Толковый словарь азербайджанского языка

 • ƏQALİM

  is. [ər. “iqlim” söz. cəmi] köhn. Ölkələr, iqlimlər, vilayətlər. [Firənglər] … sənaye işlətməyə iqdam edib, … əmtəə hazır edib Firəngistanda və sair ə

  Полностью »
 • ƏQAYİD

  is. [ər. “əqidə” söz. cəmi] klas. Əqidələr, inamlar. Əgər bu halət, yəni ittifaq sənə müyəssər olsaydı, özünə bir fikir çəkərdin və özünə puç əqayidin

  Полностью »
 • ƏQD

  [ər.] rəs. köhn.: əqd etmək – bağlamaq. İki dövlət müqavilə əqd etmişdi. Əqd edilmək (olunmaq) – bağlanmaq

  Полностью »
 • ƏQDƏM

  zərf. [ər.] Qabaq, əvvəl, irəli. [Şair Hacı Nuru:] …Avar ləzgisi altmış il bundan əqdəm Xanbutayın sərkərdəliyi ilə Nuxanı gəlib çapdığını nəzm etmişə

  Полностью »
 • ƏQDƏS

  sif. [ər.] klas. Ən müqəddəs, çox müqəddəs. Çeynənildi millətin, neylim, hüquqi-əqdəsi; Ya ki heç bir yerdə yoxdur hörməti, şəni, səsi

  Полностью »
 • ƏQDXAN

  is. [ər. əqd və fars. …xan] köhn. Dini qaydalar üzrə kəbin kəsmək ixtiyarı olan, kəbin kəsən adam

  Полностью »
 • ƏQDXANLIQ

  is. köhn. Kəbinkəsmə, nikahoxuma

  Полностью »
 • ƏQDNAMƏ

  is. [ər. əqd. və fars. …namə] rəs. köhn. Əqd kağızı, kəbin şəhadətnaməsi

  Полностью »
 • ƏQƏLİYYƏT

  is. [ər.] Sayca azlıq təşkil edənlər; azlıq. Əqəliyyət çoxluğa tabe olmalıdır. □ Əqəliyyətdə qalmaq – azlıq təşkil etmək, az olmaq

  Полностью »
 • ƏQƏLL

  zərf [ər.] Daha az, ən az; ən kiçik

  Полностью »
 • ƏQƏLLƏN

  zərf [ər.] Ən azı, heç olmazsa. [Əvvəlinci cavan:] Zarafat deyil, şəhərdən buraya gərək əqəllən üç verst olsun

  Полностью »
 • ƏQİDƏ

  is. [ər.] 1. İnsanın mühit, həyat və ümumiyyətlə, varlıq haqqındakı düşüncə və inamı; etiqad, inam, məslək

  Полностью »
 • ƏQİDƏLİ

  sif. Müəyyən əqidəsi, məsləki olan, bir şeyə möhkəm inanan; əqidəsində, məsləkində, etiqadında möhkəm olan

  Полностью »
 • ƏQİDƏSİZ

  sif. Heç bir əqidəsi, məsləki olmayan. [Kürd Əhməd] …əsəbləri soyuduqda … bir addım əvəzinə beş addım geri çəkilən əqidəsiz, etiqadsız adamlardandır

  Полностью »
 • ƏQİQ

  is. [ər.] Müxtəlif rənglərə çalan laylardan ibarət olan, qiymətli daş kimi müxtəlif bəzək şeyləri hazırlanmasında və s

  Полностью »
 • ƏQİLLİ

  bax ağıllı

  Полностью »
 • ƏQİLLİ-BAŞLI

  bax ağıllı-başlı

  Полностью »
 • ƏQİLSİZ

  bax ağılsız. Dedim: – Zülfün mat elədi sünbüli; Dedi: – Sən nə bildin, əqilsiz, dəli? Aşıq Zabit

  Полностью »
 • ƏQL

  [ər.] bax ağıl. 1. Əql meydanını zindani-bəla bilməz hənuz; Kim ki bir müddət cünun mülkünü seyran etmədi

  Полностью »
 • ƏQL-ŞÜUR

  is. [ər.] Ağıl və düşüncə, dərrakə. [Dərviş:] Əgər məndə əql-şüur olsaydı… N.Vəzirov

  Полностью »
 • ƏQLƏN

  zərf. [ər.] Ağılca, ağıla görə

  Полностью »
 • ƏQLİ

  sif. [ər.] Ağıla əsaslanan, ağıla mənsub, ağılla görülən, ağılla olan; zehni. Əqli əmək. Əqli iş. Əqli fəaliyyət

  Полностью »
 • ƏQRƏB₁

  is. [ər.] 1. zool. Quyruğunun ucunda zəhərli iynəsi olan onurğasız həşərat. Əqrəb sancması. Hər daşı qaldırırsan, altından əqrəb çıxır

  Полностью »
 • ƏQRƏB₂

  is. [ər.] Saat, kompas və sairədə öz oxu ətrafında fırlanıb müəyyən işarəni göstərən mil. Saat əqrəbi

  Полностью »
 • ƏQRƏBA

  is. [ər.] Qohumlar (çox vaxt “qohum-əqrəba” şəklində işlənir). Bu, Hümmətəlinin qohum və əqrəbası idi

  Полностью »
 • ƏQRƏBALI

  sif. Əqrəbası, qohumu, qohum-əqrəbası, yaxınları çox olan. Əqrəbalı adam. – Daşdəmir ağır əqrəbalı, qoçuluqda şöhrət qazanmış, varlı bir qəssab idi

