Толковый словарь азербайджанского языка

 • ƏZA₂

  is. [ər.] klas. Əziyyət, zəhmət, məşəqqət, cəfa. Mən dəliyəmmi özümü məktəbə, dərsə sövq edəm; Dərsin əzası bir belə, xalqın ədası bir belə

  Полностью »
 • ƏZA₃

  is. [ər. “üzv” söz. cəmi] 1. Bədən üzvləri (Azərbaycan dilində bəzən “üzv” mənasında işlənir). Quzunun parçalardı əzasın; Sındırıb kəlləsin, qabırğası

  Полностью »
 • ƏZA₁

  is. [ər.] Yas, matəm. [Alim:] Onlar [tərəkəmələr] bir növ avam … tayfadırlar, əza məclisi və mərsiyəxan-zad tanımazlar, amma, əlhəmdülillah, yenə müsə

  Полностью »
 • ƏZA-CƏFA

  is. [ər.] Əzab və əziyyət. [Şah:] Keşiş, gözümün ağı-qarası bir nəfər oğlum var. Mən onun əza-cəfasına razı ola bilmərəm

  Полностью »
 • ƏZAB

  is. [ər.] 1. Əziyyət, üzüntü, işgəncə. Toy-bayramdır bu dünyanın əzabı; Ağlı olan ona gətirər tabı. M

  Полностью »
 • ƏZAB-ƏZİYYƏT

  bax əzab 1-ci mənada. [Cümşüd] qocanın min əzab-əziyyətlə dolu həyat yoluna nəzər salır, bu həyatın mənasını aramaq istəyirdi

  Полностью »
 • ƏZAB-ƏZİYYƏTLİ

  bax əzablı. Əzabəziyyətli iş. Əzab-əziyyətli yol

  Полностью »
 • ƏZAB-İŞGƏNCƏ

  bax əzab 1-ci mənada. Əzab-işgəncə çəkmək. Əzab-işgəncələr görmək. – … Əhməd bütün əzab-işgəncələrin nə üstündə başlandığını unudub, Tovuzun yanına qa

  Полностью »
 • ƏZABLI

  sif. Çox əziyyətli, sıxıntılı, çətin; əzab və əziyyətlə dolu. Əzablı iş. Əzablı isti. Əzablı yol. – Neft səltənəti Bakıda neft tapmaq əzablı bir işə ç

  Полностью »
 • ƏZABLI-İŞGƏNCƏLİ

  bax əzablı. Əzablı-işgəncəli yol. Əzablı-işgəncəli iş

  Полностью »
 • ƏZABLILIQ

  is. Əzablı şeyin hal və keyfiyyəti; əziyyətlilik

  Полностью »
 • ƏZABSIZ

  sif. Heç bir əzabı, əziyyəti olmayan, əziyyətsiz, asanlıqla əldə edilən, asanlıqla yerinə yetirilən, yüngül, asan

  Полностью »
 • ƏZABVERİCİ

  sif. Cismani, yaxud ruhi əzab verən, incidən, çox əziyyətli. Əzabverici yara. Əzabverici hiss. – Artıq Məcidin sözləri [Nadir] üçün əzabverici olmayıb

  Полностью »
 • ƏZADAR

  is. [ər. əza və fars. …dar] klas. Əza saxlayan, əzalı; yas saxlayan, yaslı

  Полностью »
 • ƏZADARLIQ

  is. Əza saxlama, yas saxlama; yaslılıq

  Полностью »
 • ƏZAN

  [ər.] bax azan

  Полностью »
 • ƏZAZİL

  [ər.] 1. is. Şeytan. Onu əzazil də aldada bilməz. – Əhsəni-təqvimi inkar eylər imansız fəqih; Şol əzazilin ki adın həq deyər, şeytan budur

  Полностью »
 • ƏZAZİLCƏSİNƏ

  zərf Zalımcasına, insafsızcasına, amansızcasına, qəddarcasına. Əzazilcəsinə incitmək. Əzazilcəsinə əziyyət vermək

  Полностью »
 • ƏZAZİLLİK

  is. Zalımlıq, insafsızlıq, amansızlıq, qəddarlıq. Sabiq milyonerin arvadı Nərmin onun əzazilliyini görəndə üsyan edib deyir ki, dövlətlilər amansız və

  Полностью »
 • ƏZBƏR

  1. is. Bir mətni və ya sözü eyni ilə təkrar edilə biləcək şəkildə yadda, hafizədə saxlama. □ Əzbər etmək (eləmək) – bax əzbərləmək

  Полностью »
 • ƏZBƏRÇİ

  1. sif. Dərsini anlayıb-anlamadan, olduğu kimi, kəlməbəkəlmə hazırlayan, əzbərləyən. Əzbərçi tələbə (şagird)

  Полностью »
 • ƏZBƏRÇİLİK

  is. Mənasını bilmədən, dərindən öyrənmədən, mexaniki surətdə əzbərləmə. Məktəblərdə əzbərçiliklə mübarizə aparmaq lazımdır

  Полностью »
 • ƏZBƏRDƏN

  zərf Əzbər olaraq, yazıya baxmadan; döşdən, hafizədən. Şeri əzbərdən oxumaq. – Bilirəm, Puşkini çoxdan sevirsən; Qızın da, oğlun da əzbərdən desin

