Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • ХА

  “Х” hərfinin və bu hərflə işarə olunan samitin adı.

  Tam oxu »
 • ХА-ХА

  nida xa-xa, xa-xa-xa (gülüş, qəhqəhə bildirmək üçün işlədilən təqlidi söz).

  Tam oxu »
 • ХАБАР

  (-ди, -да, -ар) 1. xəbər, məlumat; цӀийи хабар təzə xəbər; 2. qram. xəbər; хабардин наклонение qram. xəbər forması; хабардин предложение qram

  Tam oxu »
 • ХАБАРДАР

  xəbərdar, məlumatlı; хабардар авун xəbərdar etmək, məlumat vermək, agah etmək; хабардар хьун xəbərdar olmaq, agah olmaq, bilmək

  Tam oxu »
 • ХАБАРУН

  (-из, -на, -а) f. xəbər eləmək, xəbər vermək, məlum etmək, xəbərdar etmək, bildirmək.

  Tam oxu »
 • ХАБАРЧИ

  xəbərçi (1. xəbər gətirən, müjdəçi; 2. xəbərçilik edən; çuğul, donosçu; adamsatan).

  Tam oxu »
 • ХАБАРЧИВАЛ

  xəbərçilik, çuğulçuluq, şeytançılıq; хабарчивал авун xəbərçilik eləmək, şeytançılıq etmək.

  Tam oxu »
 • ХАБИ

  köhn. şənbə.

  Tam oxu »
 • ХАГЬИШ

  (-ди, -да, -ар) xahiş, rica, təvəqqe; хагьиш авун xahiş etmək, rica etmək, təvəqqe etmək, istəmək.

  Tam oxu »
 • ХАГЬИШУН

  (-из, -на, -а) f. bax хагьиш (хагьиш авун).

  Tam oxu »
 • ХАДАЙ²

  “хун²”-dan f.sif. bax хун²; 1. boğaz (doğum vaxtı yaxınlaşmış heyvanlar haqqında); 2. hamilə, ikicanlı (qadın haqqında)

  Tam oxu »
 • ХАДАЙ¹

  “хун¹”-dan f.sif. bax хун¹; муркӀар хадай гими buzqıran gəmi; шекер хадай хех qənddoğrayan kəlbətin.

  Tam oxu »
 • ХАДИМ

  xadim (1. köhn. xidmət edən, xidmətçi; 2. ictimai fəaliyyətdə mühüm xidmətləri olan şəxs).

  Tam oxu »
 • ХАЖАЛАТ

  (-ди, -да, -ар) 1. dərd, qəm, qüssə, kədər, acı, niskil; 2. xəcalət, utanılacaq hal, utanma; хажалат гун a) xəcalət vermək, utandırmaq; b) dərdə salma

  Tam oxu »
 • ХАЖАЛАТУН

  (-из, -на, хажалат ая) f. 1. qəm çəkmək, dərd çəkmək, dərdlənmək, qüssələnmək, kədərlənmək; 2. xəcalət çəkmək, çox utanmaq, çox sıxılmaq, həya etmək,

  Tam oxu »
 • ХАЗ¹,

  ХАНА, ХУХ bax хун¹, хун².

  Tam oxu »
 • ХАЗ³

  1. dələ; sincab; хаздин dələ (sincab) -i [-ı]; 2. bu heyvanın çox qiymətli dərisi, xəzi.

  Tam oxu »
 • ХАЗ²

  (-ди, -да, -ар) xəz (dəri); къуьрен хаз dovşan xəzi; хаздин xəzdən tikilmiş, xəzdən hazırlanmış.

  Tam oxu »
 • ХАЗАН

  bax хзан.

  Tam oxu »
 • ХАЗИНА

  1. müxt. mən.: xəzinə; 2. dəfinə.

  Tam oxu »
 • ХАЗРИ

  bax хизри.

  Tam oxu »
 • ХАЗЧИ

  xəzçi (xəz hazırlayan usta; bax хаз²).

  Tam oxu »
 • ХАИН

  xain (1. satqın, xəyanətkar, dönük; 2. məc. etibarsız, vəfasız; 3. məc. nankor, paxıl, qəlbiqara).

