Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • GİC

  I. i. crank, fool, eccentric (person); queer fish, idiot II. s. fool, foolish, stupid, silly; idiotic; ~ olmaq bax gicləşmək III

  Tam oxu »
 • GİC-GİC

  z. foolishly, idiotically, stupidly; ~ danışmaq to speak* idiotically / foolishly / stupidly

  Tam oxu »
 • GİCBAŞ

  i. bax gicbəsər

  Tam oxu »
 • GİCBƏSƏR

  I. i. fool, idiot, blockhead, idlehead II. s. silly, doltish, stupid, unwise; ~ adam a stupid man*

  Tam oxu »
 • GİCBƏSƏRLİK

  i. foolishness, foolery, stupidity

  Tam oxu »
 • GİCƏLLƏNDİRİCİ

  s. giddy, dizzy; (müsbət mənada) stunning; ~ hündürlük giddy / dizzy height; ~ müvəffəqiyyət dizzy / giddy success

  Tam oxu »
 • GİCƏLLƏNDİRMƏK

  f. to dizzy, to make* dizzy, to cause dizziness / giddiness (d.), to stupefy (d.)

  Tam oxu »
 • GİCƏLLƏNMƏK

  f. to be* dizzy, to go* round; I’m dizzy Mənim başım gicəllənir My head is going round

  Tam oxu »
 • GİCƏLLƏTMƏK

  f. bax gicəlləndirmək

  Tam oxu »
 • GİCƏLMƏK

  f. to feel* giddy, to be* giddy; to be* dizzy; Mənim başım gicəlir I feel giddy, My head is swimming

  Tam oxu »
 • GİCƏLTMƏK

  f. bax gicəlləndirmək

  Tam oxu »
 • GİCGAH

  i. temple

  Tam oxu »
 • GİCİKMƏK

  f. to play fool, to fool (about)

  Tam oxu »
 • GİCİŞDİRMƏK

  f. to cause to itch (d.)

  Tam oxu »
 • GİCİŞMƏK

  f. to itch; ◊ bir işi görmək üçün əlləri ~ to itch one’s hand (+to inf.), to be* itching to do smth

  Tam oxu »
 • GİCİTKƏN

  i. bot. nettle

  Tam oxu »
 • GİCİTKƏNANASI

  i. bot. dead-nettle

  Tam oxu »
 • GİCİTKƏNLİ

  s. (i.s.) with nettle, (i.s.) having nettle

  Tam oxu »
 • GİCİTKƏNLİK

  i. bed of nettles, area overgrown with nettles

  Tam oxu »
 • GİCLƏŞMƏK

  f. 1. to become* idiotic / stupid, to go* crazy; 2. to act idiotically / foolishly; to speak* idiotically / foolishly

  Tam oxu »
 • GİCLİK

  i. idiocy, imbecility; ~ etmək to act idiotically / stupidly / foolishly

  Tam oxu »
 • GİCTƏHƏR

  I. s. silly, doltish, imbecile, not very bright; ~ oğlan dull / silly boy; ~ görkəm silly / inane look; ~ oğlan imbecile fellow II

  Tam oxu »
 • GİCTƏHƏRLİK

  i. dullness, doltishness, inanity

  Tam oxu »
 • GİGİYENA

  i. hygiene; əmək ~sı occupational hygiene

  Tam oxu »
 • GİGİYENİK

  s. hygienic

  Tam oxu »
 • GİL

  I. i. clay II. s. clayey; earthen; ~ torpaq clayey soil; ~ qab earthenware crockery; ~ məmulatı earthenware, pottery

  Tam oxu »
 • GİLAS

  I. i. (sweet) cherries pl.; (ayrıca meyvə) (sweet) cherry II. s. cherry; ~ ağacı cherry tree; ~ mürəbbəsi cherry preserve / jam

  Tam oxu »
 • GİLASLIQ

  i. cherry-orchard, cherry grove

  Tam oxu »
 • GİLAVAR

  i. south-west wind (from the Caspian sea)

  Tam oxu »
 • GİLDİR-GİLDİR

  z. bax gilə-gilə

  Tam oxu »
 • GİLEY

  i. grumble; complaint; ~ etmək to grumble, to make* a complaint (to, about), to lodge a complaint (with, about)

  Tam oxu »
 • GİLEY-GÜZAR

  i. bax giley; ~ etmək bax gileylənmək

  Tam oxu »
 • GİLEY-GÜZARÇI

  i. grumbler, complainer

  Tam oxu »
 • GİLEYLƏNMƏK

  f. to grumble, to complain, to make* a complaint (to, about)

  Tam oxu »
 • GİLEYLİ

  s. displeased, dissatisfied; ~ olmaq to be* dissatisfied, to be* displeased

  Tam oxu »
 • GİLƏ

  i. 1. drop; bir ~ də not a drop, not a bit; bir ~ səbri olmaq to have* a little patience; 2. separate seeds of pomegranate, grape, etc

  Tam oxu »
 • GİLƏ-GİLƏ

  z. drop by drop

  Tam oxu »
 • GİLƏLƏMƏK

  f. to separate fruit from its rind / peel

  Tam oxu »
 • GİLƏLƏNMƏK

  f. to be* separated from its (üzüm) cluster / (nar) peel

  Tam oxu »
 • GİLƏLƏTDİRMƏK

  f. bax gilələtmək

  Tam oxu »
 • GİLƏLƏTMƏK

  f. to ask / to cause smb to separate fruit from its rind / (üzüm) cluster

  Tam oxu »
 • GİLƏMEYVƏ

  i. berry; ~ yığmaq to gather berries

  Tam oxu »
 • GİLƏNAR

  I. i. bax albalı I II. i. bax albalı II

  Tam oxu »
 • GİLƏNARLIQ

  i. cherry-tree grove, cherry-tree orchard

  Tam oxu »
 • GİLİZ

  i. (patronda) cartridge-case; (papirosda) cigarette-wrapper

  Tam oxu »
 • GİLLƏDƏ-GİLLƏDƏ

  z. rolling

  Tam oxu »
 • GİLLƏDİLMƏK

  f. to be* rolled

  Tam oxu »
 • GİLLƏNMƏK

  I. f. to roll; Çəllək gilləndi The barrel rolled II. f. bax gilləşmək

  Tam oxu »
 • GİLLƏŞMƏK

  f. to become* / to get* clay, to turn into clay

  Tam oxu »
 • GİLLƏTDİRMƏK

  I. f. bax gillətmək f. I II. f. bax gillətmək f

  Tam oxu »