Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • FÖVQ

  i. top, summit; ~ündə about, up, on, upon

  Tam oxu »
 • FÖVQƏLADƏ

  s. extraordinary; unusual; uncommon; extreme; ~ surətdə extraordinarily; extremely; ~ vəziyyət extraordinary situation; (ölkədə) state of emergency; ~

  Tam oxu »
 • FÖVQƏLADƏLİK

  i. unusualness; singularity, rarity; extraordinary character

  Tam oxu »
 • FÖVQƏLBƏŞƏR

  I. i. superman*, a man of great ability II. s. superhuman, superman

  Tam oxu »
 • FÖVQƏLTƏBİİ

  s. supernatural, preternatural; ~ varlıq supernatural being; ~ qüvvələr preternatural forces

  Tam oxu »
 • FÖVQƏLTƏBİİLİK

  i. supernatural character / feature

  Tam oxu »
 • FÖVRƏN

  s. instantly, immediately

  Tam oxu »
 • FÖVRİ

  s. instant, instantaneous, immediate

  Tam oxu »
 • FÖVT

  i. missing; ~ etmək to miss (d.); fürsəti ~ etmək to miss an opportunity; ~ olmaq to die, to pass away

  Tam oxu »
 • FRAK

  i. dress-coat, tail-coat, swallow-tail(s), evening dress

  Tam oxu »
 • FRAKİYALI

  i. Thracian

  Tam oxu »
 • FRAKLI

  s. wearing a dress-coat / a tail-coat; in a dress-coat / a tail-coat

  Tam oxu »
 • FRAKSİYA

  I. i. 1. siya. fraction; group, faction; partiya ~ları party factions; ~lar arası(nda) mübarizə struggle between factions; factional conflict; 2

  Tam oxu »
 • FRAKSİYAÇI

  i. siya. factionary, factionist, factioneer

  Tam oxu »
 • FRAKSİYAÇILIQ

  i. siya. factionalism, fractionalism

  Tam oxu »
 • FRAQMENT

  i. fragment

  Tam oxu »
 • FRAQMENTAR

  s. fragmentary

  Tam oxu »
 • FRAQMENTARLIQ

  i. fragmentariness; fragmentary character (of)

  Tam oxu »
 • FRANK

  i. (pul) franc

  Tam oxu »
 • FRANKLAR

  i. tar. Franks

  Tam oxu »
 • FRANSIZ

  I. i. Frenchman*, (qadın) Frenchwoman* II. s. French; ~ dili French, the French language; ~-ingiliscə lüğət French-English dictionary

  Tam oxu »
 • FRANSIZCA

  I. s. French, in French, in the French language; ~ yazmaq to write* in French II. z. French, in French; ~ danışmaq to speak* French

  Tam oxu »
 • FRANSIZLAŞDIRILMAQ

  f. to be* Frenchified

  Tam oxu »
 • FRANSIZLAŞDIRMAQ

  f. to Frenchify (d.)

  Tam oxu »
 • FRANSIZLAŞMAQ

  f. to Frenchify, to become* / to be* Frenchified

  Tam oxu »
 • FRANSIZLAŞMIŞ

  s. Frenchified

  Tam oxu »
 • FRAZA

  i. phrase; adi ~ ordinary phrase

  Tam oxu »
 • FRAZEOLOGİYA

  i. phraseology

  Tam oxu »
 • FRAZEOLOJİ

  s. phraseological; ~ lüğət phraseological dictionary; ~ birləşmə phraselogical unit

  Tam oxu »
 • FREQAT

  i. 1. dən. frigate; 2. zool. frigatebird

  Tam oxu »
 • FRESKA

  i. rəs. fresco

  Tam oxu »
 • FREZER

  i. tex. cutter, milling; ~ dəzgahı milling-machine

  Tam oxu »
 • FREZERÇİ

  i. milling-machine operator

  Tam oxu »
 • FREZERLƏMƏK

  f. tex. to mill (d.), to cut* (d.)

  Tam oxu »
 • FRONTAL

  s. frontal; ~ hücum frontal / direct attack; ~ sorğu frontal interrogation / interrogatory / questioning

  Tam oxu »
 • FRUKTOZA

  i. kim. fructose

  Tam oxu »
 • FUQA

  i. mus. fugue

  Tam oxu »
 • FUQAS

  i. fougasse; high-explosive; ~ bombası high-explosive / demolition bomb

  Tam oxu »
 • FUNDAMENTAL

  s. fundamental; substantial; solid; basic; ~ bina a solid building; ~ tədqiqat fundamental investigation / research; ~ əsər basic work; ~ surətdə / şə

  Tam oxu »
 • FUNİKULYOR

  i. funicular (railway)

  Tam oxu »
 • FUNKSİONAL

  s. 1. riyaz. functional; ~ hesablama functional calculus; ~ asılılıq functional dependence; 2. tib. dynamic disease; ~ ürək xəstəliyi functional heart

  Tam oxu »
 • FUNKSİONALLIQ

  i. functionality, functional dependence

  Tam oxu »
 • FUNKSİYA

  i. function; törəmə ~ riyaz. derived function; tərs(imə) ~ riyaz. inverse function; ~ ifa etmək to function, to fulfil a function (of); ~ daşımaq to f

  Tam oxu »
 • FUNT

  I. i. (çəki ölçüsü) pound II. i. (pul vahidi): ~ (sterlinq) pound (sterling)

  Tam oxu »
 • FUT

  i. (uzunluq ölçüsü) foot

  Tam oxu »
 • FUTBOL

  i. football; amer. soccer; ~ oynamaq to play football

  Tam oxu »
 • FUTBOLÇU

  i. football-player; footballer

  Tam oxu »
 • FUTBOLÇULUQ

  i. the profession of a footballplayer

  Tam oxu »
 • FUTLYAR

  i. case; alət ~ı instrument case

  Tam oxu »
 • FUTURİST

  i. futurist

  Tam oxu »