Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti

 • BİABIR

  [fars.] прил. беябур, абурсуз; // biabır etmək (eləmək, eyləmək) беябур авун, абурдай вегьин, русвагь авун, тӀвар кьацӀурун; беябурун, русвагьун; biab

  Tam oxu »
 • BİABIRCASINA

  нареч. 1. беябурчивилелди; 2. абурсуздаказ, регъуьни тахьана.

  Tam oxu »
 • BİABIRÇI

  прил. беябурчи, айиб гъидай, русвагь ийидай, регъуь жедай, тӀвар кьацӀурдай (мес. амал).

  Tam oxu »
 • BİABIRÇILIQ

  сущ. беябурчивал, русвагьвал, регъуь жедай гьал.

  Tam oxu »
 • BİAR

  [fars. bi... və ər. ar] кил. arsız.

  Tam oxu »
 • BİBƏR

  сущ. бубу, экме, истивут; qırmızı bibər яру бубу, кудай бубу; göy bibər къацу бубу; // бубудин.

  Tam oxu »
 • BİBƏRLİ

  прил. бубу галай, истивут квай.

  Tam oxu »
 • BİBİ

  сущ. эме.

  Tam oxu »
 • BİBİGƏLİNİ

  эмедин свас, эмедсвас.

  Tam oxu »
 • BİBİQIZI

  сущ. эмедин руш, эмедруш.

  Tam oxu »
 • BİBİNƏVƏSİ

  сущ. эмедин хтул, эмедхтул.

  Tam oxu »
 • BİBİOĞLU

  сущ. эмедин гада, эмедхва.

  Tam oxu »
 • BİBİYOLU

  сущ. этногр. эмедиз гудай бахшанд (сусаз мехъерин парча ракъурдамаз, гададин патай эмедиз гудай парча)

  Tam oxu »
 • BİC¹

  прил., сущ. биж; паж (1. гъуьлуьк квачир дишегьлидиз хьайи аял); 2. гзаф амалдар, фендигар, кьтӀкьа; bic adam биж кас; 3

  Tam oxu »
 • BİC²

  сущ. рах. кӀачӀичӀ (ттаран кӀанчӀунилай ва я кӀаняй экъечӀдай цуьрц, берт).

  Tam oxu »
 • bic-bic

  нареч. биж-биж, бижвал хас яз; биждаказ.

  Tam oxu »
 • BİCƏK

  сущ. нугъ. 1. кил. bic²; 2. нахутӀ; 3. бижекӀ (гъвечӀизамаз, рухудай яш тахьанамаз хайи дуьгве).

  Tam oxu »
 • BİCLƏŞMƏK

  гл. рах. биж хьун, амалдар хьун; дирибаш хьун, крар (амалар) чир хьун.

  Tam oxu »
 • BİCLİK

  сущ. бижвал, гьилле, фенд; амалдарвал, гьиллебазвал, фендигарвал, пажвал; biclik etmək бижвал авун; özünü bicliyə qoymaq (vurmaq) вичи-вич (жува-жув)

  Tam oxu »
 • BİÇARƏ

  [fars.] прил. 1. бейчара, чара атӀай, язух, тӀува, муьскӀуьн, фагъир, мазлум; бедбахт; 2. чара авачир, чарасуз; ажуз; // сущ

  Tam oxu »
 • BİÇARƏLİK

  сущ. бейчаравал, куьмексузвал, ажузвал; чарасузвал.

  Tam oxu »
 • BİÇDİRMƏK

  icb. гуьз тун, гуьз гун (техил, векь).

  Tam oxu »
 • BİÇƏNƏK

  сущ. векь ядай чка, векьин чка, векь.

  Tam oxu »
 • BİÇİCİ

  хуьс. 1. сущ. хкатӀдай устӀар (ппек ва мс.); 2. прил. хкатӀдай (мес. цех).

  Tam oxu »
 • BİÇİLMƏK

  məch. 1. хкатӀнаваз хьун; paltar biçilmişdir ппек хкатӀнава; 2. гвенваз хьун.

  Tam oxu »
 • BİÇİLMİŞ

  прич. 1. хкатӀнавай (мес. ппек); 2. гвенвай, янвай (мес. ник, векь).

  Tam oxu »
 • BİÇİM

  сущ. 1. кӀалуб, хкатӀунин саягъ; пекинин форма, фасон; // жуьре, къайда, саягъ, форма; 2. размер, кьурвал, чӀехивал; 3

  Tam oxu »
 • BİÇİMLİ

  прил. дуьзгуьн кӀалуб авай; тӀарам, гуьрчег, иер акунар (къамат) авай.

