Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • GÖBƏK

  i. 1. navel, tib. omphalos; anat. umbilicus; göbəyə qədər / kimi till navel, up to the waist; waist-deep; göbəyə qədər qar içində olmaq to be* waist-d

  Tam oxu »
 • GÖBƏKBAĞI

  i. anat. navel-string; ~nı kəsmək to cut* the navel-string

  Tam oxu »
 • GÖBƏKLİ

  s. paunchy, stout, fat, (i.s.) having a paunch; ~ adam stout / fat / paunchy man* / (qadın) woman*

  Tam oxu »
 • GÖBƏLƏK

  I. i. 1. yeməli) mushroom; (zəhərli) toadstool; ~ yığmaq to mushroom; ~ yığmağa getmək to go* mushroom-picking; 2

  Tam oxu »
 • GÖBƏLƏKLİK

  i. a good spot for picking mushrooms, a place teeming with mushrooms

  Tam oxu »
 • GÖBƏLƏKŞƏKİLLİ

  s. bax göbələkvarı

  Tam oxu »
 • GÖBƏLƏKVARI

  s. mushroom like, mushroomshaped

  Tam oxu »
 • GÖBƏLƏKVARILIQ

  i. the state of being mushroom-shaped / mushroom like

  Tam oxu »
 • GÖDƏK

  I. s. bax qısa I II. z. bax qısa II

  Tam oxu »
 • GÖDƏKBOY

  s. bax qısaboylu

  Tam oxu »
 • GÖDƏKBOYLU

  s. bax qısaboylu

  Tam oxu »
 • GÖDƏKCƏ

  i. waistcoat

  Tam oxu »
 • GÖDƏKCƏLİ

  s.: ~ qadın a woman in a waistcoat

  Tam oxu »
 • GÖDƏKQOL

  s. bax qısaqol

  Tam oxu »
 • GÖDƏKQOLLU

  s. bax qısaqollu

  Tam oxu »
 • GÖDƏKLİK

  i. bax qısalıq

  Tam oxu »
 • GÖDƏKYUN

  s. bax qısayun

  Tam oxu »
 • GÖDƏKYUNLU

  s. bax qısayunlu

  Tam oxu »
 • GÖDƏLMƏK

  f. bax qısalmaq

  Tam oxu »
 • GÖDƏLTDİRMƏK

  f. bax qısaltdırmaq

  Tam oxu »
 • GÖDƏLTMƏK

  f. bax qısaltmaq

  Tam oxu »
 • GÖDƏN

  i. anat. belly, stomach; yekə ~ olmaq to eat much, to be* gourmand / a glutton

  Tam oxu »
 • GÖDƏNQULU

  I. i. bax qarınqulu I II. s. bax qarınqulu II

  Tam oxu »
 • GÖDƏRƏK

  s. undersized, shortish

  Tam oxu »
 • GÖL

  I. i. lake; duzlu / şor ~ salt lake; süni ~ artificial lake; təbii ~ natural lake II. s. lake; ~ suyu lake water; ~ sahili bank (of the lake)

  Tam oxu »
 • GÖLLƏNDİRMƏK

  f. to dam up (d.); suyu ~ to dam (up) the water

  Tam oxu »
 • GÖLLƏNMƏK

  f. to form a lake / a pool; Su gölləndi The water formed a pool / a lake

  Tam oxu »
 • GÖLLƏŞMƏK

  f. 1. to pond back, to pond up; 2. to form a lake

  Tam oxu »
 • GÖLLÜK

  I. i. lake-country, lake-land II. s. lake, laky; ~ ölkə lake-country, lake-land, lake district

  Tam oxu »
 • GÖLMƏ

  i. bax gölməçə

  Tam oxu »
 • GÖLMƏÇƏ

  i. lakelet, pond

  Tam oxu »
 • GÖLMƏÇƏLƏNMƏK

  f. to form a lake, to become* a lake

  Tam oxu »
 • GÖMDÜRMƏK

  f. bax basdırmaq (1-ci mənada)

  Tam oxu »
 • GÖMGÖY

  s. dark-blue, deep-blue

  Tam oxu »
 • GÖMMƏK

  f. bax basdırmaq (1-ci mənada)

  Tam oxu »
 • GÖMRÜK

  I. i. duty; customs pl.; ~ qoymaq / almaq to impose tax (on), to tax (d.); idxal gömrüyü import duty; ixrac gömrüyü export duty II

  Tam oxu »
 • GÖMRÜKÇÜ

  i. customs official, custom-house officer

  Tam oxu »
 • GÖMRÜKXANA

  i. custom-house

  Tam oxu »
 • GÖMÜLMƏK

  f. bax basdırılmaq (2-ci mənada)

  Tam oxu »
 • GÖN

  i. (insan və heyvanda) skin; (iribuynuzlu heyvanda) hide; buzov ~ü calfskin; ◊ ~ü suya vermək to spoil everything; ~ünü soymaq; 1) to skin (d

  Tam oxu »
 • GÖNDƏRİLMƏK

  f. to be* sent; (məktub) to be* posted

  Tam oxu »
 • GÖNDƏRİŞ

  i. notice, notification; (hüq.) summons; (əsgərliyə getmək üçün) call-up papers pl

  Tam oxu »
 • GÖNDƏRMƏK

  f. to send* (d. to), to dispatch (d. to); bir kəsi həkim dalınca ~ to send smb. for the doctor; bir kəsi ezamiyyətə ~ to send* smb

  Tam oxu »
 • GÖNDƏRTDİRMƏK

  f. bax göndərtmək

  Tam oxu »
 • GÖNDƏRTMƏK

  f. to ask / to cause smb. to send (d.) / to dispatch (d.)

  Tam oxu »
 • GÖNÜQALIN

  s. 1. zool. pachydermatous; ~ heyvan pachyderm; 2. məc. thick-skinned; (laqeyd) unfeeling, case-hardened

  Tam oxu »
 • GÖNÜQALINLIQ

  i. 1. məc. unfeelingness; casehardenedness; 2. The state or quality of being pachydermatous

  Tam oxu »
 • GÖRDÜRMƏK

  f. 1. to cause smb. to see; 2. to cause smb. to do (d.), to force smb. to carry out some work

  Tam oxu »
 • GÖRƏ

  bağ. 1. according to, in accordance with; məsləhətə ~ according to the advice; vəziyyətə ~ in accordance with one’s position; dəbə ~ according to fash

  Tam oxu »
 • GÖRKƏM

  i. air, appearance, look, aspect; Otağın səliqəli görkəmi var The room looks tidy; Onun görkəmi xoşagələn deyildi He / She had a disagreeable appearan

  Tam oxu »