Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti

 • кӀус. 1. “бес” манада; 2. кил. ba.

  Tam oxu »
 • BƏBƏ

  сущ. 1. таза аял, бицӀек; 2. нини, кукла.

  Tam oxu »
 • BƏBƏK

  сущ. 1. вилин нини, нини; 2. кил. bəbə 1); 3. вилин нини (садав кӀанивилелди рахадамаз); ** bəbək kimi, bəbək tək, yaxud göz bəbəyi kimi (qorumaq, sax

  Tam oxu »
 • BƏB(İ)R

  [fars.] сущ. зоол. лекьен; // лекьендин (мес. хам); * bəbri-bəyan пер. лекьен хьтин, гзаф викӀегь, игит касдин гьакъинда

  Tam oxu »
 • BƏBİRLƏNMƏK

  гл. лекьен хьиз къудгъунун, рикӀ атун; вегьиз (гьужум ийиз) кӀвачин хьун.

  Tam oxu »
 • BƏD

  [fars.] прил. 1. бед, пис, яман, чӀуру; bəd xasiyyət бед къилих; bəd iş бед кар; // bəd gəlmək, bəd gətirmək бед атун, няс атун, няс гъун, кьил такьун

  Tam oxu »
 • BƏDBƏXT

  [fars. bəd və ər. bəxt] прил. бедбахт; бахтсуз; // сущ. бедбахт (кас); bədbəxt olmaq бедбахт хьун; bədbəxt etmək бедбахт авун, бедбахт хьуниз себеб хь

  Tam oxu »
 • BƏDBƏXTÇİLİK

  рах. кил. bədbəxtlik.

  Tam oxu »
 • BƏDBƏXTLİK

  сущ. бедбахтвал, бахтсузвал.

  Tam oxu »
 • BƏDBİN

  [fars.] прил. бедбин, пессимист.

  Tam oxu »
 • BƏDBİNLƏŞDİRMƏK

  гл. бедбин авун, бедбинарун, бедбин хьуниз себеб хьун.

  Tam oxu »
 • BƏDBİNLƏŞMƏK

  гл. бедбин хьун, дуьньядикай (яшайишдикай) хъелун.

  Tam oxu »
 • BƏDBİNLİK

  сущ. бедбинвал, пессимизм; умудсузвал.

  Tam oxu »
 • BƏDDUA

  [fars. bəd və ər. dua] прил. беддуьа, къаргъиш, лянет; чӀуру дуьа (рах.).

  Tam oxu »
 • BƏDƏBƏD:

  bədəbəd eləmək рах. гайи гафуникай катун, гафунилай элкъуьн.

  Tam oxu »
 • BƏDƏBƏDDƏ

  нареч. рах. чара атӀайла, везият (кар) кӀеве гьатай (акӀай) вахтунда.

  Tam oxu »
 • BƏDƏL

  [ər.] сущ. куьгьн. бедел, эвез; 2. тай, барабар; чешне; 3. хва.

  Tam oxu »
 • BƏDƏMƏL

  [fars. bəd və ər. əməl] прил. 1. бедамал, амал чӀуру, пис крарал машгъул тир; бедрягь, ахлакьсуз; 2. жадал, надинж, шулугъчи (мес

  Tam oxu »
 • BƏDƏN

  [ər.] сущ. беден, жендек, тан; ağ bədən лацу беден; ** bədən tərbiyəsi беден тербия, физкультура.

  Tam oxu »
 • BƏDƏNCƏ

  сущ. нугъ. куьруь валчагъ (дишегьлийрин).

  Tam oxu »
 • BƏDƏNCƏRƏ

  прил. рах. къецепатан акунар ва я бедендин кӀалуб жигьетдай пис, мешреб алачир, кӀалубсуз, рикӀиз такӀан, чкӀай, кӀвечӀи, кфир

  Tam oxu »
 • BƏDƏNCƏRƏLİK

  сущ. рах. кӀалубсузвал, мешребсузвал, чкӀайвал, кӀвечӀивал, кфирвал.

  Tam oxu »
 • BƏDƏNDAM

  [fars.] прил. бедендин кӀалуб дуьзгуьн тушир, бедендин паярин арада таразвал авачир; чкӀай, кӀалубсуз

  Tam oxu »
 • BƏDƏNNÜMA

  [ər. bədən və fars. nüma] прил.: bədənnüma ayna (güzgü) буйдин гуьзгуь (кьиляй-кьилиз беден вири аквадай чӀехи гуьзгуь); // сущ

  Tam oxu »
 • BƏDƏS(İ)L

  [fars. bəd və ər. əsl] прил., сущ. куьгьн. бедэсил, эсил авачир, эсилсуз, нажинс.

