SOSİAL FƏLSƏFƏ

\[alm. Sozialphilosophie; fr. Philosophie sociale; ing. Social philosophy; osm. tr. cemiyet felsefesi; tr. Toplum felsefesi; ər. أنج حًُّ فهغفح \] -
SORİT
Sosial Stereotip