Azərbaycan dilinin etimologiya lüğəti

 • LABORANT

  Latınca “işləyən” deməkdir. Laboratoriya sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • LABORATORİYA

  Latın mənşəlidir, “işləmə” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • LACİVƏRD

  Fars sözüdür, daş adıdır (tünd göy rəngində olur, qiymətli daşdır). Hə­min daşın rənginə oxşar boyalara da lacivərd deyirlər

  Tam oxu »
 • LAÇIN

  M.Kaşğaridə laçin kimi verilib. Göyərçin, bildirçin sözlərində olduğu kimi laçın da da -çin “quş” deməkdir

  Tam oxu »
 • LAĞIM

  Ərəbcə ləğm sözünün dəyişilmiş formasıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • LAHAR

  ind. lahar – palçıq axını

  Tam oxu »
 • LAXTA

  Farscadır, əsli  ləxt  kimidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • LAKEY

  632-ci ildə islamı yenicə qəbul etmiş ərəblər ilk dəfə olaraq yaşadıqları yarımadanın sərhədlərindən kənara çıxaraq sonradan əsrlərlə davam edəcək ist

  Tam oxu »
 • LAKKOLİT

  yun. lakkos – quyu, dərinlik + yun. lithos – daş

  Tam oxu »
 • LAKONİK

  Yunanıstanın cənubunda yerləşən Sparta şəhərində e.ə. təxminən 610-cu ildə yeni həyat tərzi təbliğ edilməyə başlandı

  Tam oxu »
 • LAQEYD

  Ərəbcədir, “qeydsiz” (qayğısız) deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • LAQUN

  ital. laguna < lat. lacus – quyu, gölməçə

  Tam oxu »
 • LALƏZAR

  Farscadır, “laləlik” deməkdir. Gülzar (güllük) sözünün qəlibi üzrə əmələ gəlib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • LALIXMAQ

  Qərb dialektlərində meyvənin həddən çox yetişmiş forması bu sözlə ifadə edilir. Mənşəyi qaranlıqdır(Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • LAMPA

  Latın sözüdür və bir çox dillərdə yayılıb. Mənası “işıq” deməkdir. Bizdə çıraq işlədilib(Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • LAMPROFİR

  yun. lampros – parlaq + yun. porphyreos – tünd-qırmızı

  Tam oxu »
 • LANDŞAFT

  alm. landschaft – ölkə, mahal

  Tam oxu »
 • LAPİLLA

  ital. lapillas – kiçik daşlar

  Tam oxu »
 • LATAYİR

  Qərb dialektlərində “cəfəng” mənasında işlədilir, latail sözünün təhrifidir, ərəb mənşəlidir. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • LATİFUNDİYA

  lat. latus – geniş + lat. fundus – mülk, malikanə

  Tam oxu »
 • LAURA

  Latınca “dəfnə” (lavr) deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • LAUREAT

  Latınca lavr (dəfnə) sözü ilə qohumdur. Qədim Romada qaliblərə dəfnə­dən çələng verirlərmiş. Bakalavr sözü də buradandır

  Tam oxu »
 • LAVA

  ital. lava < lat. lavare – ilkin mənasında: yumaq, yuyunmaq

  Tam oxu »
 • LAZURİT

  lat. lazur – göydaş

  Tam oxu »
 • LEGENDA

  lat. legenda – oxunmalı olan

  Tam oxu »
 • LEGİTİM

  Latınca “qanuni” deməkdir. Leqa” sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • LEJAN

  Dialektlərdə işlənir, rus dilindəki лежать (uzanmaq) sözü ilə bağlıdır (çar­payı yerinə lejanka da deyirlər)

  Tam oxu »
 • LEKSİKON

  yun. lexikon – sözlük

  Tam oxu »
 • LEPİDOLİT

  yun. lepis – pulcuq + yun. lithos – daş

  Tam oxu »
 • LEYLƏK

  Farscadır, əsli ləklək kimidir, “ləkəli” (üstü alabəzək olan” deməkdir). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • LEYSAN

  Əsli neysan kimi olub, “aprel ayı (və bu ayda yağan güclü yağış)” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • LƏBBEYK

  Ərəbcədir, mənası “bəli-bəli” (baş üstə) deməkdir. Bizdə son samit ixtisara düşüb. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • LƏC

  Ləj kimi də işlədilir, ərəbcə “tərs” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • LƏFZ

  Ərəbcə tələffüz sözü ilə qohumdur, “söz” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • LƏHƏD

  Ərəbcədir, meyitin qoyulduğu çuxura deyirlər. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • LƏHLƏMƏK

  Lök (löh) – birhörgüclü dəvədir. Ləhləmək həmin dəvəyə bənzəmək deməkdir (yerişdə, nəfəs almaqda və s

  Tam oxu »
 • LƏHZƏ

  Ərəbcə mülahizə sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • LƏLƏ

  “Tərbiyəçi” anlamında işlədilib, çox dillərdə var: “böyük qardaş” (мордов), “əmi” (eston) mənalarında işlədilir

  Tam oxu »
 • LƏLƏK

  Əsli yelək olub. Yel feili ilə bağlıdır, həmin feilin mənası “sürətlə getmək” de­məkdir. Lələk (yelək) quşun, uçuşun, oxun sürətini təmin edən vasitəd

  Tam oxu »
 • LƏLİMƏK

  “Yalvarmaq” anlamında işlədilir, mənşəyi qaranlıqdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • LƏND

  alm. land – yer, torpaq

  Tam oxu »
 • LƏNƏT

  Ərəbcədir, məlun sözü ilə qohumdur. Bizdə onun əvəzinə qarğış sözü işlə­nib. “Qarğamaq” “lənətləmək” deməkdir

  Tam oxu »
 • LƏNGİMƏK

  Sözün kökü (ləng) farscadır. “topal” deməkdir. Ondan bərkimək qəlibi üzrə ləngimək feili əmələ gəlib, “gecikmək” mənasında işlədilir

  Tam oxu »
 • LƏPƏ

  Qədimdə bu sözün yerinə qax (qaq) sözü işlədilib. Ərik qaqı “ərik ləpəsi” demək olub. Ləpə quru olduğu üçün qax adlandırılıb

  Tam oxu »
 • LƏRZƏ

  Farsca lərzidən (titrəmək, əsmək) məsdəri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • LƏŞKƏR

  Fars mənşəlidir, “diviziya” deməkdir. A.Ələsgər “Yeriş etdi qəm ləşkəri...” misrasını böyük sərrastlıqla işlədilib

  Tam oxu »
 • LƏVAZİMAT

  Ərəbcə lazım sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • LƏVƏND

  Fransız sözüdür, “əxlaqsız” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • LƏVƏNGİ

  Lənkəranda içalat sözünün sinonimi kimi ləvərüvə kəlməsi işlədilir. Güman ki, ləvəngi onun dəyişmiş formasıdır (“içi doldurulmuş” deməkdir)

  Tam oxu »
 • LƏYƏN

  Yunan dilindən keçib və onlarda laqun şəklində işlədilir. Qabın bir növüdür, “dəyirmi” deməkdir. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »