Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • ЦӀА

  (чкад.п.) bax цӀай¹.

  Tam oxu »
 • ЦӀАЙ¹

  (цӀу, цӀа, цӀаяр) 1. od, atəş; alov; барутни цӀай сад садав кьадач. Ata. sözü barıt ilə odun dostluğu olmaz; 2

  Tam oxu »
 • ЦӀАЙ²

  1. tib. malyariya; isitmə-qızdırma, titrətmə-qızdırma; qaraqızdırma (dan.); цӀай атун malyariya xəstəliyinə tutulmaq; буьркьуь цӀай uzunsürən (xroniki

  Tam oxu »
 • ЦӀАЙ-ТӀУРФАН

  1. həm yanğın, həm tufan (tufanlı havada baş verən qarşısıalınmaz şiddətli yanğın haqqında); 2. məc. qiyamət, gurultu, patıltı, qarışıqlıq; dünyanın a

  Tam oxu »
 • ЦӀАЙ-ЯЛАВ

  1. od-alov, alovla yanan od; 2. məc. od-yalov, zirək, diribaş, çevik, nadinc (əsasən uşaq haqqında); аял туш, цӀай-ялав я uşaq deyil, od-alovdur

  Tam oxu »
 • ЦӀАЙЛАПАН

  (-ди, -да, -ар) 1. ildırım, şimşək; цӀайлапан ягъун ildırım çaxmaq, şimşək çaxmaq; цӀайлапанди ягъун ildırım vurmaq, şimşək vurmaq; 2

  Tam oxu »
 • ЦӀАЙЛАХЪАН

  dial. tonqal.

  Tam oxu »
 • ЦӀАЙПЕРЕС

  atəşpərəst.

  Tam oxu »
 • ЦӀАЙПЕРЕСВАЛ

  atəşpərəstlik (atəşpərəstlərin dini, oda sitayiş etmə).

  Tam oxu »
 • ЦӀАКУЛ

  (-ди, -да, -ар) lələk (quşlarda).

  Tam oxu »
 • ЦӀАКУЛАР

  (-ри, -ра) c. 1. bax цӀакул; 2. quşələyi.

  Tam oxu »
 • ЦӀАКЬРАКЬ

  təql. çatıltı, çatırtı (odun yanarkən çıxan səs).

  Tam oxu »
 • ЦӀАЛЦӀАМ

  хьун f. 1. hamar olmaq, hamar hala düşmək, düzlənmək, hamarlaşmaq; 2. məc. daha da gözəl olmaq, pardaqlanmaq, qəşəngləşmək, gözəlləşmək

  Tam oxu »
 • ЦӀАЛЦӀАМ

  1. hamar, düz (səth haqqında); цӀалцӀам кьул hamar taxta; 2. dan. sığallı, hamar (saç haqqında); 3. sürüşkən, sürüşək, tamamilə hamar; sivişkən; цӀалц

  Tam oxu »
 • ЦӀАЛЦӀАМАРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. hamarlamaq, hamar hala salmaq, düz etmək, düzləndirmək; кьул цӀалцӀамарун taxtanı hamarlamaq (rəndə və s

  Tam oxu »
 • ЦӀАЛЦӀАМВАЛ

  1. hamarlıq, hamar şeyin halı, hamar olma, düz olma; 2. məc. səlislik, rəvanlıq, axıcılıq.

  Tam oxu »
 • ЦӀАЛЦӀАМДАКАЗ

  bax цӀалцӀамдиз.

  Tam oxu »
 • ЦӀАЛЦӀАМДИЗ

  zərf dan. asanca(sına), asanlıqla, çətinlik çəkmədən, çox rahat.

  Tam oxu »
 • ЦӀАМ

  (-уни, -уна, -ар) çırpı, quru budaq, kol qırıntısı, şax; цӀамар кӀватӀун çıl-çırpı yığmaq; * а виле цӀам! bax вил¹; цӀам хьиз хьун əriyib çöpə dönmək,

  Tam oxu »
 • ЦӀАМ-КӀАРАС

  1. odun; şax-şəvəl, şax-budaq, çıl-çırpı, ağac yanacağı (hər cür); 2. qış üçün odun tədarükü (ehtiyatı) mənasında

  Tam oxu »
 • ЦӀАНБУЛ

  dial. şabalıd; цӀанбулдин şabalıd -i [-ı]; bax шабалт.

  Tam oxu »
 • ЦӀАНГУ

  dan. gəzəyən qadın.

  Tam oxu »
 • ЦӀАНГУР

  (-ди, -да, -ар) 1. bot. süpürüm (çöl bitkisi); 2. tərə növü; 3. məc. dan. arıq.

  Tam oxu »
 • ЦӀАНГЪУР

  (-ди, -да, -ар) 1. bot. ayıdüdüyü; 2. qurumuş baldırğan, ayıdüdüyü və ya qalın qamış (qırğı) gövdəsindən kəsilmiş borucuq, boru parçası (üfləyərək mot

  Tam oxu »
 • ЦӀАНТ

  dial. bax цӀапан.

