Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • ИБАДАТ

  1. ibadət, namaz, dua; 2. sitayiş, pərəstiş; ибадат авун a) ibadət etmək, dua oxumaq, namaz qılmaq; b) sitayiş etmək, səcdə etmək

  Tam oxu »
 • ИБАЛДИ

  belə, bu tərəfə, bu yana, yaxına, bura, buraya (üzü danışana tərəf).

  Tam oxu »
 • ИБАРА

  (-ди, -да, -яр) ibarə.

  Tam oxu »
 • ИБАРАТ

  ibarət, mütəşəkkil, düzəlmiş; пуд касдикай ибарат хзан üç nəfərdən ibarət ailə; ибарат хьун ibarət olmaq

  Tam oxu »
 • ИБЕЙ

  at yerişinin bir növü.

  Tam oxu »
 • ИБЛИС

  (-ди, -да, -ар) 1. iblis, şeytan; 2. məc. hiyləgər, fəndgir, araqarışdıran, fitnəkar.

  Tam oxu »
 • ИБЛИСВАЛ

  iblislik, hiyləgərlik, fitnəkarlıq, fəsadçılıq.

  Tam oxu »
 • ИБЛИСВИЛЕЛДИ

  zərf ibliscəsinə, şeytancasına.

  Tam oxu »
 • ИБНЕ

  mart.

  Tam oxu »
 • ИБРЕ

  bax ипри.

  Tam oxu »
 • ИБРЕТ

  1. ibrət; 2. məc. dərs, nəsihət, öyrətmə; ибрет гун ibrət vermək, ibrət dərsi vermək, ibrətləndirmək; tənbeh etmək, cəzalandırmaq; ибрет къачун ibrət

  Tam oxu »
 • ИБРИН

  (талукь.п.) dial. bax ибур (ибурун).

  Tam oxu »
 • ИБУР

  (-у, -а) c. əvəz. bunlar (bax им); ибурун bunların.

  Tam oxu »
 • ИБУРУЗ

  (гунуг.п.) bax ибур.

  Tam oxu »
 • ИВАН

  dial. bax йифен.

  Tam oxu »
 • ИВИ

  (-ди, -да, -яр) 1. qan; ивидин qan -i [-ı]; ивидин стӀал qan damcısı; ивидин тӀимилвал tib. qan azlığı, qansızlıq; ивидин дамарар anat

  Tam oxu »
 • ИВИЗ

  dial. bax йифиз.

  Tam oxu »
 • ИВИРАР

  c. (t. ивир) 1. daş-qaş, qızıl-gümüş, cəvahirat; əntiq şeylər; 2. məc. inci, çox qiymətli şey haqqında; 3

  Tam oxu »
 • ИГИ:

  игид тар bot. iydə ağacı; bax игида.

  Tam oxu »
 • ИГИДА

  bot. iydə; игидадин iydə -i [-ı].

  Tam oxu »
 • ИГИС

  хьун f. 1. təmas etmək, toxunmaq, yapışmaq, söykənmək; 2. qısılmaq, sıxılmaq; 3. kip bağlanmaq, örtülmək, qapanmaq (qapı, pəncərə)

  Tam oxu »
 • ИГИСАРУН

  (-из, -на, -а) bax игисун.

  Tam oxu »
 • ИГИСУН

  (-из, -на, игис) f. 1. sıx yaxınlaşdırmaq, təmas etdirmək, yapışdırmaq, söykəmək; toxundurmaq, dəydirmək, dayamaq; 2

  Tam oxu »
 • ИГИТ

  1. igid, cəsur, qoçaq; игит руш igid qız; 2. qəhrəman, mərd, qorxmaz, igid (adam); игитдин хер хурал жеда

  Tam oxu »
 • ИГИТВАЛ

  igidlik, cəsurluq, qoçaqlıq, qəhrəmanlıq, rəşadət, hünər; игитвал авун igidlik etmək, qəhrəmanlıq etmək, rəşadət göstərmək

  Tam oxu »
 • ИГИТВИЛЕЛДИ

  zərf igidcə(sinə), qəhrəmancasına, mərdanə, qorxmadan.

  Tam oxu »
 • ИГЛЕШ:

  иглеш хьун f. dan. ləngimək, yubanmaq, gecikmək; иглеш авун bax иглешун; * кьил иглеш хьун bax кьил (кьил акахьун)

  Tam oxu »
 • ИГЛЕШВАЛ

  ləngimə, yubanma, gecikmə.

  Tam oxu »
 • ИГЛЕШУН

  (-из, -на, -а) f. yubatmaq, ləngitmək, gecikdirmək.

