ƏHKAM

doqma \[dogma – fikir, təlim, qərar\[ər. أحكاو \]\] – bütün vəziyyətlərdə dəyişməyən, həqiqətin pozulmazlığı üçün qəbul edilmiş müddəa, anlayış. Ərəbcədən hərfi mənada ―hökm-lər‖ deməkdir. Hökm sözünün cəmidir. Şəriətin qoyduğu vacib hökmlərə, qanunlara deyilir. Əhkam-i diniyyə - dini hökmlər.
ƏHD
ƏHVAL

Значение слова в других словарях