Azərbaycan dilinin etimologiya lüğəti

 • ABA

  Dialektlərdə çox işlənir, “ana” anlamını əks etdirir. Həvva sözünün dəyişilmiş formasıdır. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • ABAD1

  1. Ərəbcə əbəd (əbədi) sözünün cəmidir, “həmişəlik” deməkdir. 2. Farsca isə “şən” mənasını verir, abadan sözü ilə qohumdur

  Tam oxu »
 • ABAY

  Ərəbcə “əcdad”deməkdir.

  Tam oxu »
 • ABBAS

  Ərəbcə “qaşqabaqlı” deməkdir.

  Tam oxu »
 • ABBASƏLİ

  Məhəmmədəli qəlibi üzrə imam Əlinin və onun oğlu Həzrət Abbasın adlarının birləşməsindən əmələ gəlib

  Tam oxu »
 • ABBASI

  I Şah Abbasın (1587-1620) adı ilə bağlı yaranmış sözdür. Gümüş sikkə olub, bizdə 20 qəpik dəyərində son vaxtlara qədər işlədilirdi, amma gümüş deyildi

  Tam oxu »
 • ABDAL

  Ərəb sözüdür, çox mənası var, ən çox “dərviş”, “dilənçi”, “müqəddəs”, “qul” mənalarında işlədilir. Sözün “müqəddəs” mənası bədil (əvəzlənmə) kəlməsi i

  Tam oxu »
 • ABDI

  Ərəbcə “qul” deməkdir. Abdi kimi də işlədilir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)  

  Tam oxu »
 • ABDUĞ (OVDUQ)

  Ab farsca “su” deməkdir, duğ isə “qatıq”. Qatıqla suyu qarışdırıb atla­yaraq alınan ayrana abduğ deyirlər

  Tam oxu »
 • ABDULƏHƏD

  Ərəbcə “tək olanın (Allahın) qulu” deməkdir (əhəd “tək” deməkdir). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)  

  Tam oxu »
 • ABDULƏZİM

  Ərəbcə “Allahın (əzimin, böyük olanın) qulu” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)  

  Tam oxu »
 • ABDULHƏMİD

  Ərəbcə “tərifə layiq olanın (Allahın) qulu” deməkdir. “Abdul” qula de­yir­­lər, həmd isə Əhməd, Məhəmməd kimi sözlərlə qohumdur, “tərifəlaiq” deməkdir

  Tam oxu »
 • ABDULXALİQ

  Ərəbcə “xaliqin (xəlq edənin, yaradanın, Allahın) qulu” deməkdir.  

  Tam oxu »
 • ABDULVAHAB

  Ərəbcə “səxavət sahibinin (Allahın) qulu” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)  

  Tam oxu »
 • ABEY

  Qədim yəhudi dilində “meh” (sübh yeli) deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)  

  Tam oxu »
 • ABGƏRDƏN

  Fars sözüdür (əsli abgərdən), “çömçə” deməkdir. Ab “su”, gərdan isə “gəzən”, “dolanan”, “hərəkət edən” deməkdir

  Tam oxu »
 • ABGÜŞT

  Farsca ab (su) və güşt (ət) sözlərindən düzəlib, “ət suyu” (bozbaş) deməkdir.  

  Tam oxu »
 • ABHƏYAT

  “Dirilik (həyat) suyu” deməkdir. Ab farscadır, həyat isə ərəbcə. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)  

  Tam oxu »
 • ABI

  Fars sözüdür, ab “su”dur, -ı şəkilçisi (farsca -i şəkilçısi: ab -i) ondan sifət əmələ gətirib: “su rəngində olan” deməkdir

  Tam oxu »
 • ABIR

  (Əsli: abru) fars mənşəlidir, ab “su” deməkdir, ru isə “üz”; və onun 2 yozumu ola bilər: 1. “Üzünün suyunu ətəyinə axıtmaq”

  Tam oxu »
 • ABİ-NEYSAN

  Hərfi mənası “aprel suyu” deməkdir. Ab “su”dur (farsca), neysan isə uryanicə aprel ayının adıdır (bizə fars dilindən keçib)

  Tam oxu »
 • ABİD

  Ərəb mənşəlidir, “ibadət edən”, “Allah qulu” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)  

  Tam oxu »
 • ABİDƏ

  Ərəbcədir, əbədi sözü ilə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)  

  Tam oxu »
 • ABİOTİK

  yun. a – inkar şəkilçisi + yun. bios – həyat

  Tam oxu »
 • ABİSSAL

  yun. abyssos – dibsiz

  Tam oxu »
 • ABQORA

  Fars mənşəlidir, ab “su”, qora isə “kal üzüm” deməkdir (kal “üzüm suyu”, yəni “turş şirə” anlamını verir

  Tam oxu »
 • ABLYASİYA

  lat. ablatio – dağılma, azalma

  Tam oxu »
 • ABORİGEN

  Latın sözüdür, “qədimdən sakin olan” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)  

