Толковый словарь азербайджанского языка

 • ƏYAL

  is. [ər.] köhn. 1. Ailə, külfət. [Yusif Sərrac] öz kəsbi ilə özünü və əyalını saxlamağa məşğul oldu. M

  Полностью »
 • ƏYALƏT

  is. [ər.] 1. tar. Bir valinin idarəsi altında olan ölkə. Həmədan ilə Bağdad, Həmədan ilə İraq, Xarəzm, Rey və Fars əyalətləri arasında şiddətli danışı

  Полностью »
 • ƏYAN₁

  sif. [ər.] Gözlə görünən, açıq, aydın, aşkar (adətən xəbər şəkilçisi ilə işlənir). Onun düzgünlüyü hamıya əyandır

  Полностью »
 • ƏYAN₂

  top. [ər.] köhn. Keçmişdə: ölkənin yuxarı təbəqələrinə mənsub olan mötəbər və yaşlı adamlar; zadəganlar

  Полностью »
 • ƏYANİ

  sif. [ər.] 1. Açıq, aşkar, gözlə görünən, göz qabağında olan, tamamilə aydın, inandırıcı. Əyani misal

  Полностью »
 • ƏYANİLİK

  is. 1. Əyani şeyin halı; əyani olma. Təbiyyat dərslərində əyanilik əsas şərtdir. 2. Göz önündə olma, aşkarlıq, aydınlıq, inandırıcılıq

  Полностью »
 • ƏYANLIQ

  is. Əyan rütbəsi

  Полностью »
 • ƏYAR

  is. [ər.] 1. Qiymətli metalın saflıq və xalislik dərəcəsi. Üzüyün əyarı. Qızıl pulun əyarı. 2. Düzgünlük, dəqiqlik

  Полностью »
 • ƏYARQABI

  is. Bəzi maddələrin miqdarını müəyyən etmək üçün ölçü qabı. Bizim kəndlilərin hər birinin evində bir əyarqabı olar ki, onun içinin nə qədər yağ tutmas

  Полностью »
 • ƏYDƏM

  is. Əyrilik, bir yeri əyri olan şey

  Полностью »
 • ƏYDƏMLİ

  sif. Bir yerində əyrilik olan

  Полностью »
 • ƏYDİRMƏ

  “Əydirmək”dən f.is

  Полностью »
 • ƏYDİRMƏK

  “Əymək”dən icb. Budağı əydirmək

  Полностью »
 • ƏYƏ₁

  bax adə. [Kürd Musa:] Murad! Əyə, … sənin yaxşı səsin var; Onun sözlərindən bir oxu, barı! S.Vurğun. [Koxa:] Əyə, uşaq-uşaq danışma, ballı xəşildən sə

  Полностью »
 • ƏYƏ₃

  is. mif. məh. Hami ruh

  Полностью »
 • ƏYƏ₂

  is. xüs. Əyələmək üçün işlədilən polad alət; suvand

  Полностью »
 • ƏYƏLƏMƏ

  “Əyələmək”dən f.is

  Полностью »
 • ƏYƏLƏMƏK

  f. Metalın üzərindən müəyyən qatı əyə ilə sürtüb götürməklə ona dəqiq ölçü vermək və hamarlamaq; suvandlamaq

  Полностью »
 • ƏYƏLƏNMƏ

  “Əyələnmək”dən f.is

  Полностью »
 • ƏYƏLƏNMƏK

  məch. Əyə ilə sürtülmək; suvandlanmaq

  Полностью »
 • ƏYİLMƏ

  “Əyilmək”dən f.is

  Полностью »
 • ƏYİLMƏK

  f. 1. Əyri hala düşmək. Dəmir əyildi. Məftil əyilib. 2. Təzyiq, ağırlıq altında aşağıya doğru meyil etmək; sallanmaq

  Полностью »
 • ƏYİLTMƏ

  “Əyiltmək”dən f.is

  Полностью »
 • ƏYİLTMƏK

  f. Əyri etmək, əyri hala salmaq

  Полностью »
 • ƏYİN

  is. 1. Bədənin başdan qeyri bütün hissəsi. Əyninə yeni kostyum geymişdir. Əynində heç bir şey yoxdur (çılpaqdır)

  Полностью »
 • ƏYİN-BAŞ

  is. Paltar, üst-baş. Özünə bir yaxşı əyin-baş düzəltdi. – [Hafizə xanım:] Əynin-başın bir az düzəlibdir, elə bilirsən bir şeysən? Ə

