Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • GONBUL

  I. i. stout / fat / corpulent man*; (gənc oğlan) fat boy / fellow II. s. stout, fat, corpulent

  Tam oxu »
 • GONBULLUQ

  i. stoutness, fatness, corpulence, corpulency

  Tam oxu »
 • GOP

  i. boast, bragging; (boş danışıq) twaddle; (uydurma) tittle-tattle; ~a basmaq (özü barədə) to boast (of, about), to brag (of, about); Ona inanmayın, g

  Tam oxu »
 • GOPCUL

  s. bax gopçu II

  Tam oxu »
 • GOPÇU

  I. i. boaster, bragger; liar, show-off II. s. boastful, vainglorious; ~ adam a boastful / vainglorious man* / person

  Tam oxu »
 • GOPÇULUQ

  i. boasting, bragging, vainglory

  Tam oxu »
 • GOPLAMAQ

  f. 1. (yalan danışmaq) to lie, to tell* lies, to talk at random, to talk through one’s hat idiom.; 2

  Tam oxu »
 • GOR

  i. bax qəbir I

  Tam oxu »
 • GORBAGOR

  i. (söyüş) cursed, damned; ~ olmaq to die, to pass away / on / over; ~ etmək to kill (d.), to perish (d

  Tam oxu »
 • GOREŞƏN

  i. zool. 1. hyena; 2. d.d. an ill person / man*

  Tam oxu »
 • GÖBƏK

  i. 1. navel, tib. omphalos; anat. umbilicus; göbəyə qədər / kimi till navel, up to the waist; waist-deep; göbəyə qədər qar içində olmaq to be* waist-d

  Tam oxu »
 • GÖBƏKBAĞI

  i. anat. navel-string; ~nı kəsmək to cut* the navel-string

  Tam oxu »
 • GÖBƏKLİ

  s. paunchy, stout, fat, (i.s.) having a paunch; ~ adam stout / fat / paunchy man* / (qadın) woman*

  Tam oxu »
 • GÖBƏLƏK

  I. i. 1. yeməli) mushroom; (zəhərli) toadstool; ~ yığmaq to mushroom; ~ yığmağa getmək to go* mushroom-picking; 2

  Tam oxu »
 • GÖBƏLƏKLİK

  i. a good spot for picking mushrooms, a place teeming with mushrooms

  Tam oxu »
 • GÖBƏLƏKŞƏKİLLİ

  s. bax göbələkvarı

  Tam oxu »
 • GÖBƏLƏKVARI

  s. mushroom like, mushroomshaped

  Tam oxu »
 • GÖBƏLƏKVARILIQ

  i. the state of being mushroom-shaped / mushroom like

  Tam oxu »
 • GÖDƏK

  I. s. bax qısa I II. z. bax qısa II

  Tam oxu »
 • GÖDƏKBOY

  s. bax qısaboylu

  Tam oxu »
 • GÖDƏKBOYLU

  s. bax qısaboylu

  Tam oxu »
 • GÖDƏKCƏ

  i. waistcoat

  Tam oxu »
 • GÖDƏKCƏLİ

  s.: ~ qadın a woman in a waistcoat

  Tam oxu »
 • GÖDƏKQOL

  s. bax qısaqol

  Tam oxu »
 • GÖDƏKQOLLU

  s. bax qısaqollu

  Tam oxu »
 • GÖDƏKLİK

  i. bax qısalıq

  Tam oxu »
 • GÖDƏKYUN

  s. bax qısayun

  Tam oxu »
 • GÖDƏKYUNLU

  s. bax qısayunlu

  Tam oxu »
 • GÖDƏLMƏK

  f. bax qısalmaq

  Tam oxu »
 • GÖDƏLTDİRMƏK

  f. bax qısaltdırmaq

  Tam oxu »
 • GÖDƏLTMƏK

  f. bax qısaltmaq

  Tam oxu »
 • GÖDƏN

  i. anat. belly, stomach; yekə ~ olmaq to eat much, to be* gourmand / a glutton

  Tam oxu »
 • GÖDƏNQULU

  I. i. bax qarınqulu I II. s. bax qarınqulu II

  Tam oxu »
 • GÖDƏRƏK

  s. undersized, shortish

  Tam oxu »
 • GÖL

  I. i. lake; duzlu / şor ~ salt lake; süni ~ artificial lake; təbii ~ natural lake II. s. lake; ~ suyu lake water; ~ sahili bank (of the lake)

  Tam oxu »
 • GÖLLƏNDİRMƏK

  f. to dam up (d.); suyu ~ to dam (up) the water

  Tam oxu »
 • GÖLLƏNMƏK

  f. to form a lake / a pool; Su gölləndi The water formed a pool / a lake

  Tam oxu »
 • GÖLLƏŞMƏK

  f. 1. to pond back, to pond up; 2. to form a lake

  Tam oxu »
 • GÖLLÜK

  I. i. lake-country, lake-land II. s. lake, laky; ~ ölkə lake-country, lake-land, lake district

  Tam oxu »
 • GÖLMƏ

  i. bax gölməçə

  Tam oxu »
 • GÖLMƏÇƏ

  i. lakelet, pond

  Tam oxu »
 • GÖLMƏÇƏLƏNMƏK

  f. to form a lake, to become* a lake

  Tam oxu »
 • GÖMDÜRMƏK

  f. bax basdırmaq (1-ci mənada)

  Tam oxu »
 • GÖMGÖY

  s. dark-blue, deep-blue

  Tam oxu »
 • GÖMMƏK

  f. bax basdırmaq (1-ci mənada)

  Tam oxu »
 • GÖMRÜK

  I. i. duty; customs pl.; ~ qoymaq / almaq to impose tax (on), to tax (d.); idxal gömrüyü import duty; ixrac gömrüyü export duty II

  Tam oxu »
 • GÖMRÜKÇÜ

  i. customs official, custom-house officer

  Tam oxu »
 • GÖMRÜKXANA

  i. custom-house

  Tam oxu »
 • GÖMÜLMƏK

  f. bax basdırılmaq (2-ci mənada)

  Tam oxu »
 • GÖN

  i. (insan və heyvanda) skin; (iribuynuzlu heyvanda) hide; buzov ~ü calfskin; ◊ ~ü suya vermək to spoil everything; ~ünü soymaq; 1) to skin (d

  Tam oxu »