ABAD1

1. Ərəbcə əbəd (əbədi) sözünün cəmidir, “həmişəlik” deməkdir.

2. Farsca isə “şən” mənasını verir, abadan sözü ilə qohumdur.

Şəmsi təqvimlə 8-ci ayın adıdır (23 oktyabrdan 21 noyabra qədərki dövrü əhatə edir). Şəxs adı kimi buradan (ay adından) götürülüb. Digər aylar bunlardır: fərvərdin, ordibehişt, xordad, tir, mordad, şəhrivər, mehr, aban, dey, bəhmən, esfend. 

ABA
ABAY

Digər lüğətlərdə