Толковый словарь азербайджанского языка

 • EYN

  is. [ər.] klas. Göz. Axdı eynim yaşı, döndü sellərə; Yar içən sulara qarışdımı ola? Aşıq Dilqəm. Müddətdir eynindən cida düşmüşəm; Həsrətini çəkər hər

  Полностью »
 • EYNƏK

  [ər. eyn və fars. …ək] bax gözlük. [Yarməmməd] gözünə eynək taxıb stolun dalında oturmuşdu. M.İbrahimov

  Полностью »
 • EYNƏKÇİ

  bax gözlükçü

  Полностью »
 • EYNƏKLİ

  sif. Gözlüklü, gözlük taxmış. Eynəkli adam. – …Görürsən müsəlmanlar yığışıblar bir dükanın qabağına və qulaq asırlar, ortada bir gözü eynəkli şəxs əli

  Полностью »
 • EYNƏN

  [ər.] bax eyni ilə (“eyni”də). Sonra Dəmirovun xəyalında həkim məntəqələri eynən canlanırdı. S.Rəhimov

  Полностью »
 • EYNİ

  sif. Bir-birinə tamamilə oxşar, bir cür, tam bənzər; oxşarı, tayı, bənzəri, tamamilə özü. Qarı qollarını çırmalayıb, Məlik vəzirin arvadını doğuzdurdu

  Полностью »
 • EYNİADLI

  sif. Başqası ilə eyni adı daşıyan, eyni adı olan. Eyniadlı romanın motivləri əsasında çəkilmiş film. Eyniadlı şəhərlər

  Полностью »
 • EYNİADLILIQ

  is. Eyni adda olma, eyni adı daşıma. Bir şəhərdə küçələrin eyniadlılığı böyük çətinliklərə səbəb olur

  Полностью »
 • EYNİBİÇİMLİ

  sif. Bir biçimdə olan, bir cür. Eynibiçimli paltar

  Полностью »
 • EYNİBİÇİMLİLİK

  is. Bir biçimdə, bir ölçüdə olma

  Полностью »
 • EYNİCİNSLİ

  sif. Bir cinsə mənsub olan, eyni cinsdən olan. Eynicinsli mallar. Eynicinsli maddələr

  Полностью »
 • EYNİXASİYYƏTLİ

  sif. Başqası ilə eyni xasiyyətdə olan, xasiyyətcə oxşar, bir cür, eyni. Eynixasiyyətli cisimlər

  Полностью »
 • EYNİQİYMƏTLİ

  sif. Bir qiymətdə, başqası ilə eyni qiymətdə olan. Eyniqiymətli şey

  Полностью »
 • EYNİQİYMƏTLİLİK

  is. Bir qiymətdə, başqası ilə eyni qiymətdə olma

  Полностью »
 • EYNİLƏŞDİRİLMƏ

  “Eyniləşdirilmək”dən f.is

  Полностью »
 • EYNİLƏŞDİRİLMƏK

  məch. Eyni şey hesab edilmək, tamamilə oxşadılmaq, bərabər tutulmaq

  Полностью »
 • EYNİLƏŞDİRMƏ

  “Eyniləşdirmək”dən f.is

  Полностью »
 • EYNİLƏŞDİRMƏK

  f. Eyni şey hesab etmək, tamamilə oxşatmaq, bənzətmək, bərabər tutmaq. Məfhumları eyniləşdirmək

  Полностью »
 • EYNİLƏŞMƏ

  “Eyniləşmək”dən f.is

  Полностью »
 • EYNİLƏŞMƏK

  f. Tamamilə oxşamaq, bənzəmək, bir cür olmaq, eyni şəkil, eyni forma almaq

  Полностью »
 • EYNİLİK

  is. Tamamilə oxşarlıq, tamamilə bənzərlik, bir-birinin eyni olma. Görüşlərin eyniliyi. – Lakin yelləncək sürətlə qalxıbendikcə Veysin fikirlərində də

  Полностью »
 • EYNİMƏ

  “Eynimək”dən f.is

  Полностью »
 • EYNİMƏK

  f. məh. Yaxşılaşmaq, əmələ gəlmək. …Gülqədəmi əməndən sonra uşaq əməlli-başlı eyniməyə başladı. Ə.Vəliyev

  Полностью »
 • EYNİMƏNALI

  sif. Mənaca eyni olan, mənaları bir olan, başqası ilə bir mənada olan. Eynimənalı söz. Eynimənalı ifadə

  Полностью »
 • EYNİYAŞLI

  sif. Bir yaşda, eyni yaşda olan; yaşıd. Eyniyaşlı uşaqlar. Eyniyaşlı qızlar

  Полностью »
 • EYNİYAŞLILIQ

  is. Bir yaşda, eyni yaşda olma; yaşıdlıq

  Полностью »
 • EYNİYYƏT

  is. [ər.] 1. Tam oxşarlıq, tam bənzərlik; oxşayış, bənzəyiş, eynilik, bir şeyin digərinə eyni ilə müvafiq olması

