PRECARIOUS

adj 1. etibarsız; şübhəli; təsadüfi; ~ inference şübhəli nəticə; to make a ~ living təsadüfi gəlirlə yaşamaq; 2. təhlükəli; to be in a ~ situation təhlükəli vəziyyətdə olmaq; 3. əsassız, sübutsuz; ~ argument əsassız dəlil / sübut

PRECAPITALIST
PRECARIOUSLY