  Полностью »
 • ƏZBƏRƏ

  dan. bax əzbərdən. Əzbərə şeir demək. Poemanı əzbərə oxudu

  Полностью »
 • ƏZBƏRLƏMƏ

  “Əzbərləmək”dən f.is

  Полностью »
 • ƏZBƏRLƏMƏK

  f. Əzbər etmək, oxuduğu və ya eşitdiyi bir şeyi olduğu kimi zehnində saxlamaq, mənimsəmək. Şeri əzbərləmək

  Полностью »
 • ƏZBƏRLƏNMƏ

  “Əzbərlənmək”dən f.is

  Полностью »
 • ƏZBƏRLƏNMƏK

  f. Əzbər yadda saxlanmaq, əzbər öyrənilmək, əzbər edilmək. Şeir əzbərlənmişdir. – Savadlı gənclərin bəyazı olardı, bu bəyazlara ana dilindəki şeirləri

  Полностью »
 • ƏZBƏRLƏTDİRMƏ

  “Əzbərlətdirmək”dən f.is

  Полностью »
 • ƏZBƏRLƏTDİRMƏK

  icb. Əzbərləməyə məcbur etmək

  Полностью »
 • ƏZBƏRLƏTMƏ

  “Əzbərlətmək”dən f.is

  Полностью »
 • ƏZBƏRLƏTMƏK

  icb. Əzbər öyrətmək, yadda saxlatmaq. Şeri əzbərlətmək. Poemanı əzbərlətmək

  Полностью »
 • ƏZBƏS

  zərf [fars.] klas. 1. Kifayətcə, çox miqdarda, həddindən artıq. Hər yanda böyük xəndək, hər küçədə min dağ; Əzbəs tökülüb bir-birinin üstünə torpaq

  Полностью »
 • ƏZCÜMLƏ

  [fars. əz və ər. cümlə] kit. köhn. O cümlədən

  Полностью »
 • ƏZDAD

  is. [ər.] köhn. 1. Zidd sözünün cəmi (zidlər). 2. köhn. Rəqiblər

  Полностью »
 • ƏZDİRMƏ

  “Əzdirmək”dən f.is

  Полностью »
 • ƏZDİRMƏK

  “Əzmək”dən icb

  Полностью »
 • ƏZƏL

  [ər.] 1. is. Əvvəli, ibtidası olmayan keçmiş zaman (əbəd müqabili). Səbəb nə oldu ki, peymanü əhdi sındırdın? Vəfavü əhdə əzəl etibar edən sən idin

  Полностью »
 • ƏZƏLCƏ

  zərf Əvvəlcə, qabaqca, birinci olaraq. Əzəlcə söz kimə verildi? Əzəlcə qoy o keçsin

  Полностью »
 • ƏZƏLDƏN

  zərf Lap əvvəldən, ilk vaxtdan, ibtidadan. Əzəldən deyər ki, bəri dur, bəri; İrəli gedərsən, o durar geri

  Полностью »
 • ƏZƏLƏ₂

  [ər. “əzəl”dən] bax əzəl 2-ci mənada. Ədalət var idi bundan əzələ; Yaman yerə yetib iş gələ-gələ. Q.Zakir

  Полностью »
 • ƏZƏLƏ₁

  is. [ər.] anat. İnsan və heyvan bədəninin, hüceyrələrdən ibarət olub, yığıla bilən orqanı və ya onun bir hissəsi; muskul

  Полностью »
 • ƏZƏLƏLİ

  sif. İnkişaf etmiş əzələləri olan. Əzələli qollar. – Həmişə fiziki işdə çalışan adamlara məxsus yoğun əzələli bir gəncin gurultulu səsi onların danışı

  Полностью »
 • ƏZƏLƏSİZ

  sif. Əzələləri inkişaf etməmiş, əzələləri zəif olan. Əzələsiz qollar

  Полностью »
 • ƏZƏLİ

  sif. [ər.] Zamanca başlanğıcı, ibtidası olmayan (əbədi müqabili). Kəhkəşan südlü nəhri andıraraq; Əzəli bir kitab oxurdu mana

  Полностью »
 • ƏZƏLİLİK

  bax əzəliyyət

  Полностью »
 • ƏZƏLİYYƏT

  is. [ər.] kit. Əzəlilik, zamanca ibtidasızlıq, əvvəli olmayacaq qədər qədimlik (əbədiyyət müqabili)

  Полностью »
 • ƏZƏLKİ

  sif. Əzəldə olan, əvvəlki. Əzəlki danışıq. Əzəlki vəziyyət. – Kəsilibdi indi gəlibgetməyin; Əzəlki çağını könlüm arzular

  Полностью »
 • ƏZƏM

  sif. [ər.] köhn. Böyük, ən böyük, ulu (adətən vəzifə adlarına qoşulur; məs.: sədri-əzəm – Sultan Türkiyəsində baş nazir)

  Полностью »
 • ƏZƏMƏT

  is. [ər.] 1. Böyüklük, ululuq. İstərsən əgər şahlıq, şöhrət, əzəmət, hörmət; Həm əhdə vəfa eylə, həm faili-peyman ol! Heyran xanım

  Полностью »