Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • ЭБ

  dial. bax еб.

  Tam oxu »
 • ЭБЕДИ

  əbədi, daimi; эбеди авун əbədiləşdirmək; эбеди хьун əbədi olmaq, əbədiləşmək, həmişə yaşamaq; * эбеди ахвар əbədi yuxu, ölüm

  Tam oxu »
 • ЭБЕДИВАЛ

  əbədilik, daimilik, sonsuzluq.

  Tam oxu »
 • ЭБЕДИДАКАЗ

  zərf əbədiyyən, əbədi, daimi, həmişəlik.

  Tam oxu »
 • ЭВАКУАЦИЯ

  təxliyə, boşaltma, boşaldılma; эвакуация авун təxliyə etmək, boşaltmaq, köçürtmək.

  Tam oxu »
 • ЭВЕЗ

  əvəz, qarşılıq; muzd, mükafat, haqq; * эвез авун bax эвезун; эвез хьун f. əvəz olmaq, bərabər olmaq.

  Tam oxu »
 • ЭВЕЗДА(Й)

  əvəzinə, yerinə; əvəzində, yerində; qarşılıq olaraq, mükafat olaraq, müqabilində.

  Tam oxu »
 • ЭВЕЗУН

  (-из, -на, эвез ая) f. 1. əvəzləmək; bir şeyi başqası ilə əvəz etmək, əvəzləndirmək; dəyişdirmək; 2. əvəz etmək, müvəqqəti olaraq yerini tutmaq, vəzif

  Tam oxu »
 • ЭВЕКЬАРУН

  (-из, -на, -а) f. əvəzini vermək, yerini doldurmaq, ödəmək; зарар эвекьарун zərərin yerini doldurmaq

  Tam oxu »
 • ЭВЕЛ

  1. əvvəl, başlanğıc, ibtida; 2. zərf əvvəl; əzəl, əvvəlcə, qabaqca, ilk öncə; эвел яб це, ахпа рахух əvvəl qulaq as, sonra danış; * эвел кьиляй əzəl b

  Tam oxu »
 • ЭВЕЛ-ЭХИР

  zərf əvvəl-axır, gec-tez.

  Tam oxu »
 • ЭВЕЛА

  ara s. əvvəla, əvvəl, əvvələn, ilk əvvəl, hər şeydən əvvəl, birincisi, birinci olaraq.

  Tam oxu »
 • ЭВЕЛАН

  1. əvvəlki, əzəlki, qabaqkı, keçmiş; 2. əvvəlinci, birinci, ilk.

  Tam oxu »
 • ЭВЕЛДАЙ

  zərf 1. əvvəlcədən, qabaqcadan; əvvəldən, qabaqdan, ibtidadan; 2. keçmişdə, əvvəllər, qabaqlar.

  Tam oxu »
 • ЭВЕЛИГ,

  ЭВЕЛУК bax лурс.

  Tam oxu »
 • ЭВЕЛИМЖИ

  əvvəlinci, birinci.

  Tam oxu »
 • ЭВЕЛНИ-ЭВЕЛ

  zərf əvvəl-əvvəl, əvvəlcə, qabaqca, ilk öncə, birinci növbədə.

  Tam oxu »
 • ЭВЕР

  (-ди, -да, -ар) 1. çağırış; səda, haylama, səsləmə; 2. çağırılma, dəvət; эвер тавур мугьмандин вилик кицӀ акъатда

  Tam oxu »
 • ЭВЕР-ГЬАРАЙ

  bax гьарай-эвер.

  Tam oxu »
 • ЭВЕРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. çağırmaq; куьмекдиз эверун köməyə çağırmaq; 2. səsləmək, haylamaq; 3. dəvət etmək; xahiş etmək, tələb etmək; мехъерик эверун toya

  Tam oxu »
 • ЭВИСУН

  (-из, -на, эвис) f. sallanmaq, asılmaq; bax куьрс хьун.

  Tam oxu »
 • ЭВИЧӀУН

  (-из, -на, эвичӀ) f. 1. düşmək, enmək; ламрал акьахун – са айиб, эвичӀун – кьве айиб. Ata. sözü eşşəyə minmək bir ayıb, eşşəkdən düşmək iki ayıb; 2

  Tam oxu »
 • ЭВЛЕД

  (-ди, -да, -ар) övlad, uşaq (oğul və ya qız); bax велед.

