VƏHDƏT

i. unity; nəzəriyyə ilə təcrübənin ~i unity of theory and practice; əksliklərin ~i unity of opposities; baxışların / nöqteyi-nəzərlərin ~i unity of opinion, unity / unanimity of views; mənafelərin ~i community of interests; məqsədlərin ~i identity / unity of purpose; hərəkətlərin ~i unity of action; ~i pozmaq to disrupt the unity (of); zaman, məkan və hərəkətin ~i (qədim yunan faciələrində) the unities of place, time and action; the dramatic unities pl.

VƏHALONKİ
VƏHŞƏT

Digər lüğətlərdə