam oxu »
 • ЗАЛИВ

  coğr. körfəz.

  Tam oxu »
 • ЗАЛИК

  qəd. çapqınçı, quldur, soyğunçu, yolkəsən.

  Tam oxu »
 • ЗАЛОГ

  qram. növ.

  Tam oxu »
 • ЗАЛОМ

  (-ди, -да, -ар) zool. zalom (iri siyənək balığı); заломдин zalom -i [-ı].

  Tam oxu »
 • ЗАЛПАНД

  bax зарпанд.

  Tam oxu »
 • ЗАЛУК

  girov; залук тун girov qoymaq (pulu və s.).

  Tam oxu »
 • ЗАЛУМ

  1. zülmkar, mərhəmətsiz, insafsız, rəhmsiz, amansız, qəddar; zalım; залум кас zalım adam; 2. məc. dan

  Tam oxu »
 • ЗАЛУМВАЛ

  zalımlıq, rəhmsizlik, amansızlıq, qəddarlıq, zülmkarlıq, insafsızlıq.

  Tam oxu »
 • ЗАЛУМВИЛЕЛДИ

  zərf zalımcasına, qəddarcasına, mərhəmətsizcəsinə, amansızcasına, insafsızcasına, zalımanə.

  Tam oxu »