ƏHVAL

ƏHVAL Onlar bizim əhvalımızı soruşmağa başladılar (C.Məmmədquluzadə); ƏHVALİ-RUHİYYƏ [Yunis:] Biz onlara təsəlli verməliyik, əhvali-ruhiyyələrini qaldırmalıyıq (X.Hasilova); HAL Görür ərbabi-qələm qayeyi-amalımzı; Məndən artıq yaza bilməkdə ikən halınızı.. (M.Ə.Sabir); KEF Şahqulu: ..a kafir oğlu, bəyimizin kefi necədir? (N.Vazirov); MƏZAC (kl.əd.) Həsən bəyin məzacı necədir? (A.Şaiq); OVQAT Kamil bu qənaətini bildirmək üçün Sabirovun yanma gələndə onun ovqatını çox təlx gördü (Y. Şirvan).

ƏHSƏN
ƏHVALAT

Значение слова в других словарях