PRAISE

praise1

n tərif, mədh; to be worthy of great ~ yüksək tərifə layiq olmaq;

◊ Praise is not pudding ≅ Tərif halva deyil, ağız şirinlətsin

praise2

v tərifləmək, tərif / mədh etmək; to ~ to the sky tərifləyib göyə qaldırmaq

PRAGMATIST
PRAISELESS