Толковый словарь азербайджанского языка

 • OTURUŞMA

  “Oturuşmaq”dan f.is

  Полностью »
 • OTURUŞMAQ

  f. 1. Hamı özünə yer tapıb oturmaq. Qonaqlar oturuşdular. 2. məc. Yaşa dolmaq, ahıllaşmaq, köhnəlmək, qartmaq

  Полностью »
 • OTURUŞMUŞ

  sif. və is. dan. Yaşlı, ahıl, qartımış. Müəllim yaşca oturuşmuş adamdı. Ə.Vəliyev

  Полностью »
 • OTUZ

  say. İyirmi doqquzdan sonra gələn say – 30. Otuz manat. Otuz nəfər. – Altmış nisbi, otuz cüzi müttəsil; Doxsan min kəlmədə tamamı vardır

  Полностью »
 • OTUZCA

  say. Ancaq otuz, yalnız otuz. Otuzca manat pulum var. - [Mirzədadaş:] Hətta mən ondan otuzca manat cib xərcliyi alaram

  Полностью »
 • OTUZGÜNLÜK

  sif. Otuz gün sürən və ya sürmüş; biraylıq. Otuzgünlük ezamiyyət. // Otuz gün vaxt tələb edən; biraylıq

  Полностью »
 • OTUZİLLİK

  sif. 1. Otuz il davam etmiş və ya edən. Otuzillik bir dövr. Otuzillik mübarizə. 2. Otuz illiyə həsr olunmuş, otuz ilin tamam olması ilə əlaqədar olan

  Полностью »
 • OTUZLUQ

  1. is. köhn. Üç onluqdan ibarət, otuz manat dəyərində olan kağız pul. Otuzluğu xırdalamaq. – [Poçtalyon:] Elə ki, şad xəbər gətirirəm, çıxarıb bir otu

  Полностью »
 • OTUZMƏRTƏBƏ

  sif. Otuz mərtəbəsi olan. Otuzmərtəbəli bina

  Полностью »
 • OTUZMƏRTƏBƏLİ

  sif. Otuz mərtəbəsi olan. Otuzmərtəbəli bina

  Полностью »
 • OTUZUNCU

  “Otuz”dan sıra s. Otuzuncu sıra. Otuzuncu ev

  Полностью »
 • OTYEYƏN

  sif. Otla qidalanan. Otyeyən heyvanlar

  Полностью »
 • OTYIĞAN

  is. Biçilmiş otu yığan maşın, alət və s. // Sif. mənasında. Otyığan maşın

  Полностью »
 • OV

  is. 1. Vəhşi heyvan, quş vurma və ya tutma, həmçinin balıq tutma işi. Ova getmək. Ov eləmək. Ovumuz uğurlu oldu

  Полностью »
 • OVA

  is. dan. Düzənlik, düzəngah, düzən yer; ovalıq. Bizimdir bu əngin, atlas ovalar; Qoynunda qartal bəsləyən qayalar

  Полностью »
 • OVAL

  is. [fr.] Qabarıq, yumurtaşəkilli

  Полностью »
 • OVALANMA

  “Ovalanmaq”dan f.is

  Полностью »
 • OVALANMAQ

  bax ovulmaq1

  Полностью »
 • OVALIQ

  is. coğr. Dəniz səviyyəsindən aşağıda yerləşən düzənlik; hər hansı düzən yer; düzənlik. Kür-Araz ovalığı

  Полностью »
 • OVCALAMA

  dan. “Ovcalamaq”dan f.is

  Полностью »
 • OVCALAMAQ

  dan. bax ovuşdurmaq. [Hidayət] gülə-gülə gözünü ovcaladı. B.Bayramov

  Полностью »
 • OVÇU

  is. 1. Ovla, ovçuluqla məşğul olan adam. Ovçu tüfəngi. Həvəskar ovçu. – Ovçu yanında göz qırpmaq olmaz

  Полностью »
 • OVÇULUQ

  is. 1. Ovçunun işi, peşəsi, məşğuliyyəti. [Şəmsi bəy:] Piri baba, bunlar mənim ovçuluğumu lağa qoyub güldü, fəqət öz qüsurlarını açmaq istəmirlər

  Полностью »
 • OVÇUOTU

  is. bot. Müxtəlif növləri olan sarı çiçəkli çəmən otu

  Полностью »
 • OVDAN

  is. [fars. ab-dan] Suyu yığıb saxlamaq üçün üstü tikili yeraltı hovuz, nohur. Yağış suyu bu ovdana axırdı