  Tam oxu »
 • ИГРАМИ

  1. əziz, istəkli, sevimli, mehriban, girami (fars.); играми дуст əziz dost; 2. hörmətli, möhtərəm, sayğılı; * играми хьун əziz olmaq, hörmət bəslənilm

  Tam oxu »
 • ИГРАМИВАЛ

  1. əzizlik, əziz olma, sevilmə, çox istənilmə; 2. hörmətcillik, hörmətkarlıq; hörmət, izzət, ehtiram, sayğı; 3

  Tam oxu »
 • ИГРАМИВИЛЕЛДИ

  zərf 1. hörmətlə, izzətlə, ehtiramla; 2. sevə-sevə, sevərək, istəyərək, məhəbbətlə.

  Tam oxu »
 • ИГРЕК

  iqrek (1. latın əlifbasının 25-ci hərfi; 2. riyaz. «y» -iqrek hərfi ilə işarə olunan məchul kəmiyyət)

  Tam oxu »
 • ИГРИ

  (-ди, -да, -яр) qarmaqcıq, sancaq (paltarda).

  Tam oxu »
 • ИГЯГЪУН

  (-из, игяна, -а) f. dial. buraxmaq, yaxın buraxmaq, qoymaq, imkan vermək, icazə vermək, izin vermək, ixtiyar vermək (inkar şəklində işlənir); бубади а

  Tam oxu »
 • ИГЬРЕМ

  din. ehram (ərəblərin büründükləri böyük ağ parça).

  Tam oxu »
 • ИГЬРЕМ

  din. ehram (ərəblərin büründükləri böyük ağ parça).

  Tam oxu »
 • ИГЬСАН

  (-ди, -да, -ар) ehsan, xeyrat; игьсан гун a) ehsan vermək; b) savab məqsədi ilə bir şey (pul, yemək, və s

  Tam oxu »
 • ИГЬСАН

  (-ди, -да, -ар) ehsan, xeyrat; игьсан гун a) ehsan vermək; b) savab məqsədi ilə bir şey (pul, yemək, və s

  Tam oxu »
 • ИГЬСАНЧИ

  ehsançı (ehsan verən adam).

  Tam oxu »
 • ИГЬСАНЧИ

  ehsançı (ehsan verən adam).

  Tam oxu »
 • ИГЬТИМАЛ

  ehtimal; güman, təxmin, təsəvvür, fərziyyə; игьтимал авун ehtimal etmək, zənn etmək, güman etmək, təsəvvür etmək, mümkün hesab etmək; * гьар (са) игьт

  Tam oxu »
 • ИГЬТИМАЛ

  ehtimal; güman, təxmin, təsəvvür, fərziyyə; игьтимал авун ehtimal etmək, zənn etmək, güman etmək, təsəvvür etmək, mümkün hesab etmək; * гьар (са) игьт

  Tam oxu »
 • ИГЬТИЯЖ

  1. ehtiyac, lüzum, gərəklik, tələbat; 2. yoxsulluq, kasıblıq; игьтияжди инсандив намус маса гуз тада

  Tam oxu »
 • ИГЬТИЯЖ

  1. ehtiyac, lüzum, gərəklik, tələbat; 2. yoxsulluq, kasıblıq; игьтияжди инсандив намус маса гуз тада

  Tam oxu »
 • ИГЬТИЯТ

  müxt. mən.: ehtiyat; душман зайиф хьайитӀани, игьтият гъиляй ахъаймир. Ata. sözü düşmən gücsüz də olsa, ehtiyatı əldən vermə; игьтият авун ehtiyat etm

  Tam oxu »
 • ИГЬТИЯТ

  müxt. mən.: ehtiyat; душман зайиф хьайитӀани, игьтият гъиляй ахъаймир. Ata. sözü düşmən gücsüz də olsa, ehtiyatı əldən vermə; игьтият авун ehtiyat etm

  Tam oxu »
 • ИГЬТИЯТДАЛДИ

  zərf 1. ehtiyatla, qorxa-qorxa, çəkinə-çəkinə, ehtiyat edərək; 2. yavaşca, üsullu(ca), yavaş, asta.

  Tam oxu »
 • ИГЬТИЯТДАЛДИ

  zərf 1. ehtiyatla, qorxa-qorxa, çəkinə-çəkinə, ehtiyat edərək; 2. yavaşca, üsullu(ca), yavaş, asta.

  Tam oxu »
 • ИДА²

  (акт.п., чкад. п.) bax им.

  Tam oxu »