PROPEDEVTİKA

\[yun. Propaideuo – qabaqcadan öyrə-dirəm\] - əvvəlcədən məşq etmək, hər hansı bir elmə hazırlıq, müntəzəm və qısa formada şərh olunmuş giriş kursu.
PROLETARİAT
PROSES