Толковый словарь философских терминов

 • PİS

  \ – siz hesab etməyin, qınamağın, eyibləməyin mövzusu olan hər şey, istəyin qaydalara uyğun olan bir formada onun ziddinə çıx- mağa və əlindən gəldiyi

  Полностью »
 • PLURALİZM

  \ – monizmə əks konsepsiya: mövcud olan hər şey eyni hüquqlu, bir-birindən təcrid olunmuş, vahid başlanğıca müncər edilməyən mahiyyətlərin çoxluğund

  Полностью »
 • PLÜRALİZM

  \ – həqiqətin açıqlanmasında birdən çox prinsipin mövcud olmasını qəbul edən təlim, yəni fəlsəfədə həqiqətin növ-növ olduğunu, aləmi təşkil edən varlı

  Полностью »
 • POLİSİLLOGİZM

  Mürəkkəb sillogizm \; sillogizmlərin ardıcıllığını, zəncirini ifadə edir; bu ardıcıllıqla və zəncirdə əvvəlki sillogizmlərin nəticələri sonrakı sillo

  Полностью »
 • POLİTEİZM

  \ – Çok tanrıcılık: Bir çox məbuda inanıb, tapmaq.

  Полностью »
 • POLİTEİZM

  \ – çoxallahlılıq və təkallahlılıq, bir neçə allaha və ya bir allaha sitayiş edilməsi.

  Полностью »
 • POLİTOLOGİYA

  Yunanca, politika – siyasət, loqos – elm. Cəmiyyətin siyasi həyatının müxtəlif təzahür formalarını tədqiq edir

  Полностью »
 • POSTULAT

  \ – müəyyən elmi nəzəriyyənin baçlanğıc nöqtəsi kimi qəbul edilən və bir qayda olaraq, həmin nəzəriyyə çərçivəsində isbat olunmayan prinsip və ya hök

  Полностью »
 • POZİTİVİZM

  müsbət münasibət, təsdiqedici olma, etimad göstərmə. Pozitivizm \ – tədqiqat-larını aktlara, həqiqətlərə əsaslanan, metafizik açıqlamaları nəzəri ol

  Полностью »
 • PRAQMATİKA

  Semiotikanın bölməsi.

  Полностью »
 • PRAQMATİZM

  \ – düzgünlüyü və həqiqəti təktərəfli olaraq ancaq doğurduğu hərə-kətlərin nəticələri və uğurları ilə dəyərləndirilən fəlsəfi təlim

  Полностью »
 • PRAQSİOLOGİYA

  \ – müxtəlif hərəkətlərin və ya hərəkətlər məcmusunun onların səmərəliliyinin müəyyən edilməsi baxımından nəzərdən keçirilməsi metodikasını öyrənən

  Полностью »
 • PREDİKABİLİYALAR

  \ – Aristotel məntiqində xəbərin növləri.

  Полностью »
 • PREDİKAT

  \ – ənənəvi məntiqdə hökmün iki terminindən biri. XIX əsrin sonuna qədər məntiqdə hökm subyekti, bir qayda olaraq, qrammatik mübtəda ilə, Predikat i

  Полностью »
 • PREDMETLİLİK

  hər hansı bir hadisənin, hərəkətin, vəziy-yətin və s.-nin predmetlərlə bağlı olduğunu və ya bu hadisənin, hərəkətin və vəziyyətin özünün subyektin f

  Полностью »
 • PRİMİTİV İBTİDAİ

  \ – zaman baxımından ən köhnə olan, ilk olan. İnkişafın əsasını təşkil edən, hələ inkişaf etməmiş olan

  Полностью »
 • PRİNSİP

  \ – başlanğıc, ilk olan, özündən başqa bir şeyin çıxdığı təməl, əsas, ilk prinsip. İdeyalar təməl ideyalara və mənəvi ideyalar, metafizik ideyalar, o

  Полностью »
 • PRİNSİP

  \ – davranışın ilk başlanğıcı, rəhbər ideyası, əsas qaydası.

  Полностью »
 • PROBİDENSİALİZM

  \ – dini fəlsəfi baxış; bu baxışa görə bəşər cəmiy-yətinin inkişafı \ əsrarəngiz, tarixi prosesə münasibətdə xarici olan qüvvələrlə-bəsirətlə, allah

  Полностью »
 • PROBLEM

  \ – elmi metodlarla həll etmək şərtilə ortaya atılan sual. Həllini tələb edən hər növ çətinlik, məsələ

  Полностью »
 • PROBLEMATİK

  \ – həlli yolu və vasitəsi qeyri-müəyyən olan, yaxud da doğru olma ehtimalı olsa da, əslində şübhə oyandıran, dəqiq olmayan şeydir

  Полностью »
 • PROQNOZ

  \ – elmi qabaqgörənliyin növlərindən biri. Hər hansı bir hadisənin perspektivlərinin xüsusi tədqiqi

  Полностью »
 • PROLETARİAT

  Fəhlə sinfi.

  Полностью »
 • PROPEDEVTİKA

  \ - əvvəlcədən məşq etmək, hər hansı bir elmə hazırlıq, müntəzəm və qısa formada şərh olunmuş giriş kursu

  Полностью »
 • PROSES

  Latınca, irəliyə doğru hərəkət.