  Полностью »
 • OVDUQ

  is. [fars. abduq] Ayran. [Qız] kuzədən su töküb ovduq düzəltdi və Musa kişi ilə Firidunun qabağına qoydu

  Полностью »
 • OVXAQ

  sif. Tez ovulan, kövrək

  Полностью »
 • OVXALAMA

  “Ovxalamaq”dan f.is

  Полностью »
 • OVXALAMAQ

  bax ovuşdurmaq. Beli ovxalamaq. – O, gündən qamaşan gözlərini ovxalayıb ətrafına baxdı. M.Hüseyn. [Zəhra] bir qədər gözlərini ovxaladı və dərhal geyin

  Полностью »
 • OVXALANMA

  “Ovxalanmaq”dan f.is

  Полностью »
 • OVXALANMAQ

  1. bax ovuşdurulmaq. 2. Ovulub tökülmək. Neçə-neçə varağın kənarı; İllərin ağırlığına dözməyib, ovxalanıb toz olub

  Полностью »
 • OVXALATMA

  “Ovxalatmaq”dan f.is

  Полностью »
 • OVXALATMAQ

  bax ovuşdurmaq. Kürəyini ovxalatmaq

  Полностью »
 • OVXANTI

  is. Ovuntu, qırıntı; ovulmuş, ovulub tökülmüş şeylər

  Полностью »
 • OVQAT

  is. [ər. “vəqt” söz. cəmi] 1. klas. Vaxt, zaman. Bilmədin halını, bihudə keçirdin ovqat. Füzuli. Onunçün bir ovqat teleqrafları çap etməklə, gələcəkdə

  Полностью »
 • OVQATSIZ

  sif. Kefi, əhvalı, pozğun, çox pərt, dilxor

  Полностью »
 • OVQATTƏLXLİK

  is. Pozğunluq, kefsizlik, pərtlik, dilxorluq. [Kor Seyid] nə acı bir söz söyləyir, nə də ovqattəlxlik eləyir

  Полностью »
 • OVLAQ

  is. 1. Ov heyvanları və quşları çox olan yer, ov yeri. Ovlaqda quş vurmaq. – Yoxsa ən yaxşı ovlaqdan da nabələd ovçu əli ətəyindən uzun qayıdar

  Полностью »
 • OVLAMA

  “Ovlamaq”dan f.is

  Полностью »
 • OVLAMAQ

  f. 1. Ov vurmaq, şikar etmək. Dovşan ovlamaq. – [Dəlilər] səhərdən kövşəndə ceyran ovlayırlar. “Koroğlu”

  Полностью »
 • OVLANMA

  “Ovlanmaq”dan f.is

  Полностью »
 • OVLANMAQ

  məch. Ov vurulmaq, şikar edilmək. Çoxlu dovşan ovlandı. // Balıq tutulmaq. Hər gecə 40 sentner balıq ovlanmışdı

  Полностью »
 • OVMA₁

  1. “Ovmaq1”dan f.is. 2. sif. Ovulmuş, narınlaşdırılmış, narın edilmiş. Qarakişi … iri-iri doğrayıb cibinə yığdığı qəzetdən bir parça çıxarıb arasına o

  Полностью »
 • OVMA₂

  “Ovmaq2”dan f.is

  Полностью »
 • OVMA₃

  is. dan. Geniş yayılmış yoluxucu xəstəlik

  Полностью »
 • OVMACA

  is. məh. Qarın ağrısı; sancı

  Полностью »
 • OVMAFƏTİR

  is. Çox ovuşdurulmuş bərk xəmirdən bişirilən və kəsərkən, yeyərkən asan ovulan kövrək fətir. Ovmafətir bişirmək

  Полностью »
 • OVMAQ₂

  bax ovuşdurmaq. [Camadar] başladı mənim canımı ovmağa, sora da kisələməyə. C.Məmmədquluzadə. …Səriyyə gözlərini ovub ətrafa baxdı… M

  Полностью »
 • OVMAQ₁

  f. 1. Ovulmuş hala salmaq, narın etmək, narınlaşdırmaq. Maxorkanı ovmaq. – Xalıqverdi kişi köhnə məndulə kisədən tənbəki çıxarıb ovcunda ovdu

  Полностью »
 • OVSAF

  bax övsaf

  Полностью »