PROTESTANTİZM

\[lat. protestans – protes, etiraz edən, açıq şəkildə sübut edən\] – pravoslavlıq və katolizmdən sonra xristian-lığın Reformasiya dövründə meydana gəlmiş cərəyanı.
PROSTAVLIQ
PSİXİKA

Значение слова в других словарях