  Tam oxu »
 • ХАИНВАЛ

  1. xainlik; xəyanət; xəyanətkarlıq, satqınlıq; 2. vəfasızlıq, dönüklük; хаинвал авун xainlik etmək.

  Tam oxu »
 • ХАИНВИЛЕЛДИ

  zərf xaincəsinə, xainliklə, xəyanətlə.

  Tam oxu »
 • ХАЙ³

  pis, hərzə, nalayiq, qeyri-əxlaqi; хзандикай санални хай рахамир. Ata. sözü hərzə-hərzə danışma, ağzın yamana öyrənər

  Tam oxu »
 • ХАЙ¹

  dan. bax диде.

  Tam oxu »
 • ХАЙ²

  (-ди, -да, -ар) uçurum, yarğan (torpaq sürüşməsi, zəlzələ nəticəsində əmələ gəlmiş).

  Tam oxu »
 • ХАЙИ¹

  “хун”-dan f.sif. bax хун¹; 1. sınıq, sınmış, qırılmış, qırıq; хайи чка sınan yer, sınmış yer, sınıq; 2

  Tam oxu »
 • ХАЙИ²

  doğma; хайи вах doğma bacı; ватан – хайи, гъурбат тахай диде я. Ata. sözü vətən mülkü doğmadır, özgə diyar – ögey; хайи чӀал doğma dil, ana dili

  Tam oxu »
 • ХАЙМА

  (-ди, -да, -яр) xovsuz xalça (palaz) növü.

  Tam oxu »
 • ХАК

  (хкуни, хкуна, хкар) 1. qaxma, mıx, payacıq, mıxça (yerə, divara qaxılan ucu yonulmuş ağac parçası); 2

  Tam oxu »
 • ХАЛ²

  bot. su gülü, lemna.

  Tam oxu »
 • ХАЛ¹

  (-ди, -да, -ар) 1. xal; чӀулав хал qara xal; 2. xal, nişan (qumar kağızında, zərdə və s.); 3. məc. xal, ləkə (meyvədə və s

  Tam oxu »
 • ХАЛ-ХАЛ

  xal-xal, üstündə xallar olan, xallı; хал-хал хьун xal-xal olmaq, üzərində xallar əmələ gəlmək, xallanmaq

  Tam oxu »
 • ХАЛА

  (-ди, -да, -яр) 1. xala; агъзур халадилай са диде хъсан я. Ata. sözü min xala yığılsa, bir ananın yerini verməz; 2

  Tam oxu »
 • ХАЛА-ХАЛА

  xala-xala, gəlin-gəlin (kiçik qızların gəlinciklə oynadıqları oyun adı).

  Tam oxu »
 • ХАЛАДРУШ

  xalaqızı.

  Tam oxu »
 • ХАЛАДХВА

  xalaoğlu.

  Tam oxu »
 • ХАЛАТ

  (-ди, -да, -ар) xələt, xalat; лацу халат ağ xalat.

  Tam oxu »
 • ХАЛВАТ

  dial. bax хелвет.

  Tam oxu »
 • ХАЛИ

  (-ди, -да, -яр) qarpız; халидин qarpız -i [-ı]; са гъиле кьве хали кьаз жедач. Ata. sözü bir əl ilə iki qarpız tutmaq olmaz; * гатун хали qovun, yemiş

  Tam oxu »
 • ХАЛИКЬ

  (-ди, -да) din. xəlq edən, yaradan; xaliq (allahın adlarından biri).

  Tam oxu »
 • ХАЛИН

  qəd. məşhur, şöhrətli; dahi.

  Tam oxu »
 • ХАЛИНВАЛ

  məşhurluq, şöhrət, ad-san; dahilik, düha.

  Tam oxu »
 • ХАЛИС

  1. xalis, saf, təmiz; халис къизил xalis qızıl; 2. həqiqi, əsl.

  Tam oxu »
 • ХАЛИСАН

  bax халис.

  Tam oxu »
 • ХАЛИСВАЛ

  xalislik, qatışıqsızlıq, saflıq, təmizlik.

  Tam oxu »
 • ХАЛИЧА

  (-ди, -да, -яр) xalça, xalı, gəbə; bax гам.

  Tam oxu »
 • ХАЛИЧИ

  qarpızçı, qarpız satan (bax хали).

  Tam oxu »