Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • АВАР

  avar (xalq); авар чӀал avar dili.

  Tam oxu »
 • АВАРАН

  1. layiqli, abırlı, yaxşı, fərli, əməlli-başlı; münasib, əlverişli; 2. məc. yaxşı, bacarıqlı, qabiliyyətli, təpərli

  Tam oxu »
 • АВАРИ

  (-ди, -да, -яр) balaq, camış balası; kəlçə.

  Tam oxu »
 • АВАТУЛ

  dial. bax падеж.

  Tam oxu »
 • АВАТУН

  (-из, -на, ават) f. 1. müxt. mən.: düşmək; цавай пуд ич аватна göydən üç alma düşdü (nağılların sonu); 2

  Tam oxu »
 • АВАХЬУН

  (-из, -на, авахь) f. 1. axmaq; вацӀ авахьзава çay axır; 2. tökülmək; düşmək; пешер авахьзава yarpaqlar tökülür; 3

  Tam oxu »
 • АВАЧ

  yox, yoxdur (“ава” ziddi); кӀвале касни авач evdə heç kəs yoxdur; * гаф авач bax гаф; фаркь авач fərqi yoxdur, təfavütü yoxdur, birdir, fərq etməz

  Tam oxu »
 • АВАЧИР

  1. -sız, -siz, -suz, -süz; иеси авачир sahibsiz, yiyəsiz; 2. olmayan, mövcud olmayan; балкӀан авачир чкада ламни балкӀан я

  Tam oxu »
 • АВАЧИРВАЛ

  1. yoxluq, olmama, bir şeyin olmaması; 2. ehtiyac, yoxsulluq, kasıblıq; * кар-кеспи авачирвал bax кар-кеспи; кар-чӀал авачирвиляй bax кар-чӀал

  Tam oxu »
 • АВАШ

  bax авач.

  Tam oxu »
 • АВГУСТ

  avqust; августдин avqust -i [-ı].

  Tam oxu »
 • АВИЛЯЙ

  bax гьавиляй.

  Tam oxu »
 • АВСИЯТ

  (-ди, -да, -ар) əlaqə, ünsiyyət, rabitə; yaxınlıq, bağlılıq, ülfət.

  Tam oxu »
 • АВТОБАЗА

  avtomobil bazası.

  Tam oxu »
 • АВТОБИОГРАФИЯ

  avtobioqrafiya, tərcümeyi-hal.

  Tam oxu »
 • АВТОБУС

  avtobus (çoxyerli minik avtomobili).

  Tam oxu »
 • АВТОГЪЕЛ

  avtoxizək.

  Tam oxu »
 • АВТОЛ

  tex. kim. avtol (neftdən alınan sürtkü yağı).

  Tam oxu »
 • АВТОМАТ

  avtomat (1. avtomatik işləyən maşın, mexanizm və s.; 2. avtomatik silah).

  Tam oxu »
 • АВТОНОМИЯ

  muxtariyyət.

  Tam oxu »
 • АВТОР

  (-ди, -да, -ар) müəllif.

  Tam oxu »
 • АВТОРВАЛ

  müəlliflik.

  Tam oxu »
 • АВТОРУЧКА

  avtoqələm (avtomat qələm).

  Tam oxu »
 • АВТОТУЬКВЕН

  avtodükan.

  Tam oxu »
 • АВТӀА

  bax атӀа.

  Tam oxu »
 • АВТӀАМ

  bax атӀам.

  Tam oxu »
 • АВУДУН

  (-из, -на, авуд) f. 1. düşürtmək, endirmək, düşürmək; 2. salmaq, düşürmək; * ахварай авудун bax ахвар¹; виляй авудун bax вил¹; рикӀ авудун bax рикӀ; с

  Tam oxu »
 • АВУКЬУН

  bax ава.

  Tam oxu »
 • АВУН

  (ийиз, авуна, ая) f. 1. etmək (eləmək), görmək, icra etmək, yerinə yetirmək; лугьун регьят я, авун – четин

  Tam oxu »
 • АВУНА

  1. keçm. zam. bax авун; 2. “авун”-dan f.bağl.; хъсанвал авуна гьуьлуьз вегь, ам гьанайни ахкъатда. Ata

  Tam oxu »
 • АВУР

  “авун”-dan f.sif. ; кӀвал авур каца гьаятдин пипӀе жеда. Ata. sözü ev tikən balta çöldə olar.