  Tam oxu »
 • BİÇİMSİZ

  прил. 1. бедендин кӀалуб дуьзгуьн тушир, кӀалубсуз, кӀалуб авачир, мешребсуз; кӀвечӀи, эйбежер, чкӀай; 2

  Tam oxu »
 • BİÇİMSİZLƏŞDİRİLMƏK

  məch. кӀалубсуз (кӀвечӀи, мешребсуз, ярашугъсуз) гьалда ттунваз хьун.

  Tam oxu »
 • BİÇİMSİZLƏŞDİRMƏK

  гл. кӀалубсуз (кӀвечӀи, мешребсуз, ярашугъсуз) гьалда ттун.

  Tam oxu »
 • BİÇİMSİZLİK

  сущ. кӀалубсузвал, кӀвечӀивал, мешребсузвал, ярашугъсузвал, селигъасузвал.

  Tam oxu »
 • BİÇİN

  сущ. гвен; гвен гуьн; // гвенин, гвен гуьдай; biçin maşını гвен гуьдай машин; biçin vaxtı гвенин вахт

  Tam oxu »
 • BİÇİNÇİ

  сущ. техил гуьдай ва я векь ядай кас; гвен гуьдайди; векь ядайди.

  Tam oxu »
 • BİÇİNÇİLİK

  сущ. гвен гуьдай ва я векь ядай касдин кӀвалах, пеше.

  Tam oxu »
 • BİÇMƏK

  гл. 1. гуьн, ягъун; tarlanı biçmək ник гуьн; otu biçmək векь гуьн (ягъун); // пер. къачун; arpa əkən buğda biçməz

  Tam oxu »
 • BİDAD

  [fars.] бидад (1. зулум, азаб, азият; bidad etmək (eləmək) бидад авун, зулум авун; 2. пер. амансуз, регьимсуз)

  Tam oxu »
 • BİDƏT

  [ər.] сущ. бидят (къадим девиррилай инихъ вирида кьабул авунвай къайда ва адетриз ва я диндиз акси тир затӀ, куьгьне фикирлу инсанриз бегенмиш тушир ц

  Tam oxu »
 • BİƏDƏB

  [fars. bi... və ər. ədəb] кил. ədəbsiz.

  Tam oxu »
 • BİƏDƏBLİK

  сущ. биэдебвал, эдебсузвал, тербиясузвал; эдебсуз (нагьакьан, кубут) гьерекат.

  Tam oxu »
 • BİFƏR

  [fars.] прил. ферсуз, алакьун авачир, ваякьан, бикара.

  Tam oxu »
 • BİGANƏ

  [fars.] прил. яд, маса, ччара, таниш тушир; biganə adam ччара кас; // сущ. яд кас, ччаради.

  Tam oxu »
 • BİGANƏLƏNMƏK

  гл. ччара хьун, яд хьун, къвердавай яргъаз хьун.

  Tam oxu »
 • BİGANƏLİK

  сущ. ядвал, ччаравал.

  Tam oxu »
 • BİHAL

  [fars. bi... və ər. hal] нареч., прил. бейгьал (1. гьал алачир, гьалсуз; 2. вич-вичелай фенвай, рикӀ хъуьтуьл хьанвай, чӀур хьанвай; bihal olmaq бейгь

  Tam oxu »
 • BİHALLIQ

  сущ. бейгьалвал, зайифвал, такьатсузвал; юргъунвал.

  Tam oxu »
 • BİHUDƏ

  [fars.] прил. гьаваян, кьиле тефир, бадгьава, артухан, нетижасуз, манасуз, файдасуз, нагьакьан; bihudə zəhmət гьаваян зегьметар; bihudə danışıq гьавая

  Tam oxu »
 • BİHUŞ

  [fars.] прил. бейгьуш (1. вич-вичелай фейи, чӀур хьайи; bihuş olmaq бейгьуш хьун, вич-вичелай фин, чӀур хьун; 2

  Tam oxu »
 • BİHUŞDARI

  [fars.] сущ. бейгьушардай (ксурдай, кьил-кьилелай ракъурдай) затӀ.

  Tam oxu »
 • BİHUŞEDİCİ

  прил. бейгьуш ийидай, бейгьушардай, сустардай.

  Tam oxu »