ADDİTİV

və Qeyri-Additiv \[lat. Additivus – budaq əlavə; hərfən toplama yolu ilə alınan\] – tam və onu təşkil edən hissələr \[hissə və tam\] arasındakı nisbətin tiplərini əks etdirən anlayışlar.
AD
ADEKVAT

Значение слова в других словарях