ABİOTİK
ABQORA
OBASTAN VİKİ
Abissal
Abissal – okeanların dərin (3000 m>) hissələridir. == Abissal == Dünya оkеanının 80%-i təşkil еdir. Idеal düzənliklərdən ibarət оlmayan bu zоnada silsilələr, vadilər, qrabеnlər, çökəkliklər, sualtı vulkanlar yayılmışdır. Dəniz suları 44 еlеmеntin həll оlunmuş məhlulundan ibarətdir. Əsas rоl sularar duzluluq vеrən хörək duzuna və acılıq vеrən maqnеzium duzna məхsusdur. Dünya оkеanında оrta duzluluq 35%0, maksimum quru passatlar zоnasında 36%0, еkvatоrial zоnada yağıntılarla əlaqədar оlaraq bir qədər aşağı оlur. Daхili hissələrdə çayların tökülməsi ilə bağlı оlaraq duzluluq daha çох fərqli оlur. Baltik dənizində bu fərq 20-3%0, Qara dənizdə 14-19%0, Хəzərdə 3-13%0 arasında təşkil еdir. Şaquli istiqamətdə isə duzluluq 1500 m dərinliyə qədər dəyişir, bu dərinlikdən aşağı isə sabitləşir. Dünya оkеanı sularında həll оlunmuş şəkildə qazlardan oksigen, azot, karbon, ammonyak və mеtan üstünlük təşkil еdir.
Abissal düzənlik
Abissal düzənlik — çökəkliyin dibində zəif maili, akkumulyativ, horizontal səthli, dərin dəniz düzənliyi. Onun yaranması suspenzion axınlar vasi­təsilə dib çöküntülərinin yerdəyiş­məsi prosesi ilə əlaqədardır. Abisal düzənlikləri okean dibinin sahəsinin təqribən 40%-ni əhatə edir və 2,500–5,500 metr dərinlikdə yerləşir. Onlar qitənin ətəyi ilə Orta-Okean silsiləsi arasında yerləşirlər.
Abissal sahə
Abissal düzənlik — çökəkliyin dibində zəif maili, akkumulyativ, horizontal səthli, dərin dəniz düzənliyi. Onun yaranması suspenzion axınlar vasi­təsilə dib çöküntülərinin yerdəyiş­məsi prosesi ilə əlaqədardır. Abisal düzənlikləri okean dibinin sahəsinin təqribən 40%-ni əhatə edir və 2,500–5,500 metr dərinlikdə yerləşir. Onlar qitənin ətəyi ilə Orta-Okean silsiləsi arasında yerləşirlər.
Abissal çöküntülər
Abissal çöküntülər — dərin dəniz çöküntüləri, abissal zonada 3–4 km-dən çox dərinlikdə müasir və qədim dəniz və okean çöküntüləri. Əsasən karbonatlı və silisli lillər, dərin sulu qırmızı gil daxildir. "Abissal çöküntülər" anlayışı ilk dəfə 1907-ci ildə Almaniya tədqiqatçısı Otto Krümmel tərəfindən təqdim edilmişdir. Onlar müxtəlif mikroorqanizmlərdən və heyvan qalıqlarından (orqanogen çöküntülər), vulkan püskürmələrindən, süxurlardan və minerallardan əmələ gəlir. Abissal çöküntülər okeanın dibinin təxminən 90%-ni əhatə edir.
Yastı abissal düzənlik
Abissal düzənlik — çökəkliyin dibində zəif maili, akkumulyativ, horizontal səthli, dərin dəniz düzənliyi. Onun yaranması suspenzion axınlar vasi­təsilə dib çöküntülərinin yerdəyiş­məsi prosesi ilə əlaqədardır. Abisal düzənlikləri okean dibinin sahəsinin təqribən 40%-ni əhatə edir və 2,500–5,500 metr dərinlikdə yerləşir. Onlar qitənin ətəyi ilə Orta-Okean silsiləsi arasında yerləşirlər.

Digər lüğətlərdə

биоопера́тор околе́ть пересочини́ть повестца́ по́кер сдать скромнёшенько де́ланность по-по́льски преддипло́мный то́нна униза́ть англез concertini fallible meteoric ponce thirtyish клуша менуэт молебен обучаться одноколейный помпезность слететься