SOFİZM

\[yun. Sophisma – fənd, yalan, başsındırma\] – ümumi qəbul olunmuş təsəvvürlərə zidd hər hansı cəfəngiyyatı, yaxud paradoksal müddəanı əsaslandıran mühakimə və ya nəticə.
SOFİSTLƏR
SOFİZM

Значение слова в других словарях