  Tam oxu »
 • ЭВФЕМИЗМ

  dilç. evfemizm.

  Tam oxu »
 • ЭВЯГЪУН

  (-из, эвяна, эвягъ) f. 1. daramaq, nizama salmaq; кьил эвягъун başını daramaq; 2. daraqdan keçirmək, daraqlayıb təmizləmək, daramaq; сар эвягъун yun d

  Tam oxu »
 • ЭГЕР

  bağl. əgər, hərgah.

  Tam oxu »
 • ЭГЕЧӀУН

  (-из, -на, эгечӀ) f. 1. yanaşmaq (bir məsələyə və s.-yə bu və ya digər münasibət göstərmək); кардив къайиз эгечӀун işə soyuq yanaşmaq, işə laqeyd müna

  Tam oxu »
 • ЭГИСУН

  bax игисун.

  Tam oxu »
 • ЭГОИСТ

  eqoist, xudbin.

  Tam oxu »
 • ЭГОИСТВАЛ

  eqoistlik, eqoizm, xudbinlik.

  Tam oxu »
 • ЭГЪВЕЗ

  “эгъуьн”-ün murad forması; bax эгъуьн.

  Tam oxu »
 • ЭГЪВЕЗ

  “эгъуьн”-ün murad forması; bax эгъуьн.

  Tam oxu »
 • ЭГЪВЕЛ

  k.t. dibini doldurma, dibini yumşaltma; эгъвел гун dibini yumşaltmaq, dibini doldurmaq.

  Tam oxu »
 • ЭГЪВЕЛ

  k.t. dibini doldurma, dibini yumşaltma; эгъвел гун dibini yumşaltmaq, dibini doldurmaq.

  Tam oxu »
 • ЭГЪВЕН

  “эгъуьн”-ün təklif forması; bax эгъуьн.

  Tam oxu »
 • ЭГЪВЕН

  “эгъуьн”-ün təklif forması; bax эгъуьн.

  Tam oxu »
 • ЭГЪУЬН

  (-вез, -вена, эгъуьгъ) bax эгъуьнун.

  Tam oxu »
 • ЭГЪУЬН

  (-вез, -вена, эгъуьгъ) bax эгъуьнун.

  Tam oxu »
 • ЭГЪУЬНУН

  (-из, -на, -а) f. 1. qazmaq; чил эгъуьнун yeri qazmaq; 2. eşmək, qazımaq, dırmalamaq (pəncələri, dırnaqları ilə); 3

  Tam oxu »
 • ЭГЪУЬНУН

  (-из, -на, -а) f. 1. qazmaq; чил эгъуьнун yeri qazmaq; 2. eşmək, qazımaq, dırmalamaq (pəncələri, dırnaqları ilə); 3

  Tam oxu »
 • ЭГЬ²

  uş. dil. 1. yaxşı, qəşəng, gözəl; 2. içməli su.

  Tam oxu »
 • ЭГЬ¹

  nida eh! heyf! (kədər, təəssüf, ümidsizlik kimi hissləri ifadə edir).

  Tam oxu »
 • ЭГЬ¹

  nida eh! heyf! (kədər, təəssüf, ümidsizlik kimi hissləri ifadə edir).

  Tam oxu »
 • ЭГЬ²

  uş. dil. 1. yaxşı, qəşəng, gözəl; 2. içməli su.

  Tam oxu »
 • ЭГЬЕЙ

  nida hey! ehey! (çağırış, səda, haraylama).

  Tam oxu »
 • ЭГЬЕЙ

  nida hey! ehey! (çağırış, səda, haraylama).

  Tam oxu »
 • ЭГЬЛИ¹

  (-ди, -да, -яр) dan. ortayaş(lı); эгьли итим ortayaşlı adam.

  Tam oxu »
 • ЭГЬЛИ²

  sakin, yaşayan, əhl; хуьруьн эгьли kəndli, kənd sakini; kənd əhli, kəndlilər.

  Tam oxu »
 • ЭГЬЛИ²

  sakin, yaşayan, əhl; хуьруьн эгьли kəndli, kənd sakini; kənd əhli, kəndlilər.

  Tam oxu »
 • ЭГЬЛИ¹

  (-ди, -да, -яр) dan. ortayaş(lı); эгьли итим ortayaşlı adam.

  Tam oxu »