Толковый словарь азербайджанского языка

 • VÜCUD

  is. [ər.] 1. Olma, varlıq, mövcud olma, var olma. Bəs bunların vücudu nəyə lazımdır! M.F.Axundzadə. Kəndlilər onun [Xəlilin] vücudunu özləri üçün bir

  Полностью »
 • VÜCUDLU

  sif. Bədənli, gövdəli, cüssəli, əndamlı. Qız ucaboylu, sağlam vücudlu, sarısaçlı bir rus qızı idi. M

  Полностью »
 • VÜCUDNAMƏ

  is. [ər. vücud və fars. …namə] Folklorda: insanın doğulduğu gündən son gününə qədər keçirdiyi həyatın ayrıayrı mərhələlərini əks etdirən aşıq şeri for

  Полностью »
 • VÜKƏLA

  [ər. “vəkil” sözünün cəmi] köhn. Vəkillər

  Полностью »
 • VÜQAR

  is. [ər.] Öz heysiyyətini, mənliyini yüksək tutma, mühafizə etmə; təmkin, ağırlıq, ciddiyyət, başıucalıq

  Полностью »
 • VÜQARLA

  zərf Əzəmətlə, başını dik tutaraq, təmkinlə. Bir qaya başına qartal qonaraq; Dayanmış yenə də sakit vüqarla! S

  Полностью »
 • VÜQARLI

  sif. Öz heysiyyətini, mənliyini qoruyan; təmkinli, təşəxxüslü, ağır, başıuca, məğrur. Vüqarlı adam. – Baş-başa çatılmış bu qoca dağlar; Vüqarlı qəlbim

  Полностью »
 • VÜQARLILIQ

  is. Təmkinlilik, ağırlıq, ciddilik, öz mənlik və heysiyyətini uca tutma, qoruma; başıucalıq. Maral ayağa qalxanda Qara kişi onun vüqarlılıq verən dəri

  Полностью »
 • VÜQARSIZ

  sif. Vüqarı olmayan, vüqardan məhrum; heysiyyətsiz. Vüqarsız adam

  Полностью »
 • VÜQARSIZLIQ

  is. Vüqarı, heysiyyəti olmama; heysiyyətsizlik

  Полностью »
 • VÜQU

  [ər.] köhn. Vaqe olma, baş vermə. Hadisati-mütənəvviənin vüquundan sonra, Məhəmməd şah Səfəvi səltənəti öz oğlu Şah Abbasi-Əvvələ təslim etdi

  Полностью »
 • VÜQUAT

  [ər. “vüqu” sözünün cəmi] Vaqe olan hadisələr

  Полностью »
 • VÜQUF

  is. [ər.] 1. Xəbərdar olma, bilmə. 2. Durma, duruş

  Полностью »
 • VÜRUD

  is. [ər.] köhn. Varid olma, gəlmə, yetişmə, çatma, varma. İrana əvvəl vüruddan Xəlilin zəkavəti, çapıqlığı, ayıqlığı Ağahüseyni təəccübə gətirdi

  Полностью »
 • VÜSAL

  is. [ər.] şair. Görüşmə, qovuşma; sevgilisinə çatma. Ey Füzuli, kəsmə ol məhvəş vüsalından ümid. Füzuli

  Полностью »
 • VÜSƏT

  is. [ər.] Genişlik. Girdman məmləkətinin iki hökmdarı bəsləyəcək qədər vüsəti vardır. M.S.Ordubadi. // Məc

  Полностью »
 • VÜSƏTLİ

  sif. Geniş

  Полностью »
 • VÜSƏTLİLİK

  is. Genişlik. Qəhrəmanlıq [surətinə] xas olan vüsətlilik, Vətən və xalq səadəti yolunda aparılan şanlı mübarizələr kantata əsərlərində çox parlaq surə

  Полностью »
 • VÜSLƏT

  is. [ər.] şair. Qovuşma; aşiqin öz sevgilisinə qovuşması; vüsal. Əlbəttə, bular bu şami-firqət; Bir sübh səadət ilə vüslət

  Полностью »
 • VÜSUQ

  is. [ər.] klas. Ürəkdən inanma, möhkəm inam, etibar, xatircəmlik. Xanın onlara hər xüsusda vüsuqu var idi

  Полностью »
 • VÜSUL

  is. [ər.] Çatma, yetişmə, varma. Şiraz tənbəkisi göndərdim, vüsulundan məni xəbərdar eylə. M.F.Axundzadə

  Полностью »
 • VÜZƏRA

  is. [ər. “vəzir” söz. cəmi] köhn. Vəzirlər. Və belə güman edirlər ki, [idarə və] politika elminin səltənətə əsla lüzumu yoxdur və lüzumu olsa da, onla