  Tam oxu »
 • АВУР-ТАВУР

  görülən (görülməyən) işlərin hamısı.

  Tam oxu »
 • АВУЧӀУН

  (-из, -на, авучӀ) f. dial. bax эвичӀун.

  Tam oxu »
 • АВХАРУН

  (-из, -на, -а) dial. f. 1. əhliləşdirmək (vəhşi heyvanı); 2. məc. adamlara alışdırmaq, onlarla ünsiyyət və ülfətə öyrəşdirmək

  Tam oxu »
 • АВЧАВУЧАР

  c. armud növü.

  Tam oxu »
 • АГАГЪУН

  (-из, -на, агагъ) f. 1. yığmaq, toplamaq (məhsulu); ичер агагъун alma yığmaq; alma yığımı; 2. is. yığım, məhsulu yığma

  Tam oxu »
 • АГАЖ

  хьун f. 1. qırışmaq, bürüşmək, yığılmaq, büzüşmək; 2. qıvrılmaq, yığılmaq, bükülmək, qatlanmaq, büzüşmək (ağrıdan, soyuqdan və s

  Tam oxu »
 • АГАЖАРУН

  (-из, -на, -а) bax агажун.

  Tam oxu »
 • АГАЖУН

  (-из, -на, агаж) f. 1. qırışdırmaq, yığmaq, bürüşdürmək, büzüşdürmək; пел агажун alnını qırışdırmaq; 2

  Tam oxu »
 • АГАКЬАЙ

  1. yetişmiş, böyümüş, büluğa çatmış; агакьай руш yetişmiş qız; 2. yetkin, dəymiş, yetişmiş (məhsul haqqında)

  Tam oxu »
 • АГАКЬАРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. çatdırmaq; yetirmək; чар агакьарун məktubu çatdırmaq (ünvana); 2. məc. böyütmək, boya-başa çatdırmaq, ərsəyə yetirmək; 3

  Tam oxu »
 • АГАКЬУН

  (-из, -на, агакь) f. 1. çatmaq; yetişmək, yetmək; ermək; мураддихъ агакьун murad(ın)a çatmaq; мензилдив агакьун mənzilə ermək, mənzil başına çatmaq; в

  Tam oxu »
 • АГАЛ

  хьун f. bağlanmaq, örtülmək, qapanmaq; kilidlənmək, qıfıllanmaq; рак агал хьана qapı bağlandı; * вилер агал хьун bax мичӀ хьун (вилер мичӀ хьун)

  Tam oxu »
 • АГАЛДАРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. axıtmaq, buraxmaq; векьихъ яд агалдарун biçənəyə su buraxmaq; 2. atmaq, tullamaq, tolazlamaq, dalınca atmaq (daş, kəsək, səlbə və

  Tam oxu »
 • АГАЛДУН

  (-из, -на, агалда) f. 1. söykəmək, dayamaq, dirəmək, yapışdırmaq; 2. salmaq, atmaq, örtmək; * далу агалдун bax далу; затӀ гъана агалдун bir yerə çoxlu

  Tam oxu »
 • АГАЛКЬУНАР

  (-ри, -ра) c. 1. nailiyyət, uğur, müvəffəqiyyət; агалкьунар хьун müvəffəq olmaq, nail olmaq; müvəffəqiyyət qazanmaq, müvəffəqiyyət əldə etmək, irəlilə

  Tam oxu »
 • АГАЛТАРУН

  (-из, -на, -а) icb. uzandırmaq, uzatmaq, yatırtmaq; * ял агалтарун icb. iylətmək, iyləndirmək, iylənməsinə səbəb olmaq

  Tam oxu »
 • АГАЛТУН

  (-из, -на, агалт) f. 1. söykənmək, dirənmək, dayanmaq; цлахъ агалтун divara söykənmək; 2. qoşulmaq, birləşmək, qatılmaq; 3

  Tam oxu »
 • АГАЛУН

  (-из, -на, -а) f. 1. bağlamaq, örtmək, qapamaq; 2. qapamaq, salmaq (qapalı bir yerə).

  Tam oxu »
 • АГАЛХЬУН

  (-из, -на, агалхь) f. 1. lalıqlamaq, həddindən artıq yetişmək, boşalmaq; кицикар агалхьнава əzgil lalıqlamışdır; 2

  Tam oxu »