  Полностью »
 • ƏYİNDİRİK

  is. dan. Köynəyin arxasına salınan astar. Əyindirik köynəyin tez yırtılmasına mane olur

  Полностью »
 • ƏYİNTİ

  is. 1. Əyilmiş yer, əyri, bir şeyin əyilmiş hissəsi. Borunun əyintisini düzəltmək. 2. məc. Hər hansı bir işdə düzgün xəttin pozulması, səhvə yol veril

  Полностью »
 • ƏYİRDƏK

  is. Südlə yoğrulub yağda qızardılmış kövrək qoğal. Camal əmi səliqə ilə iki torba əyirdək, bir torba qovurğa, bir torba iydə … yeşiyə qabladı

  Полностью »
 • ƏYİRDİLMƏ

  “Əyirdilmək”dən f.is

  Полностью »
 • ƏYİRDİLMƏK

  “Əyirtmək”dən məch

  Полностью »
 • ƏYİRİCİ

  1. sif. xüs. İplik və s. əyirən. Əyirici sexi. 2. is. İplik əyirən usta. Qız yavaş-yavaş əyirici peşəsinə yiyələndi

  Полностью »
 • ƏYİRİCİLİK

  is. Əyirmə işi, əyiricinin işi, sənəti

  Полностью »
 • ƏYİRİLMƏ

  “Əyirilmək”dən f.is

  Полностью »
 • ƏYİRİLMƏK

  “Əyirmək”dən məch

  Полностью »
 • ƏYİRİLMİŞ

  f.sif. Əyirilərək ip halına salınmış. [Gülsüm:] Nə xəbər, qaçaqaç deyil ki, mənim hələ əyirilmiş yunum var

  Полностью »
 • ƏYİRMƏ

  1. “Əyirmək”dən f.is. 2. sif. Əyirilmiş. Əyirmə yundan corab toxuyurlar

  Полностью »
 • ƏYİRMƏK

  f. Əllərin arasında, yaxud müxtəlif mexanizmlər vasitəsilə yun, pambıq liflərini eşib ip halına salmaq

  Полностью »
 • ƏYİRMƏÖLÇƏN

  sif. xüs. Sapın, ipin və s.-nin eşilmə dərəcəsini müəyyən edən cihaz

  Полностью »
 • ƏYİRTDİRMƏ

  1. “Əyirtdirmək”dən f.is. 2. sif. Əyirtdirilmiş. Əyirtdirmə ip

  Полностью »
 • ƏYİRTDİRMƏK

  icb. Əyirtmə işi gördürmək. İp əyirtdirmək

  Полностью »
 • ƏYİRTMƏ

  1. “Əyirtmək”dən f.is. 2. sif. Əyirdilmiş. Əyirtmə ipək sapı

  Полностью »
 • ƏYİRTMƏK

  icb. Əyirmə işi gördürmək (başqasına). İp əyirtmək

  Полностью »
 • ƏYİŞ-ÜYÜŞ

  əyiş-üyüş olmaq dan. – əyilmək, əyri hala düşmək. Mollayevin … sifəti bozarıb əyiş-üyüş oldu. M.Hüseyn

  Полностью »
 • ƏYLƏC

  is. Maşını, qatarı saxlamaq mexanizmi; tormoz

  Полностью »
 • ƏYLƏMƏ

  “Əyləmək”dən f.is

  Полностью »
 • ƏYLƏMƏK

  f. Saxlamaq, dayandırmaq, durdurmaq. Atı əyləmək. Maşını əyləmək. – [Hatəmxan ağa:] Göydə uçan qanadlı quşu əyləmək olarsa, Şahbazı da güclə əyləmək o

  Полностью »
 • ƏYLƏNCƏ

  is. 1. Ürəyi əyləndirəcək, könlü açacaq şey, əylənmək üçün vasitə. Mehribanın yeganə əyləncəsi çocuqları idi

  Полностью »
 • ƏYLƏNCƏLİ

  sif. 1. Əylənib vaxt keçirmək üçün yerləri, vasitələri olan. Əyləncəli parklar. Uşaq meydançaları uşaqlar üçün əyləncəli yerdir

  Полностью »
 • ƏYLƏNDİRİCİ

  f.sif. Əyləndirmək üçün olan, əyləndirən. Əyləndirici söhbət. Əyləndirici tamaşa. Əyləndirici oyunlar

  Полностью »