ADDİTİV

və Qeyri-Additiv \[lat. Additivus – budaq əlavə; hərfən toplama yolu ilə alınan\] – tam və onu təşkil edən hissələr \[hissə və tam\] arasındakı nisbətin tiplərini əks etdirən anlayışlar.
AD
ADEKVAT
OBASTAN VİKİ
Additiv
Additiv və Qeyri-Additiv [lat. Additivus – budaq əlavə; hərfən toplama yolu ilə alınan] – tam və onu təşkil edən hissələr (hissə və tam) arasındakı nisbətin tiplərini əks etdirən anlayışlar.
Additiv ağ Qauss küyü
Additiv ağ Qauss küyü (ing. Additive white Gaussian noise, rus. Аддитивный белый гауссов шум) – informasiyanın ötürülməsi kanalında maneə təsirinin bir növüdür. Müntəzəm spektral sıxlıq, amplitudun normal paylanmış qiyməti və siqnala additiv təsir üsulu ilə səciyyələnir. Küyün radio-rabitə sistemlərinin modelləşdirilməsi üçün istifadə edilən geniş yayılmış növüdür. == Ədəbiyyat == İmamverdiyev Y.N., Suxostat L.V. "Nitq texnologiyaları üzrə terminlərin izahlı lüğəti", 2015, “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 111 səh.
Additivlik
Additivlik ( lat. additives-əlavə edilən ) – kəmiyyətin bütov obyektə uyğun qiymətinin həmin obyektin istənilən tərzdə bölünməsindən alınan hissələrinin uyğun qiymətləri cəminə bərabər olması xassəsi. Məs., bütöv cismin həcmi onun hissələrinin həcmləri cəminə bərabərdir.

Digər lüğətlərdə

достру́гиваться изма́зывание клёпань малахи́тчик ната́скивание недоко́рмленный отбивно́й снисходи́ть кочка́стый просверка́ть реконструи́роваться фотофо́нный шухать aestival dish-cloth disused outby scenarist Seym wealthy безрогий заготовка мясник обчистить пиррихий