PAIN

pain1

n 1. ağrı; acute / dull ~ kəskin / küt ağrı; to have a ~ in one’s back / chest / shoulder kürəyində / sinəsində / çiynində ağrı olmaq; to feel 110 ~ heç bir ağrı hiss etməmək; to suffer from acute stomach ~s kəskin mədə ağrılarından əziyyət çəkmək; I feel violent pain in the head Mənim başım çox bərk ağrıyır, 2. pl doğuş sancılan; 3. əzab, əziyyət, iztirab, dərd, cəfa; It gives me much pain Bu mənə çox əzab / əziyyət verir

pain2

v əziyyət / əzab vermək, incitmək; My arms pain me Qollarım mənə əziyyət verir

PAILFUL
PAINED

Значение слова в других словарях