  Полностью »
 • PROSES

  \ – müəyyən bir nəticəyə varan düşüncə axışı. Hadisələrin yaxud da prosesin müəyyən bir nəticəyə doğru yol alması

  Полностью »
 • PROSTAVLIQ

  \ – xristianlığın mühüm cərəyanlarından biri; başlıca olaraq Şərqi Avropa, Yaxın Şərq və Balkanlarda yayılmışdır

  Полностью »
 • PROTESTANTİZM

  \ – pravoslavlıq və katolizmdən sonra xristian-lığın Reformasiya dövründə meydana gəlmiş cərəyanı.

  Полностью »
 • PSİXİKA

  \ – canlı sistemin ətraf aləm-lə siqnal şəklində qarşılıqlı təsirinin, əlaqəsinin məhsulu və şərti.

  Полностью »
 • PSİXOANALİZ

  \ - əsəb xəstəliklərinin və psixi xəstə-liklərin Z.Freyd tərəfindən təklif olunmuş ümumi nəzəriyyəsi və müalicəsinin metodu, freydizmin nəzəri əsasl

  Полностью »
 • PSİXOLOGİYA

  \ – insanın fəaliyyəti və hey-vanların davranışı prosesində obyektiv reallığın psixi inikasının yaranması və fəaliyyət göstərməsi qanunları haqqında e

  Полностью »
 • PSİXOLOGİZM

  \ – xüsusilə ruhi və mədəni hadisələri birtərəfli qaydada ancaq psixoloji baxımdan tədqiq etmə və açıqlama yaxud da psixologiyanı bütün elmlərin və

  Полностью »
 • PUBLİSİSTİKA

  \ – geniş mənada, silsilə ictimai həyat məsələlərini işıqlandıran ədəbiyyat növü.

  Полностью »
 • RADİKALİZM

  \ – tədqiq etdiyi mövzunun son səbəb-lərinə, köklərinə qədər enən düşünmə forması. Həyat formalarını, həyat əlaqələrini tənqid edib kökdən dəyişdirm

  Полностью »
 • RASİX

  Sağlam, əsaslı, sağlam təməlli. Din fəlsəfəsində rasix çox dərin elmə malik olan bir şəxs kimi qəbul edilir

  Полностью »
 • RASİONALİZM

  \ – Akılcılık: əqli biliyə əsaslanan doğruluğun miqyasını hisslərdə deyil, düşünmədə və nəticələrdə görən təlimin ümumi adı

  Полностью »
 • RASİONALİZM

  \ – ağıllı – səhih biliyin mənti-qi əlamətləri olan ən ümumilik və zərurilik təcrübədən və onun ümumiləşdirmələrindən əldə edilə bilməz; bunlar yal

  Полностью »
 • REAKTOLOGİYA

  \ – yüksək inkişaf etmiş heyvanların və insanın psixikasını xarici təsirlərlə cavabların hesabı məcmusu, cəmi kimi nəzərdən keçirən mexanistik konsep

  Полностью »
 • REALİZM

  \ – Gerçekçilik: Düşüncədən və ya bilən subyektdən ayrı, xarici aləmin və obyektlərin varlığını, onlar haq-qında obyektiv məlumatın inkişafını qəbul

  Полностью »
 • REALİZM

  \ – incəsənətin obyektiv idraki və estetik-dəyişdirici təbiətini daha dolğun şəkildə təcəssümləşdirən bədii metod

  Полностью »
 • REALLIQ

  \ – Həqiqi olan, var olan şeylərin hamısı. Bu mənada həqiqətin şüurdan, düşüncədən asılı olan və olmayan varlıqlar mövcuddur

  Полностью »
 • REDUKSİYA

  \ – məntiqdə ikinci, üçüncü yaxud da dördüncü qisim fiqurlardan birinin \ birinci fiqurun dörd bağ-layıcısından birinə geri qaytarması

  Полностью »
 • REFLEKSİYA

  \ – idrak inikasını, tədqiqini bildirən təlim.

  Полностью »
 • REFORMASİYA

  \ – XVI əsrin birinci yarısında Avropada protestantizmin əsasını qoymuş geniş antifeodal və antikatolik hərəkatı

  Полностью »
 • REFORMİZM

  Fəhlə hərəkatında sinfi mübarizənin, sosia-list inqilabı və proletar diktaturasının zəruriliyini inkar edən siyasi cərəyan

  Полностью »
 • REQRUTASİYA

  latınca, cəmiyyət üzvlərinin siyasi fəaliy-yətə cəlb olunması.

  Полностью »
 • RELYATİVİZM

  \ – insan idrakının nisbiliyi, şərtiliyi və subyektivliyi haqqında idealist təlim.

  Полностью »
 • RES

  \ – Res cogitans – düşünən varlıq, nəfsi natiqə, düşünən öz; res extensa – məkan tutan varlıq.

  Полностью »
 • RESPUBLİKA

  (latınca republic – ―dövlət işləri, ictimai işlər‖ deməkdir) elə idarəçilik formasıdır ki, burada dövlət başçı-sını seçmək və dəyişdirmək mümkündür

  Полностью »
 • RƏY

  \– antik fəlsəfədə səhih bilikdən – həqiqətdən fərqli olaraq səhih olmayan, subyektiv bilik.

  Полностью »