  Полностью »
 • ƏQRƏBALIQ

  is. Qohumluq, yaxınlıq. Aralarında əqrəbalıq vardır

  Полностью »
 • ƏQRƏBALILIQ

  is. Əqrəbası, qohumqardaşı, yaxınları çox olma

  Полностью »
 • ƏQRƏBASIZ

  sif. Əqrəbası, qohumu, yaxınları olmayan. Əqrəbasız adam. – [Durna:] …Yoxsul, gücsüz, əqrəbasız, kimsəsiz bu Aydəmir mənim təkcə yoldaşımın qardaşıdır

  Полностью »
 • ƏQRƏBASIZLIQ

  is. Əqrəbanın, qohumun, yaxın adamların olmadığı vəziyyət. Əqrəbasızlıq pis şeydir

  Полностью »
 • ƏQRƏBLİ

  sif. Əqrəb çox olan. Əqrəbli səhralar. – Əqrəbli çöllərdə bağ-bostan quran; Zəhməti güldürən sənət olacaq

  Полностью »
 • ƏQSA

  sif. [ər.] köhn. kit. Uzaqda olan, çox uzaq. □ Əqsayi-Şərq – Uzaq Şərq. Nə Şərq olaydı, nə Əqsayi-Şərq, həm nə Japonya; Nə onların hünəri xalqa dərsii

  Полностью »
 • ƏQSAM

  is. [ər. “qism” söz. cəmi] köhn. kit. Növlər, cinslər. Cücələrin köklüyünü, yağlı-yağsız olduğunu, mürəbbələrin əqsamını və s

  Полностью »
 • ƏQVAM

  is. [ər. “qövm” söz. cəmi] kit. 1. Tayfalar, qövmlər. Vətəndaşlarımın bu tərəqqi zamanında, bu telefon və elektrik əsrində ki, – sair miləl və əqvam a

  Полностью »
 • ƏL

  is. 1. Qolun biləkdən dırnaqlara qədər olan hissəsi. Əli ilə tutmaq. Sağ əl. Əllərini yumaq. Əlini çiyninə qoymaq

  Полностью »
 • ƏL-AYAQ

  top. Qollar ilə qılçalar birlikdə. Əl-ayağını bağlamaq. Əl-ayağı titrəmək (əsmək). – [Köməkçi dedi:] Səriyin əl-ayağını, sürün onu bəri… Nə olubdur? C

  Полностью »
 • ƏL-ƏLBƏT

  zərf dan. Mütləq, lap yəqin, hər necə olur olsun, hər halda. Əl-əlbət gəlin

  Полностью »
 • ƏL-ƏLƏ

  zərf 1. Bir-birinin əlindən tutaraq. Əl-ələ oynadılar. Əl-ələ yerimək. 2. Birgə, bir yerdə, həmrəycəsinə, dostcasına

  Полностью »
 • ƏL-QOL

  is. Əllər və qollar. Əl-qolunu çırmalamaq. – [Zənci:] Zəncirlə bağlıdır mənim əl-qolum. S.Vurğun. □ Əli-qolu açılmaq – geniş fəaliyyət göstərməyə imka

  Полностью »
 • ƏL-ÜZ

  top. Əllər və üz. Əl-üzünü silmək. Uşaq əl-üzünü rəngə buladı. – Qaraca qız paltarını geyib dedi: – Baba, əl-üzümü harada yuyum? S

  Полностью »
 • ƏLA

  sif. [ər.] 1. Ən yüksək, ən yaxşı, ən gözəl. Əla meyvə. Əla şey. – [Qərib:] Yarın eyvanında cüt qoşa qızla; Şahsənəm əladır, hamısı gözəl

  Полностью »
 • ƏLA-MƏRƏKƏ

  bax əla 1-ci mənada. [Qoltuqçu:] Lap əla-mərəkədir. S.Rəhimov

  Полностью »
 • ƏLAC

  is. [ər.] 1. Bir xəstəliyin sağalmasına kömək edən hər bir şey; dərman, dava. Hazır əlaclar var. – Firuzə xəstəni bir an gözdən qoymurdu, həkimin yazd

  Полностью »
 • ƏLACLI

  sif. Əlacı, dərmanı olan, sağala (sağaldıla) bilən, müalicəsi olan

  Полностью »
 • ƏLACPƏZİR

  sif. [ər. ilac və fars. …pəzir] Əlacı (dərmanı) olan, sağala (sağaldıla) bilən, müalicəsi olan. Ustanın azarı əlacpəzir deyildi

  Полностью »
 • ƏLACPƏZİRLİK

  is. Əlacı, dərmanı olma; sağala (sağaldıla) bilmə. Xəstəliyin əlacpəzirliyi

  Полностью »
 • ƏLACSIZ

  1. sif. Davasız, dərmansız, sağalmaz, əlacı olmayan. Əlacsız xəstəlik sağalmaz. Əlacsız dərdə düşmək

  Полностью »
 • ƏLACSIZLIQ

  is. Çarəsizlik, naəlaclıq. Pərşan … yorulub əlacsızlıqdan (z.) “Aşıq Ələsgər”i götürdü, vərəqlədi. M

  Полностью »
 • ƏLAÇI

  sif. 1. Bütün fənlərdən əla qiymət alan. Əlaçı tələbə. – Şirmayı əlaçı şagirdlərdən biri idi. M.Hüseyn

  Полностью »
 • ƏLAÇILIQ

  is. Əla qiymətlə oxuma, bütün dərslərdən əla qiymət alma. Əlaçılıq uğrunda mübarizə. – [Ceyran] öz sinfinin əlaçılığı uğrunda əlləşirdi

  Полностью »