  Полностью »
 • EYNİZAMANLILIQ

  is. Bir vaxtda, bir zamanda olma; bir vaxta, eyni vaxta düşmə (təsadüf etmə)

  Полностью »
 • EYŞ

  is. [ər.] Kef, zövq-səfa, ləzzətli həyat. Dövlətliləriz, məqsədimiz eyşü səfadır; Mehmanlarımız büsbütün ərbabi-qinadır

  Полностью »
 • EYŞ-İŞRƏT

  is. bax eyş (bəzən “və” bağlayıcısı ilə). Eyş-işrət məclisi. Eyşişrətdən başı ayılmır. – Güldü gül, açıldı nərgis, lalə doldu jalədən; Ey, xoş ol kim,

  Полностью »
 • EYŞ-İŞRƏTLİ

  sif. Eyş-işrət olan, kef çəkilən. Eyş-işrətli məclis

  Полностью »
 • EYVAH

  nida. Əfsus, heyhat, heyif (ki). Fərat aşdı başımdan və leyk mən təşnə; Yaxıbdır odlara, eyvah, aşiqanə məni

  Полностью »
 • EYVAH Kİ

  nida. Əfsus, heyhat, heyif (ki). Fərat aşdı başımdan və leyk mən təşnə; Yaxıbdır odlara, eyvah, aşiqanə məni

  Полностью »
 • EYVAN

  is. Adətən evin, otağın, ya otaqların ön tərəfində, üstüörtülü, qabağı açıq balkon; seyvan. Məşuqə eyvanın bağa tərəf baxan küncünə gəlib gözləməyə ba

  Полностью »
 • EYVANLI

  sif. Eyvanı olan. Eyvanlı ev. – İmamverdi babanın həyətində iki tikilisi vardı. Biri köhnə daxma idi, o biri də iki otaq və mətbəxli, qabağı eyvanlı t

  Полностью »
 • EYVANSIZ

  sif. Eyvanı olmayan. Eyvansız ev

  Полностью »
 • EYVAY

  nida. 1. Kədər, ağrı, təəssüf kimi hissləri bildirir. Dedim: eyvay, halım yaman olubdur; Dedi: qəmdən belim kəman olubdur

  Полностью »
 • EYZƏN

  sif. və zərf [ər.] Tamam, bütün, başdan-başa. Məcməidə düzülmüş, eyzən xuruş sərasər. M.Ə.Sabir. [Asya:] [Gülçöhrə] eyzən fikirdə, kefsiz, dinməz, yəq

  Полностью »
 • EZAM

  is. [ər.] Xidməti və ya başqa bir iş üçün bir yerdən başqa yerə göndər(il)mə, yolla(n)ma. Katib uşağın adını yazdı, ona kağız verib maarif komissarlığ

  Полностью »
 • EZAMİYYƏ

  [ər.] 1. bax ezamiyyət. Ezamiyyə pulu. Ezamiyyə vərəqəsi. 2. Ezamiyyət kağızı (vəsiqəsi)

  Полностью »
 • EZAMİYYƏT

  is. [ər.] Xidməti və ya başqa bir işi, tapşırığı yerinə yetirmək üçün bir yerə ezam olunma, getmə. Ezamiyyətə getmək

  Полностью »
 • EZAMİYYƏTÇİ

  is. Xidməti bir iş üçün bir yerə göndərilmiş adam, ezamiyyətdə olan adam. [Almaz] gələn adamın … ezamiyyətçi olduğuna inansa da, yenə baxırdı

  Полностью »
 • EZOP

  Ezop dili [qədim yunan təmsilçisi Ezopun (Aisopos) adından] dilç. – üstüörtülü, müəmmalı, rəmzli dil

  Полностью »
 • Ə₂

  nida. Müraciət, çağırış bildirir. [Nəbi] pristav Mehdi bəyi görcək deyir: – Ə, bu fağırı niyə qəhr edirsən? “Qaçaq Nəbi”

  Полностью »
 • Ə

  Azərbaycan əlifbasının yeddinci hərfi və bu hərflə işarə olunan saitin adı

  Полностью »
 • ƏBA

  bax aba1. …Axund əbasını düzəldib dükandan çıxdı, getdi. C.Məmmədquluzadə. Şeyx Şaban … otuz il bir əbayla gəzməyi, qırx il bir kürkə bürünməyi qəbul

  Полностью »
 • ƏBABİL

  is. [ər.] Dağ qaranquşu, uzunquyruq

  Полностью »
 • ƏBALI

  bax abalı. Görünür [Mirzə Poladın] Şuşadakı həkim atası – sarı əbalı Mirzə Həsən öz qızına çox əfsanəli, əsrarlı bir dərs demişdir

  Полностью »
 • ƏBCƏD

  is. [ər.] köhn. 1. Qədim ərəb əlifbasında ilk dörd hərf. (hərfləri mexaniki olaraq əzbərləmək üçün işlədilirdi)

  Полностью »
 • ƏBD

  is. [ər.] köhn. Qul, kölə. Əbd olma, ey Nəsimi, fani cəhanə, çün kim; İmanü din içində sənsən əmirü sultan

  Полностью »