  Полностью »
 • VÜZUH

  is. [ər.] klas. Aydınlıq, aşkarlıq; şərh və izaha ehtiyacı olmayacaq dərəcədə aydınlıq (bax vazehlik)

  Полностью »
 • VZVOD

  [rus.] hərb. Rota, eskadron və ya topçu bölməsi və bu cür bölməni təşkil edən əsgər dəstəsi. Vzvod komandiri

  Полностью »
 • Y

  Azərbaycan əlifbasının otuz birinci hərfi. bax ye

  Полностью »
 • YA₂

  nida [ər.] Xitab bildirir. Ya qismət! Ya mədəd! – Qədək aldım yaxalıq; Gəldi düşdü bahalıq; Can üzüb, yar sevmişəm; Sən kömək ol, ya xalıq! (Bayatı)

  Полностью »
 • YA

  bağl. Bölgü və ehtimal mənalarını bildirir (ya da, ya da ki, ya ki variantları da vardır). Ya təmə kəs həyat zövqündən; Ya ləbiləli-dilsitandan keç

  Полностью »
 • YABA

  is. Ot, saman və başqa bu kimi şeyləri toplayıb atmaq, qaldırmaq, habelə başqa işlər üçün uzun saplı, iki və yaxud daha da artıq dişi olan kənd təsərr

  Полностью »
 • YABACIQ

  is. Balaca yaba

  Полностью »
 • YABALAMA

  “Yabalamaq”dan f.is

  Полностью »
 • YABALAMAQ

  f. 1. Yaba ilə otu, samanı və s.-ni götürüb bir yerə yığmaq, toplamaq, yaxud atmaq. 2. Yaba ilə vurmaq

  Полностью »
 • YABALANMA

  “Yabalanmaq”dan f.is

  Полностью »
 • YABALANMAQ

  məch. Yaba ilə qaldırılmaq, toplanmaq, atılmaq

  Полностью »
 • YABALAŞMA

  “Yabalaşmaq”dan f.is

  Полностью »
 • YABALAŞMAQ

  qarş. Yaba ilə bir-birini vurmaq; dalaşmaq. Şərti şumda kəs, xırmanda yabalaşma. (Ata. sözü)

  Полностью »
 • YABALATMA

  “Yabalatmaq”dan f.is

  Полностью »
 • YABALATMAQ

  icb. Yaba ilə yığdırmaq, atdırmaq, qaldırmaq

  Полностью »
 • YABALI

  sif. Yabası olan, əlində yaba tutmuş. Belli, dəhrəli, yabalı, külünglü, kürəkli adamlar bir-birinə qarışmışdılar

  Полностью »
 • YABALIQ

  is. Yabanın götürə bildiyi miqdar (adətən rəqəmlərlə). İki yabalıq ot

  Полностью »
 • YABAN

  is. [fars.] Çöl, biyaban, insan yaşamayan yer. …Yabana hürən köpəklərin xırxırı, hürüşü kəsmə-kəsmə eşidilirdi

  Полностью »
 • YABANÇI

  sif. Özgə, yad. Yabançı adam. Yabançı ölkələr. – Ərində yabançı qadın iyini duyduğu zaman Maya çılğıncasına vuruşmaq, çarpışmaq istədi

  Полностью »
 • YABANÇILIQ

  is. Yadlıq, özgəlik; yabançı adamın halı

  Полностью »
 • YABANI

  sif. 1. Çöldə özbaşına bitən; vəhşi. Yabanı bitki. Yabanı çiçək. – Sən sevgili vətənciyimin gül fidanısan; Sən bir gözəlcə qönçəsən, amma yabanısan

  Полностью »
 • YABANILAŞMA

  “Yabanılaşmaq”dan f.is

  Полностью »
 • YABANILAŞMAQ

  f. Vəhşiləşmək, yabanı hala düşmək; cırlaşmaq. [Çinar] Azərbaycanda yabanılaşmış şəkildə Zəngilan rayonunda, Bəsitçay ətrafında yayılmışdır və bəzək m

  Полностью »
 • YABI

  is. 1. Arıq, əldən düşmüş, yaraşıqsız at. Dərviş yabısı hər evin yolunu tanıyar. (Ata. sözü). Qurbanəli bəy atını və Kərbəlayı Qasım yabısını minib dü

  Полностью »
 • YABILAŞMA

  “Yabılaşmaq”dan f.is

  Полностью »
 • YABILAŞMAQ

  f. dan. vulq. Arıqlayıb qocalmaq, əldən düşmək

  Полностью »
 • YABILIQ

  is. Yabı halına düşmüş atın halı

  Полностью »
 • YAD

  bax yaddaş. □ Yad edilmək – yada salınmaq, anılmaq, xatırlanmaq. Yad etmək (eləmək) – yadına salmaq, xatirə gətirmək, anmaq

  Полностью »