  Tam oxu »
 • BƏDƏSİLLİK

  сущ. эсилсузвал, нажинсвал.

  Tam oxu »
 • BƏDƏVİ

  [ər.] прил. бедеви, чуьлда яшамиш жезвай, куьчери (мес. араб).

  Tam oxu »
 • BƏDƏVİLİK

  сущ. бедевивал, куьчеривал.

  Tam oxu »
 • BƏDFAL

  [fars. bəd və ər. fal] сущ. чӀуру фал, пис фал, татугайвал, бедбахтвал, бедбахтвилин лишан.

  Tam oxu »
 • BƏDGU

  [fars.] прил. масадакай пис рахадай, гъибет ийидай, писардай; къаргъиш ийидай; // сущ. сив харчи, гзаф экъуьгъдай кас

  Tam oxu »
 • BƏDGULUQ

  сущ. масадакай пис рахадай, гъибет ийидай хесет; масадакай пис рахун, гъибет авун.

  Tam oxu »
 • BƏDGÜMAN

  [fars.] прил. гьакъикъат течиз, тахминдиз (гимандиз) килигна са затӀунин гьакъинда пис фикир ийидай ва я пис фикирда авай; шак ийидай; bədgüman etmək

  Tam oxu »
 • BƏDGÜMANLIQ

  сущ. пис фикир, шаклувал, шак (гъун).

  Tam oxu »
 • BƏDHAQQ

  [fars. bəd və ər. həqq] прил. къачур буржи вахгуз дакӀан, гьакьи тагудай.

  Tam oxu »
 • BƏDHAQLIQ

  сущ. гьакъи тагун, гьакъи тагудай касдин хесет.

  Tam oxu »
 • BƏDHAL

  [fars. bəd və ər. hal] прил., нареч. пис гьалда, гьал пис, залан гьалда (везиятда); гьалсуз, кефсуз.

  Tam oxu »
 • BƏDHESAB

  [fars. bəd və ər. hesab] сущ. бедгьисаб, гьахъсуз(ди).

  Tam oxu »
 • BƏDHEYBƏT

  [fars. bəd və ər. heybət] прил. кичӀе жедай акунар авай, микеж; дегьшетлу; // кфир, кӀвечӀи, эйбежер

  Tam oxu »
 • BƏDHEYKƏL

  [fars. bəd və ər. heykəl] прил. пис акунар авай, бедендиз кубут, кӀалубсуз.

  Tam oxu »
 • BƏDHƏRƏKƏT

  [fars. bəd və ər. hərəkət] прил. пис амалар квай, рафтарсуз, пис хесетдин, къилих авачир.

  Tam oxu »
 • BƏDXAB

  [fars.] прил. ахвариз пис; // bədxab olmaq ахвар катун, ахвар атӀун; bədxab etmək ахвар атӀун, ахварай авудун, ксуз тагун

  Tam oxu »
 • BƏDXASİYYƏT

  [fars. bəd və ər. xasiyyət] прил. чӀуру хесетдин, пис хесетдин, рекье тефир, къилих авачир, буьнуьгуьт

  Tam oxu »
 • BƏDXƏRC

  [fars. bəd və ər. xərc] прил. пул файдасуз серф ийидай, пул харждай саягъ течир; исрафчи.

  Tam oxu »
 • BƏDXƏRCLİK

  сущ. пул файдасуз серф авун; пул харждай саягъ чир тахьун; исрафчивал.

  Tam oxu »
 • BƏDXU

  [fars.] прил. куьгьн. кил. bədxasiyyət.

  Tam oxu »
 • BƏDİƏ

  [ər.] сущ. тай-барабар такунвай затӀ, дикъет желб ийидай цӀийиз акъатнавай затӀ; кьериз-цӀаруз якьадай, акуналди мягьтел жедай гуьзел затӀ

  Tam oxu »
 • BƏDİHƏ

  [ər.] сущ. бедигьа (1. фикир тавуна, виликамаз гьазур тахьана лугьудай гаф, шиир; // гьазуржавабвал; 2

  Tam oxu »
 • BƏDİHƏÇİ

  сущ., прил. бедигьачи, бедигьа лугьудай(ди); кил. bədihə.

  Tam oxu »
 • BƏDİHİ

  [ər.] прил. куьгьн. ашкара, чизвай, малум.

  Tam oxu »
 • BƏDİİ

  [ər.] прил. бедии (1. харусенятдин тӀалабриз жаваб гудай; гуьзел, иер, зериф, гуьрчег, эстетик; 2. художественный, уьмуьр образралди къалурдай, мес

  Tam oxu »