Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

 • SÖHBƏT

  danışıq, müsahibə, fikir mübadiləsi

  Полностью »
 • SÖHRAB

  qızartı, parıltı; yaqut; qırmızı, tünd qırmızı

  Полностью »
 • SÖNMƏZ

  həmişə yanan, heç vaxt sönməyən

  Полностью »
 • SÖVDƏGƏR

  tacir

  Полностью »
 • SÖYDÜMALI

  Alını sevdim, Əlini sevdim

  Полностью »
 • SPARTAK

  e.ə. I əsrdə Roma qulları üsyanının rəhbərinin adı; tapdalamaq; zadəgan; əsilzadə

  Полностью »
 • SUAD

  yüksəliş; t. Su kimi təmiz və uzunömürlü oğlan

  Полностью »
 • SUBHAN

  tərif, alqış; eşq olsun! Əhsən!

  Полностью »
 • SUBHANEVERDİ

  mədh olunanın (Allahın) verdiyi, bəxş etdiyi

  Полностью »
 • SUBHANƏ

  tərif, alqış; eşq olsun! Əhsən!

  Полностью »
 • SUCAƏT

  igidlik, cəsarət; qoçaqlıq, mərdlik

  Полностью »
 • SUCAYƏT

  igidlik, cəsarət; qoçaqlıq, mərdlik

  Полностью »
 • SUCƏDDİN

  dinin igidlik, sücaət göstərəni

  Полностью »
 • SUDAYAR

  faydalı, xeyirli dost

  Полностью »
 • SUDEYF

  kiçik sədəf

  Полностью »
 • SUDYAR

  faydalı, xeyirli dost

  Полностью »
 • SUFYAN

  əsmə, titrəmə

  Полностью »
 • SULAY

  gözəl ayələr; gözəl Ay; gözəl övladlar

  Полностью »
 • SULAYƏ

  gözəl ayələr; gözəl Ay; gözəl övladlar

  Полностью »
 • SULDUZ

  ulduz; cığataylarda tayfa adı; Cənubi Azərbaycanda şəhər adı

  Полностью »
 • SULDUZA

  ulduz; cığataylarda tayfa adı; Cənubi Azərbaycanda şəhər adı

  Полностью »
 • SULİDDİN

  əsli “usuluddin” olub, dinin qaydaları, dinin üsulları mənasındadır

  Полностью »
 • SULTAN

  hökmdar, hakim, şah, dövlət başçısı

  Полностью »
 • SULTANAĞA

  bax: Soltan və Ağa

  Полностью »
 • SULTANALI

  bax: Soltan və Əli

  Полностью »
 • SULTANBƏY

  bax: Soltan və Bəy

  Полностью »
 • SULTANƏ

  hökmdar, hakim, şah, dövlət başçısı

  Полностью »
 • SULTANƏLİ

  bax: Soltan və Əli

  Полностью »
 • SULTANXAN

  bax: Soltan və Xan

  Полностью »
 • SULTANPAŞA

  bax: Soltan və Paşa

  Полностью »
 • SULTANŞAH

  bax: Soltan və Şah

  Полностью »
 • SUMBAT

  ox atan, qıy vuran; boy-buxun, qədd-qamət, görünüş

  Полностью »
 • SUMƏR

  türk xalqlarının ulu babası hesab edilən və miladdan əvvəl 4cü minillikdən Mesopotamiyanın güneyində məskunlaşmış şumerlərin (sumerlər) adındandır

  Полностью »
 • SUNAR

  təqdim olunan, verilən övlad

  Полностью »
 • SUNARA

  təqdim olunan, verilən övlad

  Полностью »
 • SUNARƏ

  təqdim olunan, verilən övlad

  Полностью »
 • SUNAY

  verilən, təqdim olunan, ikram edilən; ithaf olunan

  Полностью »
 • SUNAYƏ

  verilən, təqdim olunan, ikram edilən; ithaf olunan

  Полностью »
 • SURAC

  "çıraq" sözünün ərəb və farslaşmış forması; çilçıraq, lampa; məşəl

  Полностью »
 • SURACƏDDİN

  dinin çırağı, dinin məşəli

  Полностью »
 • SURAXAN

  güclü, qüdrətli xan, hökmdar

  Полностью »
 • SURALP

  igidin toy-büsatı, qəhrəmanın şənliyi

  Полностью »
 • SURAYDIN

  şadlıq, aydın, gözaydınlığı

  Полностью »
 • SURƏDDİN

  dinin “Quran” (114 fəslindən hər biri) surəsi

  Полностью »
 • SURƏT

  zahiri görünüş; üz, sifət; təmizlik; gözəllik

  Полностью »
 • SURXAY

  Ay işığı; düyünləri açan; şan-şöhrətli igid

  Полностью »
 • SURUŞ

  Cəbrayılın adlarından biri

  Полностью »
 • SUVAR

  Sabir (Sapir, Savir, Savar) etnonimindəndir

  Полностью »
 • SÜBHAN

  tərif, alqış; eşq olsun! Əhsən!

  Полностью »
 • SÜBHANƏ

  tərif, alqış; eşq olsun! Əhsən!

  Полностью »