  Tam oxu »
 • ЦӀАНТАРАР

  (-ри, -ра) c. bot. 1. tərə növü; 2. kəklikotu, kəkotu.

  Tam oxu »
 • ЦӀАП²

  (-уни, -уна, -ар) peyin (ulaq, at, və s. iri heyvanların yumrular şəklində olan ifrazatı); балкӀандин цӀап at peyini

  Tam oxu »
 • ЦӀАП¹:

  цӀап(ар) ягъун alqışlamaq, əl çalmaq; bax кап (капар ягъун).

  Tam oxu »
 • ЦӀАПАН

  (-ди, -да, -ар) 1. sapand, quşatan; 2. tar. sapand (qədimdə daş atan silah).

  Tam oxu »
 • ЦӀАПУР

  (-ди, -да, -ар) tex. qanad, pər (təyyarədə, gəmidə və s.).

  Tam oxu »
 • ЦӀАПӀРАПӀ

  (-ди, -да, -ар) parıltı, bərq, şölə (parıldayan, sayrışan işıqlı nöqtələr, parıldayan dairəciklər); цапӀрапӀар гун (авун) a) parıldamaq, bərq vurmaq,

  Tam oxu »
 • ЦӀАР³

  (-а, -а, -ар) dağın döşü, dik yamac; цӀараз акьахун yamaca qalxmaq.

  Tam oxu »
 • ЦӀАР²

  (-а, -а) bitki (meyvə) xəstəliyi (pis hava şəraitində əmələ gələn); цӀара ягъун a) xəstəlikdən məhv olmaq, puç olmaq (meyvə və s

  Tam oxu »
 • ЦӀАР¹

  (-цӀи, -цӀе, -ар) 1. xətt, cızıq; дуьз цӀар düz xətt; 2. sətir; misra; шиирдин цӀар şerin misrası; цӀарцӀин кьил sətirbaşı, abzas; 3

  Tam oxu »
 • ЦӀАР-ЦӀАР

  1. sətir-sətir, sətirbəsətir; цӀар-цӀар элкъуьрун sətirbəsətir tərcümə etmək; 2. cızıq-cızıq; цӀар-цӀар авун cızıq-cızıq etmək, çoxlu cızıqlar çəkmək

  Tam oxu »
 • ЦӀАРАК

  it adı, Alabaş (adətən alabəzək itlərə verilən ad).

  Tam oxu »
 • ЦӀАРАН:

  цӀаран яд 1. ağız suyu, selik: сивиз цӀаран яд атун tib. ağız sulanması, ağız suyunun axması; 2. mədə şirəsi; 3

  Tam oxu »
 • ЦӀАРАПӀ:

  вилерикай цӀарапӀар карагун (вилери цӀарапӀар авун) gözü alacalanmaq, gözü pər-pər çalmaq, ala-bula görmək

  Tam oxu »
 • ЦӀАРАР

  (-и, -а) c. 1. cızıqlar, xəttlər; цӀарарин (цӀарар авай) cızıqlı, miləmil; цӀарарин дафтар cızıqlı dəftər; 2

  Tam oxu »
 • ЦӀАРАФ

  (-ди, -да, -ар) dan. cümlə; bax предложение.

  Tam oxu »
 • ЦӀАРАХ

  (-ди, -да, -ар) zool. tırtıl, kəpənək qurdu; цӀарахдин tırtıl -i [-ı].

  Tam oxu »
 • ЦӀАРБА

  it adı; bax цӀарак.

  Tam oxu »
 • ЦӀАРБА-ЦӀАР

  sətirbəsətir, sətir-sətir.

  Tam oxu »
 • ЦӀАРНАХ

  (-ди, -да, -ар) tib. dəmrov (dəri xəstəliyi); boz (dəmrova oxşar dəri xəstəliyi, keçəllik); цӀарнах квай гъил dəmrovlu əl

  Tam oxu »
 • ЦӀАРНИ

  (-ди, -да, -яр) dial. göy lobya.

  Tam oxu »
 • ЦӀАРУ

  ala, ala-bula, rəngbərəng, alabəzək, əlvan; цӀару балкӀан ala at; цӀару парча alabəzək parça; цӀару вилер ala gözlər (açıq-mavi gözlər); * цӀару хьун

  Tam oxu »
 • ЦӀАРУВАЛ

  alalıq, alabəzəklik, ala-bulalıq, rəngbərənglik, əlvanlıq.

  Tam oxu »
 • ЦӀАРУЗ

  zərf ala, ala-bula, al-əlvan, alabəzək.

  Tam oxu »
 • ЦӀАРХ

  (-уни, -уна, -ар) 1. cızıq, xətt (mıxla və s. ucu iti alətlə çəkilmiş); 2. cırmaq yeri, cırmaq; цӀарх авун a) cızmaq, cızıq çəkmək, cızıqlamaq (ucu it

  Tam oxu »
 • ЦӀАРХ-ЦӀАРХ:

  цӀарх-цӀарх авун a) cızıq-cızıq etmək, çoxlu cızıqlar çəkmək; b) cırmaq-cırmaq etmək, cırmaqlamaq.

  Tam oxu »