  Tam oxu »
 • ABRAZİYA

  lat. abrasio – qaşıyaraq təmizləmə

  Tam oxu »
 • ABUTEL

  Ərəbcə tel (qızıl), farsca ab (su) sözlərindən əmələ gəlib, “parlaq” anlamını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • AC

  Dilimizdə həm feil (acmaq), həm də ad (ac adam) kimi işlədilir. Aş (xörək) sözü zə­minində yaranıb. Mənası “aş (xörək, yemək) istəmək”, “aş arzulamaq”

  Tam oxu »
 • AC-YALAVAC

  Birinci komponenti olan aş (acmaq, yəni “aş istəmək” demək olub) kəlməsinin dəyişmiş formasıdır. İkinci hissə isə yalın (lüt, olmayan, çılpaq) sözü il

  Tam oxu »
 • ACGÖZ

  Sözün əsli aşgözdür. Elə ac sözü də aş kəlməsinin dəyişmiş formasıdır. Acgöz (aşgöz) yeməkdən doymayana, həmişə yem (aş) arxasına boylanana deyirlər

  Tam oxu »
 • ACI

  Acıq kəlməsi ilə eyni kökə malikdir. Acı “turş” demək olub (indi məna bir qədər dəyişib), acıq isə “hirs” anlamında işlədilir

  Tam oxu »
 • ACIRĞAN

  Radlovda “turş” anlamında açıqlanıb. Ayran sözü də bununla bağlıdır.  

  Tam oxu »
 • ACIŞMAQ

  “Yaram acışıb” deyirik, acışmaq kəlməsinin mənası rus dilində “обо­стряться, печалиться” kimi verilib

  Tam oxu »
 • AÇIB-AĞARTMAQ

  Açıq sözünün bir mənası “aydın” (ясно) demək olub (açıq hava və s.). Açıb-ağartmaq kəlməsi mənbələrdə açıq-adırlıq kimi qeydə alınıb

  Tam oxu »
 • AÇIQ-AYDIN

  İlk baxışda 2-ci söz “ay işığı” kimi başa düşülür, amma sözün əsli açıq-adırt olub (“ayırmaq, analiz, çözələmək” mənalarını əks etdirib)

  Tam oxu »
 • AÇIQCA

  Mənbələrdə aç-ğın-ca kimi verilib. Kök (aç) feildir, aç-ğın sifətdir, sifətin üzə­rinə -ca qoşması artırılıb

  Tam oxu »
 • AÇMAQ1

  Sinonimi yazmaq feili olub. M.Kaşğaridə “Ər dügün yazdı” cümləsi “kişi dü­yünü açdı” mənasında işlədilib

  Tam oxu »
 • AD GÜNÜ

  Niyə doğum günü yox, ad günü? Türk aləmində kişi igidlik göstərdikdən, yəni doğum günündən çox sonra ona ad verilirmiş

  Tam oxu »
 • ADA

  Bu sözün sinonimi ara kəlməsidir (Adalar dənizi ilə yanaşı, Aralıq dənizi də işlədilir). Zənn edirəm ki, hər iki söz eyni olub, sonra mənalarında müəy

  Tam oxu »
 • ADAXLI

  Ada feilimiz olub və 2 mənada işlədilib: 1. Ad vermək.  2. Ad eləmək. Adaxlı 2-ci məna ilə bağlıdır, “oğlanla qızı bir-birinə ad eləmək” (nişanlamaq)

  Tam oxu »
 • ADAQ

  Törəmə kökü ada(maq) feilidir, addım sözü ilə eyni kökə malikdir. İlk kök ay (getmək) kəlməsidir, y və d əvəzlənməsi təbii haldır (quyu əvəzinə, quduq

  Tam oxu »
 • ADAQLI

  Türkmən dilində ad-a-maq feili “ad eləmək”, “niyyət eləmək” anlamında işlə­dilir. Adaq ismi həmin feildən düzəlib və “ad eləmək” mənasını əks etdirir

  Tam oxu »
 • ADAM

  Bax: adəm.   

  Tam oxu »
 • ADAMYANA

  Adam sözü “Adəm” deməkdir, -yana isə farsca -anə (-yanə) şəkilçisinin dəyişmiş formasıdır (şairanə..

  Tam oxu »
 • ADAPTASİYA

  lat. adaptatio – uyğunlaşma

  Tam oxu »
 • ADAŞ

  Bu söz ad və daş hissələrindən ibarətdir; daş hissəsi əş kimi olub, “birgəlik, oxşarlıq” bildirib. Adaş “adı bir olan” deməkdir

  Tam oxu »
 • ADBAAD

  Qədimdə bizim “və” mənasında (bu, ərəbcədir) işlədilən ma bağlayıcımız olub. Adbaad sözündəki ba həmin ma-nın dəyişmiş formasıdır (az-maz sözündə özün

  Tam oxu »